Resource Details
ZDROJ

Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020

Dokument Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválila 14. mája 2014 vláda Slovenskej republiky.

Ako Strategickú oblasť 1 definuje stratégia formovanie kultúrnych potrieb a dopytu po kultúre výchovou a vzdelávaním. Upozorňuje na to, že je potrebné posilniť postavenie kultúry ako jedného z kľúčových zdrojov vzdelanostnej spoločnosti. Uznáva kultúru ako perspektívny sektor s výrazným hodnotovým a ekonomickým potenciálom, pričom zároveň zohráva kultúra nezastupiteľnú úlohu v intelektuálnom, emocionálnom i profesijnom rozvoji človeka. Pod jej vplyvom sa utvárajú spoločenské hodnoty, vzniká etická i estetická kultivácia človeka. Výchova a vzdelávanie musia preto vidieť svoj cieľ v spolupodieľaní sa na utváraní celkovej kultúrnej gramotnosti národa.

Kultúrnu výchovu označuje stratégia za jednu z priorít strategického smerovania kultúry. Vďaka nej by sa v školách, univerzitách aj v celoživotnom vzdelávaní mala výrazne rozvinúť tvorivosť, ktorá je vo výchovno-vzdelávacom procese nevyhnutná. Štát musí vytvárať podmienky na to, aby sa výchova a vzdelávanie stali výrazným faktorom pri formovaní kreatívneho prostredia v spoločnosti. Je dôležité, aby svojím vplyvom podporoval projekty kultúrnej výchovy a progresívneho umeleckého vzdelávania. 

Resource Details
Autor (autori) zdroja
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ zdroja
Vnútroštátne záležitosti a politika
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!