Blog
Blog

Skillco – inovativni projekt za soočanje s spretnostnimi vrzelmi v gradbenem sektorju

V Evropi se v marsikateri državi soočajo z visoko brezposelnostjo, a v gradbenem sektorju kljub temu ostaja težava pri zaposlovanju kadra z ustreznimi spretnostmi. Za gradbeni sektor je prav tako zelo značilna visoka mobilnost delovne sile, spremenljivi delovni pogoji ter težave pri privabljanju mladih ljudi.

V letu 2015 je gradbeni sektor EU predstavljal 8,5% skupnega BDP, zaposlenih je bilo več kot 14 milijonov delavcev. Gradbeništvo se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 v celotni EU okrepilo za 1,3%.  Skoraj v vseh segmentih je prišlo do povečanja obsega dejavnosti, razen tistih, ki so odvisni od javnih naložb. Tudi v letu 2017 se kaže splošno povečanje aktivnosti, vendar pa bo preteklo še nekaj časa, preden si gradbeni sektor opomore.

662b67c7-6eaa-4def-ac73-9f3826287bd8
 

Skillco je inovativni projekt, v katerem sodelujejo države članice EU: Slovenija, Nemčija ter Madžarska. Združuje socialne partnerje, organizacije in šolske centre ter Evropsko združenje gradbene dejavnosti (FIEC), ki ima sedež v Belgiji. Projekt se osredotoča na dve ciljni skupini in sicer mlade (dijake) ter zaposlene v gradbenemu sektorju. Glavni cilji pa so poleg identifikacije štirih najbolj razširjenih spretnostnih vrzeli, razvoj in implementacija dveh izobraževalnih modulov (Modul A – namenjen dijakom in B – namenjen zaposlenim) po načelih ECVET-a, ki bi jih integrirali v formalne poklicne programe in/ali uporabili za usposabljanje. V prihodnjem letu se bodo izvedla pilotna usposabljanja tako za dijake kot tudi za zaposlene, kasneje pa bodo usposabljanja na voljo vsem v gradbenem sektorju. Modula, ki bosta prav tako razvita v letu 2018, bosta imela podporo preko video materialov, fotografij in učnih materialov, ki bodo integrirani v po meri narejeno mobilno aplikacijo. Mobilna aplikacija bo na voljo brezplačno tudi v Google in Apple trgovini.

 

492d43d5-dd1d-4770-8e5f-6e8c0005f214

 

Preko vprašalnikov za bivše dijake poklicnih šol gradbene smeri ter zaposlene v gradbenem sektorju in dveh fokusnih skupin, ki so bile izvedene v državah partnericah, v katerih so sodelovali različni predstavniki gradbene industrije, smo identificirali naslednje štiri spretnostne vrzeli v znanju:

Na področju zelenih spretnostih ponovna uporaba industrijskih / gradbenih odpadnih materialov, varno recikliranje potencialno nevarnih materialovNa področju varnosti in zdravja pri delu: ukrepi za preprečevanje mišično-kostnih obolenj in osnove ergonomijeNa področju pismenosti: razumevanje terminskih planov in zaporedij gradbenih del, branje in razumevanje projektne dokumentacije, priprava terminskih planov z uporabo IKT na gradbišču in uporabo IKT za gradbena dela Na področju matematične pismenosti: napoved in izračun stroškov v gradbeništvu za posamezno vrsto del ali manjših objektov

V okviru projekta smo izvedli tudi intervjuje z gradbenimi podjetji v vseh treh projektnih državah. Z intervjuji smo želeli pridobiti vpogled v usposabljanja, ki jih podjetja izvajajo za svoje zaposlene ter pridobiti mnenja podjetij o tem, katere so tiste spretnosti, ki jih delavci na 4. ravni EOK niso osvojili v zadostni meri in katera so tista znanja, ki izginjajo. Po opravljeni analizi 10 intervjujev smo ugotovili, da podjetja izvajajo vsakoletna usposabljanja za svoje zaposlene, ki med drugim lahko tudi sami predlagajo, katerih usposabljanj bi se želeli udeležiti. V večini primerov se bo delež delavcev, ki se udeležujejo usposabljanj v prihodnjem letu (2018) še povečal. Odzivi na manjkajoče spretnosti zaposlenih v gradbeništvu so bili različni, vodja kadrovske službe enega slovenskega podjetja je mnenja, da »gradbeništvo ni stroka, ki se jo naučiš v celoti v šoli, to je samo en del, drugo  pa so delovne izkušnje, iznajdljivost, vseživljenjsko učenje. V gradbeništvu je vsak izdelek unikaten…vsaka hiša je drugačna, vsak most je drugačen, vsak izkop je drugačen…« Skorajda vsi intervjuvanci pa se strinjajo v tem, da bi lahko delavci še nadgradili svoje znanje s štirih področij, katere smo v okviru projekta identificirali. »Znanja ni nikoli dovolj, pismenost je dejanska težava,…« je rekel eden izmed intervjuvancev, ki je mnenja, da delavci nimajo zadostnega znanja tudi s področja matematike, ter organizacije dela. V enem izmed madžarskih podjetij so izpostavili pomembnost varnosti in zdravja pri delu: »Za delavce sta varnost in zdravje pri delu izredno pomembna. Število nesreč s smrtnim izidom v gradbeništvu je večje kot v večini drugih industrij. Pomanjkanje strokovnega znanja negativno vpliva na visoke standarde dela, ki so potrebni.« V enem izmed nemških podjetij pa menijo, da je »pomembno, da uporabljamo takšne tehnologije, ki povzročajo manj škode ekosistemu Treba je izboljšati znanje o ravnanju z odpadki. Zeleno energijo je treba uporabljati na najboljši način /sončno energijo, toplotno energijo.«

Končni produkt projekta bo vsekakor prispevek k razvoju gradbene stroke. Cilj projekta je izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v gradbenem sektorju, povečanje mobilnosti na skupnem evropskem trgu ter konkurenčnosti. Eden izmed izzivov je tudi povečanje zaposlitvenih možnosti in kakovostnejše kot tudi učinkovitejše izobraževanje / usposabljanje tako za sedaj zaposlene v gradbenem sektorju kot tudi tiste, ki se bodo v bodoče zaposlili v gradbeni industriji.

 

 

SKILLCO.

 

Nina Dormiš je zaposlena na Centru RS za poklicno izobraževanje kot strokovna sodelavka na  projektu Erasmus+ SKILLCO (Skills sector alliances for transfer of knowledge and skills of VET workforce in construction).

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več