Blog
Blog

Učenje jezika za potrebe dela – kako pomagati odraslim priseljencem?

Uspešna integracija odraslih priseljencev je v veliki meri odvisna od dveh medsebojno povezanih dejavnikov: znanja jezika in zaposlitve. Priseljencem lahko pri učenju jezika za potrebe dela pomagamo z različnimi programi, dejavnostmi in usposabljanji na delovnem mestu, s katerimi jim omogočamo formalno in neformalno učenje jezika.

Uspešna integracija odraslih priseljencev je v veliki meri odvisna od dveh medsebojno povezanih dejavnikov: znanja jezika in zaposlitve. Priseljenci potrebujejo znanje jezika, da najdejo ustrezno zaposlitev in pozneje napredujejo pri delu, zaposlitev pa jim je lahko v pomoč pri učenju jezika (Jezik pri delu – hitri vodič, 2019).

Priseljencem lahko pri učenju jezika za potrebe dela pomagamo z različnimi programi, dejavnostmi in usposabljanji na delovnem mestu, s katerimi jim omogočamo formalno in neformalno učenje jezika.

Eden izmed brezplačnih javno-veljavnih programov za učenje slovenskega jezika je program Začetne integracije priseljencev (ZIP), v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe. Financirata ga Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje. Po zaključenem programu imajo udeleženci programa možnost prvega brezplačnega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni. Andragoški center Slovenije (ACS) že vse od leta 2012 izvaja temeljno usposabljanje učiteljev za izvajanje programa Začetne integracije priseljencev (ZIP) ter svetovanje ustanovam in drugi strokovni javnosti v zvezi z usposabljanjem in izvedbo tega programa.

Ob tem smo se v letošnjem letu lotili realizacije naloge, ki zadeva področje učenja slovenščine za potrebe dela, aktualnega za odrasle priseljence. V okviru Evropskega centra za moderne jezike, ki deluje v Gradcu pod okriljem Sveta Evrope (oglejte si promocijski video), se je zaključil projekt Jezik pri delu – Orodja za poklicni razvoj (Language for work) (letak). Namen projekta je promovirati in razviti  pomembno področje jezikovne integracije priseljencev.

Evropski center za moderne jezike je skupaj z mednarodno mrežo, ki jo sestavljajo raziskovalci, praktiki in oblikovalci politik, pripravil spletno stran, na kateri so predstavljeni rezultati projekta. 

Eden izmed njih je tudi vodič Jezik pri delu – hitri vodič: Kako pomagamo odraslim priseljencem pri učenju slovenščine za potrebe dela (Language for work - a quick guide: how to help adult migrants develop work-related language skills). Napisali so ga člani projektne ekipe Jezik pri delu – Orodja za poklicni razvoj Alexander Braddell (Združeno kraljestvo), Mathilde Grünhage-Monetti (Nemčija), Christophe Portefin (Francija) in Kerstin Sjösvärd (Švedska). Slovenska različica s strokovnim pregledom Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik je bila pripravljena v okviru Andragoškega centra Slovenije in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.  

V vodiču so predstavljene zelo uporabne informacije o tem, katero stopnjo znanja jezika za potrebe dela potrebujejo priseljenci, kako pomagamo priseljencem pri učenju jezika za potrebe dela, kako pomagamo priseljencem pri učenju zunaj učilnice in še vrsto drugih. 

Podpora učenju slovenščine za potrebe dela je za odraslega priseljenca izredno pomembna – ne samo za uspešno opravljanje delovnih nalog, temveč tudi za uspešno socialno vključenost v delovno in družbeno okolje. Tam odraslega priseljenca čaka veliko izzivov, povezanih z ustreznim razumevanjem delovnega procesa in življenja v družbi nasploh, razumevanjem navodil, nalog, pravic in odgovornosti. Pri tem jim lahko pomagamo na več različnih načinov (Language for work – a quick guide, 2019):

  • vključimo jih lahko v programe usposabljanja in mentorstva na delovnem mestu, v delovne skupine, skupine za podporo ipd.,
  • omogočamo jim karierni razvoj, pri katerem stremimo k zagotavljanju podpore vodje pri spremljanju delavcev in učenju jezika neposredno pri delu oz. v delovnem okolju,
  • omogočamo jim dostopnost do različnih virov in gradiv za (samostojno) učenje jezika,
  • omogočamo jim čim več stika z govorci slovenskega jezika in snujemo priložnosti za (načrtno) odpravljanje ovir pri učenju slovenščine,
  • preverjamo, ali je komunikacija na delovnem mestu razumljiva in dostopna, ali se ob tem podpira medsebojno učenje, dialog in mentorstvo, ali vodje znajo dajati ustrezna navodila in komunicirati z zaposlenimi ipd.

Jezikovne kompetence pridobimo, če jezik uporabljamo v avtentičnih situacijah. Tako je poleg poznavanja ustreznega področja dela potrebno vedeti, kaj odraslim priseljencem pri učenju jezika pomaga in kaj jih pri tem ovira. Zavedati se je treba dejstva: čim bolj so vodje, ki neposredno skrbijo za odrasle priseljence, vključene v proces učenja jezika za potrebe dela, tem bolj je učenje jezika učinkovito. Da bodo vodje znale voditi, motivirati in spodbujati učenje, jih je potrebno opolnomočiti z ustreznimi pristopi in metodami za učenje jezika pri delu, ki vključujejo tudi znanja, spretnosti in kompetence za vzpostavitev medkulturnega dialoga in spoštovanja medkulturne različnosti v delovnem timu.

 

Vsi tisti, ki se pri svojem delu srečujete s priseljenci in vas to področje zanima, vabljeni k branju vodiča Jezik pri delu – hitri vodič: Kako pomagamo odraslim priseljencem pri učenju slovenščine za potrebe dela ter ostalih rezultatov in orodij projekta Language for work (https://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/en-GB/Default.aspx).

Dr. Anita Jug Došler je na Andragoškem centru Slovenije zaposlena kot višja svetovalka, znanstvena sodelavka. Poleg Središč za samostojno učenje se ukvarja tudi z izobraževanjem učiteljev, ki izvajajo program Začetne integracije priseljencev, področjem učenja jezika na delovnem mestu (aktualnega za priseljence) in promocijo romskega jezika – (družinsko) branje v romskem jeziku.

Login (0)
Oznake

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več