Skip to main content
Blog
Blog

Ocenjevanje spretnosti in orodja EU: hitri vodnik za izobraževalce odraslih

EPALE tematski koordinator Andrew McCoshan si je ogledal nekaj ključnih orodij, ki jih je EU razvila za podporo ocenjevanju spretnosti učečih se odraslih.

European assessment tools

 

EPALE tematski koordinator Andrew McCoshan si je ogledal nekaj ključnih orodij, ki jih je EU razvila za podporo ocenjevanju spretnosti učečih se odraslih.

 

Evropska Unija izobraževalcem odraslih nudi številna orodja, ki so jim lahko v praktično pomoč pri ocenjevanju spretnosti. Res je, veliko jih že poznate. Ampak zakaj bi jih potrebovali? Nekatera orodja EU tvorijo kontekste znotraj katerih na splošno poteka ocenjevanje. Obstajajo tudi posebna orodja, ki jih lahko praktiki uporabijo za priznavanje spretnosti, ki so jih njihovi učeči se usvojili v različnih državah 

 

Pregled orodij EU za ocenjevanje spretnosti

EU Assessment Tool EPALE

Zagotavljanje okvirjev in smernic

Okvir za vsa ta orodja zagotavlja Evropsko ogrodje kvalifikacij. EOK služi kot skupna referenčna točka s katere so države razvijale svoja nacionalna ogrodja kvalifikacij. Podobno kot vsa orodja tudi EOK temelji na učnih izidih. V številnih državah je imela uvedba kvalifikacij – in posledično izobraževalnih programov – radikalen vpliv na to, kako se na splošno ocenjuje spretnosti.

Dodatna korist EOK je, da omogoča povezovanje med kvalifikacijami različnih držav. To podpira mobilnost posameznikov, če se želijo učiti ali delati zunaj svoje domovine. Omogoča

primerjanje primerov kvalifikacij med pari držav na spletišču Europa (zaenkrat za 18 sistemov vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja).

V zvezi z EOK so države uporabljale tudi načela evropskega pristopa k kreditnim točkam - ECVET– za preoblikovanje kvalifikacij, tako da lahko posamezniki pridobijo kreditne točke za svoje učenje, kar jim med drugim omogoča, da tekoče prehajajo med programi, ne da bi pri tem zgubili koristi predhodnega učenja.

EU je delala tudi na spodbujanju metod za ocenjevanje spretnosti zunaj formalnih učnih okolij. Od leta 2004 naprej redno pripravlja posodobljen inventar metod za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki vsebuje vrsto primerov, ki lahko praktikom služijo kot navdih. Navodila za potrjevanje so tudi na voljo za podporo praktikom in odgovornim institucijam za razvoj in delovanje dogovorov za potrjevanje.

 

Prispevamo k cenjenju in priznavanju čezmejnih spretnosti

Na voljo so številna orodja, ki podpirajo priznavanje spretnosti med državami in premoščajo s tem povezane ovire, ki so posledica razlik med sistemi vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja.

Eden glavnih namenov že omenjenega sistema ECVET je podpiranje čezmejnega ocenjevanja spretnosti. ECVET zagotavlja nabor načel, ki lahko omogoči učečim se, ki se izobražujejo v tujini, da se njihovo znanje in spretnosti, usvojene v eni državi, priznajo v drugi državi. Pogosto, ko se ljudje odpravljajo na prakso v tujini, se lahko npr. zgodi, da napišejo poročilo o svoji izkušnji ob svoji vrnitvi v domačo državo, a ne prejmejo nobenih kreditov v svojem programu izobraževanja. Načela ECVET to preprečujejo. Z uporabo orodij, kot so memorandumi o soglasju, študijski ali učni sporazumi ter potrdila/izpisi ocen, ECVET učečim se in njihovim pedagogom omogoča, da svojo pozornost usmerijo na vprašanje, kako bodo spretnosti učencev ocenjene in nato potrjene. S pomočjo teh orodij lahko raziščemo in poiščemo odgovore na vprašanja, kot so, kateri učni izidi bodo doseženi, kako bodo ocenjevani in kdo jih bo ocenjeval.

 

Europass sestavljajo številna orodja za dokumentiranje spretnosti, ki so jih usvojili posamezniki, tako da se jih lahko bolje razume med državami.

  • Potrdilo Europass Mobility je zapis spretnosti, pridobljenih v drugi državi, npr. s prostovoljno prakso ali na učni izmenjavi. Izpolnita ga dve partnerski organizaciji, ki sodelujeta v mobilnosti; prva v državi izvora in druga v državi gostiteljici. Partnerji so lahko univerze, šole, središča za usposabljanje, NVO-ji itn. Uspeh dokumenta temelji na uporabi zdravorazumskih postopkov za ocenjevanje. Na voljo je nabor primerov, ki služijo kot koristen vir.
  • Priloge k diplomi in Priloge k spričevalom opisujejo spretnosti, ki so jih usvojili imetniki diplom in spričeval v PIU. Zagotavljajo dodatne informacije poleg tistih, ki so vključene v uradna spričevala/diplome oz. izpise ocen in prispevajo k njihovemu lažjemu razumevanja ter tako pomagajo zlasti delodajalcem in institucijam zunaj države, kjer je dokument izdan. Večina držav je vzpostavila nacionalne sezname prilog k spričevalom. Tudi ta orodja so podprta z učinkovitim postopkom ocenjevanja, ki je ključnega pomena za njihov uspeh.
  • Jezikovna izkaznica nudi orodje za samoocenjevanje jezikovnega znanja in kvalifikacij.
  • Europass življenjepis je standardizirana predloga za pripravo življenjepisa, katere raba v Evropi narašča. Do danes je bilo na spletu ustvarjenih več kot 100 milijonov takšnih življenjepisov.

Nasvete in podporo glede rabe vseh teh orodij lahko dobite od nacionalnih centrov Europass.

 

Dodana vrednost

Orodja EU spreminjajo okolja za ocenjevanje v Evropi. Prehod na učne izide je pomembno vplival na ocenjevalna merila in prakse. Poleg tega orodja EU pomagajo pri preusmerjanju pozornosti na nujnost razmisleka o tem kako, kdo in kje bomo ocenjevali znanje in spretnosti, pridobljene zunaj formalnih učnih procesov in zunaj naših držav. Obstajajo tudi druga orodja, ki jih tukaj nismo obravnavali, vključno s skupnostjo EQAVET (skupnost praktikov za spodbujanje evropskega sodelovanja ter razvoja in zagotavljanja kakovosti v PIU), Evropska klasifikacija spretnosti/kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO), Direktiva EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij in z njo povezana podatkovna zbirka reguliranih poklicev in izkaznice sektorskih spretnosti. Morda vas kakšno od njih podrobneje zanima. Zanimivo bi bilo vedeti v kakšni meri so bralci že bili seznanjeni s temi orodji in kako jih uporabljajo; zakaj ne bi sodelovali v anketi zraven te objave?


Andrew McCoshan dela na področju vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja že več kot 30 let. Več kot 15 let je izvajal študije in evalvacije za EU, pred tem pa je bil zaposleno kot svetovalec v Združenem kraljestvu. Andrew trenutno deluje kot neodvisni raziskovalec in svetovalec in je član Strokovne ekipe UK ECVET in višji raziskovalni sodelavec pri Educational Disadvantage Centre (SCenter za prikrajšanost v izobraževanju)  na Univerzi Dublin City na Irskem.

Login (10)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več