chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Spletni dnevnik

Kakovost v svetovalnem središču za zaposlene osrednje JV regije

07/02/2018
objavil KATJA VOLF
Jezik: SL

Svetovalno središče za zaposlene v osrednji JV regiji deluje v okviru konzorcija, ki ga tvorijo vodilni partner RIC Novo mesto s partnerji CIK Trebnje, Šolski center Novo mesto ter Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Zastavili smo si cilj, da zaposlenim nudimo poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo:

  • analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere;
  • izdelave portfolijev;
  • izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc;
  • usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij. 

S svetovanjem želimo prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc. Poglobiti oz. vzpostaviti  in razviti želimo partnerstva s ključnimi deležniki na ravni znanje – gospodarstvo – družbeno okolje (podjetja, gospodarske in obrtne zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije …) s ciljem povečanja dostopa zaposlenim do vseživljenjskega učenja in večje vključenosti v vseživljenjsko učenje. Stalno presojanje kakovosti svetovalnega središča je za nas temelj vpeljevanja izboljšav, ki nas vodijo k zastavljenemu cilju.

Kakovost zagotavljamo s sprotnim spremljanjem in evalvacijo projektnih aktivnosti in sicer na treh nivojih:

  • z vidika udeleženca svetovanja poteka sprotno spremljanje napredovanja vsakega udeleženca preko osebnega izobraževalnega/kariernega načrta in zapisov v ustrezni aplikaciji;
  • z vidika zahtev razpisa preverjamo doseganje načrtovanih kazalnikov, ustreznost ciljne skupine ter rezultate svetovanja s pomočjo analize zapisov v nacionalni bazi za spremljanje svetovalnih storitev;
  • z vidika kakovosti izvajanja ISIO in UVNPZ izvajamo samoevalvacijo (podrobneje predstavljena v nadaljevanju) v skladu z Modelom razvijanja kakovosti ISIO ter imamo vzpostavljen strokovni aktiv, ki skrbi za učinkovito izmenjavo znanj med svetovalci in ustrezno reševanje ovir, na katera naletijo v posameznih svetovalnih primerih.

 

Samoevalvacija svetovalnega središča za zaposlene osrednje JV regije

Samoevalvacija je po Modelu presojanja in razvijanja kakovosti »samopresoja in razvoj kakovosti vseh tistih meril, ki so z vidika svetovalnega središča pomembna za doseganje opredeljenih nacionalnih in lastnih standardov kakovosti« (Možina, et. al., 2009, str. 31).

V okviru Svetovalnega središča Novo mesto (ki zajema dejavnost svetovanja ISIO in dejavnost Svetovanje za zaposlene od 2016 do 2022 na RIC-u Novo mesto) je bil pripravljen samoevalvacijski načrt, v katerem smo upoštevali značilnosti vseh ciljnih skupin. Obstoječi samoevalvacijski načrt je bil podlaga za izvedbo samoevalvacije konzorcija projekta Svetovanje za zaposlene od 2016 do 2022 (v nadaljevanju DIS).

Samoevalvacijo izvajamo v skladu z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, in sicer v dvo-letnem ciklu. Prvo leto smo na podlagi samoevalvacijskega načrta izpeljali samoevalvacijo in pripravili samoevalvacijsko poročilo, drugo leto cikla pa bomo vpeljevali izboljšave. Cikel samoevalvacije zajema obdobje 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018.

Namen samoevalvacije je pridobiti mnenje svetovancev o zadovoljstvu s svetovalnimi storitvami ter prepoznati učinke svetovanja s pomočjo anketiranja.

Pri izvedbi samoevalvacije smo sledili samoevalvacijskemu načrtu. Obstoječi samoevalvacijski načrt Svetovalnega središča Novo mesto smo še posebej prilagodili značilnostim dela v projektu DIS ter posebnostim ciljne skupine zaposlenih (prilagojen je bil način pridobivanja informacij). 

