Skočiť na hlavný obsah
Čo je to európsky program vzdelávania dospelých a ako sa vykonáva?

Čo je to európsky program vzdelávania dospelých a ako sa vykonáva?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag
Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Croatia
Croatia flag
Cyprus
Cyprus flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Estonia
Estonia flag
Finland
Finland flag
France
France flag
Germany
Germany flag
Greece
Greece flag
Hungary
Hungary flag
Iceland
Iceland flag
Ireland
Ireland flag
Italy
Italy flag
Latvia
Latvia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Macedonia
Macedonia flag
Malta
Malta flag
Montenegro
Montenegro flag
Netherlands
Netherlands flag
Norway
Norway flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Serbia
Serbia flag
Slovakia
Slovakia flag
Slovenia
Slovenia flag
Spain
Spanish flag
Sweden
Sweden flag
Turkey
Turkey flag
UK
UK flag

V obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých (EAAL) sa vymedzuje zameranie európskej spolupráce v rámci politík vzdelávania dospelých na obdobie do roku 2020. Program prijala Rada v novembri 2011. Rada v ňom uznáva, že je potrebné, aby si všetci dospelí pravidelne posilňovali osobné a profesionálne zručnosti a schopnosti, ale že vzdelávanie dospelých je najslabší článok vo vnútroštátnych systémoch celoživotného vzdelávania. Účasť dospelých na vzdelávaní je aj naďalej nízka. Na dosiahnutie účinného sektora vzdelávania dospelých je potrebné ďalšie úsilie.

 

Otázky, ktoré sú predmetom akčného zamerania v programe: zvyšovať pre všetkých dospelých možnosti prístupu k pružnému, vysokokvalitnému vzdelávaniu v akejkoľvek fáze ich života; vytvoriť nové prístupy k vzdelávaniu dospelých so zameraním sa na výsledky vzdelávania; zvyšovať povedomie o tom, že vzdelávanie je celoživotná snaha; rozvíjať účinné systémy celoživotného poradenstva a systémy validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia.

 

V záujme uľahčenia spolupráce medzi európskymi krajinami a Komisiou pri vykonávaní EAAL má každá zúčastnená krajina národného koordinátora. Jednotliví národní koordinátori stanovujú pracovný program, v ktorom sa určujú konkrétne opatrenia, ktoré prijme ich organizácia s cieľom vykonávať EAAL v ich krajine.

 

Kliknutím na vlajku môžete zistiť kontaktné údaje aktuálnych národných koordinátorov a informácie o ich činnosti.

 

 

 

 

 

 

Nástroj EPALE na diagnostiku/analýzu politiky je založený na najnovších dôkazoch o úspešných politikách v oblasti vzdelávania dospelých. Úlohou tohto nástroja je pomáhať vnútroštátnym a regionálnym zainteresovaným stranám s identifikáciou hľadísk ich politiky alebo jej vykonávania, ktoré by bolo možné zlepšiť.