European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZDROJ

Učenie a zručnosti pre digitálnu dobu (Learning and Skills for Digital Era)

Učenie a zručnosti sú kľúčovým prínosom pre rozvoj spoločnosti a hospodárstva. So zmenami modernej spoločnosti a ekonomiky pod vplyvom globalizácie a technologického pokroku, je potrebné urobiť zmeny aj vo vzdelávaní a výchove, aby smerovali k vedomostiam a zručnostiam potrebným pre zamestnanie a spoločenskú participáciu.

Súčasťou Európskej komisie je aj Spojené výskumné centrum (Joint Research Centre), ktoré svojou výskumnou činnosťou, okrem iného poskytuje vstupy pre tvorbu politík. Od roku 2005 sa venuje aj skúmaniu, ako lepšie využiť IKT na premenu spôsobov učenia, zavedenie inovácií do vzdelávania a reagovania na požiadavky na nové zručnosti. Vydali k tejto oblasti 20 väčších štúdií a vyše 100 publikácií, ktoré sa zaoberajú občanmi a učiacimi sa (mikro úroveň), učiteľmi, profesionálnymi pracovníkmi a vzdelávacími  inštitúciami (mezo úroveň) a spoločnosťou (makro úroveň).

V ostatnom období pokrývali tri hlavné tematické oblasti:

- Zručnosti a kompetencie v 21. storočí

- Inovácie a modernizácia výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy

- Otvorené vzdelávanie

Vybrané publikácie:

Digital Competence Framework for Citizens (Rámec digitálnych kompetencií pre občanov)

Digital Competence Framework (Rámec digitálnych kompetencií)

Digital Competence of Educators: DigCompEdu (Digitálne kompetencie pre pracovníkov vo vzdelávaní)

Entrepreneurship Competence (Podnikateľské kompetencie)

European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (Európsky rámec digitálnych kompetencií pre vzdelávacie organizácie)

Open Education Policies (Politiky otvoreného vzdelávania)

Jrc_learningandskillsmap
Resource Details
Autor zdroja
Európska komisia - Spojené výskumné centrum (European Commission - Joint Research Centre)
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Európa
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!