European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZDROJ

Monitorovanie verejnej politiky vzdelávania dospelých - Správa z 1. fázy projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Ainova_logo
Nízka účasť dospelej populácie na vzdelávaní bola motívom pre príprava projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (akronym MOVED). V európskych štatistikách Slovensko vykazuje iba 4% účasť (2018) oproti 15%, ktorým by sme sa mali priblížiť v roku 2020.

 

Prečo dosahujeme také nízke percento? Rozumie občan otázkam zisťovaným v prieskume? Rozoznáva formálne vzdelávanie od neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa? Aké ďalšie faktory ovplyvňujú nízku účasť dospelých na vzdelávaní po ukončení počiatočného vzdelávania?

Odpovede na uvedené otázky majú napomôcť zisteniu príčin, prečo sa na Slovensku v dospelosti vzdeláva menej ľudí ako vo väčšine vyspelých európskych krajín. Cieľom nášho projektu je zmapovanie situácie vo vzdelávaní dospelých na regionálnej úrovni a prispieť tak k poznaniu možných príčin nízkej účasti dospelých.

Dáta sme získavali z dokumentov (medzinárodných, národných a regionálnych), rozhovorov i dotazníkov. Dotazníky aj podklady pre pološtruktúrovaný rozhovor sledovali jednotnú štruktúru. V časti o stratégiách a plánovaní aktivít sme zisťovali, či a ako sa poskytovanie VD nachádza v strategických dokumentoch respondentov, premyslenosť vzdelávania, aké ciele sledujú, o aké dokumenty sa opierajú, kto tvorí/ schvaľuje stratégie. V ďalšej časti sme zisťovali, či a aké impulzy z externého prostredia respondenti prijímajú napr. cez účasť v zoskupeniach/asociáciách/komorách a pod.; spoluprácu na projektoch alebo s inými poskytovateľmi vzdelávania dospelých. Kde to bolo relevantné, zaujímal nás aj postup zabezpečenia kvality - ako postupujú pri príprave kurzov, analýza potrieb vzdelávania cieľovej skupiny, použité vzdelávacie metódy, kvalita kurzu, akreditácia, certifikát. Takisto sme hľadali  príklady dobrej praxe v poskytovaní vzdelávania dospelých. Získané informácie sú zhrnuté v správe z prvej fázy projektu venovanej monitorovaniu. V nasledujúdich fázach sme informáci vyhodnocovali a sformulovali odporúčania.

Na príprave správy sa podieľal kolektív autorov z partnerských inštitúcií projektu:

K. Cigánová (AINova), M. Deneš (MŠVVŠ SR), G. Ebner (EAEA/BE), Ľ. Gállová (ŠIOV), Š. Grajcár (ZKPRK), S. Chomová (AKOI), T. Jääger (ANDRAS/ EE); M. Jendeková (AINova), M. Krystoň (UMB B. Bystrica), M. Lukáč (PU Prešov), S. Lukáčová (PU Prešov), A. Sotošek (SIAE/SI), I. Studená (CSPV SAV), K. Šilhár (AIVD), Z. Štefániková (AINova)


[1] Podklady pre rozhovory a dotazníky sú uvedené v Prílohe 3. Záverečnej správy k 1. fáze projektu

Resource Details
ISBN
978-80-99976-00-0
Autor zdroja
Academia Istropolitana Nova (AINova)
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
Slovensko
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Slovenčina
Resource media
Titulka_sprava_1
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!