Držali smo se preverjanja kakovosti dveh področij v skladu z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v ISIO, ki smo jih želeli evalvirati – rezultati in učinki. Pri vsakem področju smo izbrali kazalnike kakovosti ter glede na to zastavili samoevalvacijska vprašanja ter merila za doseganje. V okviru področja rezultati nas je zanimalo zadovoljstvo svetovancev ter prispevek svetovalnega središča k rešitvi svetovančevega problema. V okviru področja učinki pa smo raziskali ali se je vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje kaj povečala, če se je povečala učna uspešnost, zmanjšala socialna izključenost ter kako je svetovanje vplivalo na poklicno in osebno področje.

Na podlagi samoevalvacijskih vprašanj smo pripravili vprašanja za anketni vprašalnik. Prvi del ankete vsebuje splošna vprašanja o anketirancih, nato pa sledijo vprašanja, iz katerih smo pridobili podatke o učinkih in rezultatih svetovalnega dela. Večina vprašanj je kombiniranega tipa, v zadnjem delu pa sta dve vprašanji, pri katerih so navedene trditve, anketiranci pa so odgovarjali, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo oziroma ne strinjajo.

Anketiranje svetovancev je potekalo v septembru, novembru in decembru 2017 (telefonsko anketiranje). Anketiranje so izvedle svetovalke v projektu DIS. V anketiranje so bili zajeti svetovanci, ki so koristili storitve svetovanja v obdobju januar – november 2017. V izbranem časovnem obdobju je bilo vseh svetovancev 429 in izvedenih 827 svetovalnih obravnav. Skupno je na anketni vprašalnik odgovorilo 97 svetovancev (23 % vključenih v letu 2017).

 

/sl/file/sacenestupar1resizedjpg-0sa_cene_stupar_1_resized.jpg

Strokovni aktiv svetovalk na zgledovalnem obisku na JZ Cene Štupar Ljubljana

 

Rezultati samoevalvacije:

Merilo zadovoljstva svetovancev pravi, da je »vsaj 75 odstotkov vprašanih svetovancev zadovoljnih s storitvami svetovalnega središča« (Možina et.al., 2009, str. 106). Splošno zadovoljstvo zadostuje temu merilu, saj je 99 % vseh anketirancev zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih s storitvijo svetovanja za zaposlene v projektu DIS.

Svetovanci so v 88 % s pomočjo svetovanja rešili svoj problem. 12 % anketirancev svojega problema v času anketiranja še ni rešilo (delno so te storitve vezane zgolj na informiranje in ne na reševanje problema). Ne glede na to, so zadovoljni s storitvijo svetovanja, saj so svetovanje ocenili s povprečno oceno 4,5 (na lestvici od 1 do 5).

Vsi anketirani svetovanci so se odločili za svetovanje zaradi pridobitve informacij glede izobraževanja, tečajev, delavnic, šolanja … Po svetovanju se je 90 % svetovancev vključilo v enega izmed aktualnih izobraževalnih programov, v prostovoljstvo ali so celo zamenjali delovno mesto. Glede na to, da je večina iskala informacije za nadaljnje izobraževanje, lahko sklepamo, da so se s pomočjo svetovanja lažje odločili za nadaljnje formalno oziroma neformalno učenje, kjer so pridobili/osvojili nove informacije, spretnosti, znanja in veščine, kar je vodilo v večjo samozavest in zadovoljstvo samih s seboj ter prepoznavanje lastnih kompetenc. Nova znanja pa so za svetovance uporabna tudi na delovnem mestu, kar posledično pomeni lažje in kakovostnejše opravljanje dela.

Glede na rezultate anketiranja lahko zaključimo, da je učinek svetovanja pozitiven, saj so anketiranci v večini pridobili nove veščine, ki jih tudi uporabljajo v praksi, prepoznali svoje kompetence ter dvignili samopodobo.

 

Viri:

Možina T., et. al. (2009). Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Ljubljana, ACS.

Vilič Klenovšek T., et. al. (2011). Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih. Ljubljana, ACS.

 

 

Katja Volf je zaposlena na RIC-u Novo mesto, kjer dela kot svetovalka za zaposlene.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email