Skočiť na hlavný obsah
Resource Details
ZDROJ

Závery Rady o kompetenciách podporujúcich celoživotné vzdelávanie a iniciatívu "nové zručnosti pre nové pracovné miesta" (8798/10 EDUC 74 SOC 275)

Závery Rady o kompetenciách podporujúcich celoživotné vzdelávanie a iniciatívu "nové zručnosti pre nové pracovné miesta", predložené Výborom stálych predstaviteľov dňa 29. apríla 2010 boli schválené Radou Európskej únie na jej 3 013. zasadnutí v Bruseli dňa 10. - 11. mája 2010 v plnom znení.

Rada Európskej únie v nich, pripomínajúc medzi inými odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“), zdôrazňuje význam opatrení na preukázanie významu kľúčových kompetencií na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy a vo všetkých etapách a situáciách života. Okrem podpory uplatňovania kľúčových kompetencií v oblastiach určených v odporúčaní z roku 2006 by sa mala venovať pozornosť aj tomu, aby sa toto odporúčanie čo najlepšie využilo na podporu celoživotného vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. V oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj vzdelávania dospelých by sa malo intenzívnejšie podporovať nadobúdanie, aktualizácia a ďalší rozvoj kľúčových kompetencií v ich plnom rozsahu. Zostavenie učebných plánov, vyučovanie, hodnotenie a prostredie pre vzdelávanie by sa mali dôsledne zakladať na výsledkoch vzdelávania, t.j. na znalostiach, zručnostiach a spôsobilostiach, ktoré majú študenti nadobudnúť. Osobitný dôraz by sa mal klásť na tie prierezové kľúčové kompetencie, ktoré si vyžadujú interdisciplinárne a inovačné metódy. Tento proces môžu podporiť posilnené partnerstvá medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a širšou spoločnosťou, predovšetkým svetom práce. Malo by sa tiež urobiť viac pre náležité zhodnotenie, zaznamenávanie a preukazovanie kompetencií, ktoré občania počas celého svojho života získali vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí na účely zamestnania a prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj aktívnej účasti na spoločenskom živote. Flexibilné dráhy vzdelávania a odbornej prípravy môžu zlepšiť možnosti občanov získať zamestnanie a uľahčiť identifikácia ich rozvíjajúcich sa kompetencií a potrieb vzhľadom na ďalšie vzdelávanie. 

 

Resource Details
Autor (autori) zdroja
Rada Európskej únie / Výbor stálych predstaviteľov
Typ zdroja
Vnútroštátne záležitosti a politika
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!