Akú úlohu má EÚ v oblasti vzdelávania dospelých?

Akú úlohu má EÚ v oblasti vzdelávania dospelých?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Na uvedenej časovej osi môžete vidieť, ako sa postupom rokov vyvíjala úloha EÚ pri podpore vzdelávania dospelých. Časová os zahŕňa významné body, ako sú dôležité politické publikácie a iniciatívy.

Práca EÚ na vzdelávaní dospelých sa začína Rímskou zmluvou, prostredníctvom ktorej Európske spoločenstvo podporilo základnú a pokročilú odbornú prípravu.

1957

EÚ začína zostavovať politiku vzdelávania dospelých

2000
(2002)

2002 -> Rada Európskej únie vydáva uznesenie o celoživotnom vzdelávaní, v ktorom zdôrazňuje zásadu vzdelávania „od kolísky až po hrob“ a jeho poskytovanie v rozličných prostrediach.

(2006)

Komisia vydáva oznámenie Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro , v ktorom zdôrazňuje, že vzdelávanie dospelých zásadne prispieva k zamestnateľnosti a mobilite a k sociálnemu začleneniu.

Komisia vydáva oznámenie Vždy je čas začať sa učiť. Obsahuje Akčný plán pre vzdelávanie dospelých (2008 –2010), v ktorom sa po prvýkrát vytyčujú spoločné priority, ktoré sa majú presadzovať v sektore vzdelávania dospelých.

2007

Rada zverejňuje uznesenie o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých (EAAL), v ktorom sa konsoliduje politika vzdelávania dospelých. Toto je referenčný text EÚ o politike vzdelávania dospelých.

2011

Hlavné posolstvo EAAL je to, že vzdelávanie dospelých vo všetkých svojich podobách posilňuje zamestnateľnosť účastníkov vzdelávania a prispieva k sociálnemu začleneniu, aktívnemu občianstvu a osobnému rozvoju. Jadrom programu je zvyšovať účasť a umožniť všetkým dospelým, aby si rozvíjali a obnovovali svoje zručnosti a schopnosti počas celého života.

Stanovujú sa priority EAAL na roky 2015 – 2020:

2015

zabezpečiť súlad vzdelávania dospelých s ostatnými oblasťami politiky

zvýšiť poskytovanie a využívanie služieb vzdelávania dospelých

rozšíriť prístup prostredníctvom učenia sa prácou, IKT a príležitostí druhej šance

zlepšiť zabezpečovanie kvality vrátane pedagógov pre dospelých v počiatočnom a ďalšom vzdelávaní.

V Novom programe v oblasti zručností pre Európu sa navrhuje, aby členské štáty prijali Záruku získania zručností s cieľom zvýšiť úroveň základných zručností dospelých.

2016

Rada 19. decembra prijíma odporúčanie Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých. Cieľom je pomôcť 64 miliónom dospelých, ktorí ešte nemajú vyššiu stredoškolskú kvalifikáciu, dosiahnuť minimálnu úroveň gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností a následne sa posunúť na úroveň vyššej alebo nižšej stredoškolskej kvalifikácie.

2016

EAAL je súčasťou rámca „ET2020“ pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Pracovná skupina ET2020 pre vzdelávanie dospelých 2016 – 2018 vykonáva partnerské učenie o opatreniach, ktoré môžu povzbudiť viac dospelých, aby sa učili na pracovisku.

Členské štáty musia vymedziť opatrenia, ktoré prijmú na vykonanie odporúčania Cesty zvyšovania úrovne zručností.

2018