chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Národná podporná služba EPALE Slovensko

Štátny inštitút odborného vzdelávania (State Vocational Education Institute)
Adresa: 

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Kancelária: Stromová 9, Bratislava

 

 

Telefón: 
+421 911 469 793
  • Organizácia
  • Pracovný program
  • Tím
  • Vzdelávanie dospelých v krajine
  • Zainteresovaná strana z jednotlivých štátov

 

 

Platforma EPALE slúži ako centrálne miesto pre informácie a zdroje o vzdelávaní dospelých v Európe a zároveň je nástrojom pre interaktívnu spoluprácu a výmenu medzi všetkými zainteresovanými stranami, aktérmi a relevantnými subjektmi v komunite vzdelávania dospelých. Zabezpečuje tvorbu a šírenie inovatívnych metód ako aj vzájomnú výmenu informácií v Európe. Zároveň podporuje odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých v ich profesnom rozvoji.
Od 1. 6. 2018 plní úlohu Národnej podpornej služby pre platformu EPALE na Slovensku (NPS) Štátny inštitút odborného vzdelávania. Úlohou NPS je prispievať k rozvoju platformy, zabezpečovať jej viacjazyčnosť publikovaním aktuálnych článkov, zdrojov, informácií a dokumentov v slovenskom jazyku a propagovať platformu EPALE komunite odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku. Okrem toho, Národná podporná služba podporuje vzdelávanie dospelých na Slovensku a prispieva k zvyšovaniu jeho kvality. Popri spomínaných úlohách NPS rozvíja spoluprácu s hlavnými aktérmi v oblasti vzdelávania dospelých (ministerstvami, tvorcami politík, akademikmi, učiteľmi, lektormi, vzdelávacími inštitúciami, študentmi, dobrovoľníkmi, samosprávami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi) a realizátomi európskych projektov, pre ktorých je EPALE nástrojom šírenia a využívania výsledkov ich projektov. 

 

Národná podporná služba EPALE Slovensko realizuje svoje aktivity v úzkej spolupráci s aktivitami Európskeho programu vzdelávania dospelých. Medzi pravidelne organizované podujatia patria: 

- semináre EPALE Regio - regionálne semiáre zamerané na aktuálne témy vzdelávania dospelých, 

- Cena MŠVVŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania - udeľovaná v rámci Týždňa celoživotného učenia,

- Národná konferencia EPALE - výročná konferencia zameraná na vzdelávanie dospelých. 

 

V roku 2019 pripravujeme tieto novinky: 

- tematické semináre - semináre zamerané na podporu profesionálneho rozvoja a podporu spolupráce s medzinárodnou účasťou,

- okrúhle stoly k pripravovanej Stratégii celoživotného vzdelávania v SR,

- spoluprácu s expertmi v oblasti vzdelávania dospelých - ambasádormi EPALE, 

kampaň na podporu významu vzdelávania dospelých v rámci Európskeho týždňa odborných zručností (september - október 2019), 

- spoluorganizujeme konferenciu o vzdelávaní dospelých v Českej republike

 

Na EPALE SK pridávame dve nové pravidelné rubriky: 

- Kto je kto vo vzdelávaní dospelých v SR 

- Rozhovory s významnými osobnosťami v oblasti vzdelávania dospelých 

 

Naše aktivity môžete sledovať aj na: 

- https://www.facebook.com/EPALE.SK/

https://www.youtube.com/channel/UCM7ZLWzJdmhqUrEv8r5lQgQ   

           

/sk/file/logoepalejpg-0logo_epale.jpg

 

                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Tím Národnej podpornej služby EPALE Slovensko tvoria: 

Mgr. Ľubica Gállová 

Mgr. Barbora Černá 

Ing. Monika Drinková 

Klaudius Šilhár, PhD. 

Kontaktujte nás na epale@siov.sk 

 

Obsah portálu EPALE tvoria aj Vaše profesionálne skúsenosti a odborné vedomosti, informácie o projektoch, podujatiach a publikáciách v oblasti vzdelávania dospelých

Staňte sa súčasťou EPALE Slovensko a prispievajte k jej obsahu - získate možnosť účasti na medzinárodnom odbornom podujatí. 

 

 

Tipy na používanie EPALE: 

/sk/file/top-tipsdiskusiadoctop-tips_diskusia.doc

/sk/file/top-tipsprofildoctop-tips_profil.doc

/sk/file/akonahratblognaepalepdfako_nahrat_blog_na_epale.pdf

/sk/file/akonahratpodujatieskverziapdfako_nahrat_podujatie_sk_verzia.pdf

/sk/file/akonahratspravuskverziapdfako_nahrat_spravu_sk_verzia.pdf

/sk/file/akonahratzdrojeskverziapdfako_nahrat_zdroje_sk_verzia.pdf

/sk/file/akovyhladavatpartnerovnaepalepdfako_vyhladavat_partnerov_na_epale.pdf

/sk/file/epalesprievodcaskverziapdfepale_sprievodca_sk_verzia.pdf

/sk/file/vyhladavaniepartnerovepalepdfvyhladavanie_partnerov_epale.pdf

 

                                                                                              

V ponímaní Európskej komisie predstavujú vzdelávanie dospelých všetky formy vzdelávania, na ktorých sa zúčastňujú dospelí po ukončení počiatočného (školského) vzdelávania a odbornej prípravy, bez ohľadu na úroveň, akú v procese počiatočného vzdelávania dosiahli (napr. vrátane vysokoškolského vzdelávania). Na Slovensku doteraz neexistuje legislatívne vymedzenie pojmu resp. definícia vzdelávania dospelých. Legislatívne upravená je len časť vzdelávania dospelých – ďalšie vzdelávanie.

Ďalšie vzdelávanie definuje zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní ako súčasť celoživotného vzdelávania. Môže sa uskutočňovať tak prostredníctvom formálneho, neformálneho vzdelávania ako aj informálneho učenia sa. Za ďalšie vzdelávanie sa považuje vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje doplnenie, obnovenie, rozšírenie či prehĺbenie si získaného vzdelania. Pomocou ďalšieho vzdelávania je však aj možné rekvalifikovať sa, alebo uspokojiť svoje záujmy a tiež poskytuje spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Ďalším vzdelávaním sa nezískava stupeň vzdelania.

Z hľadiska legislatívy je oblasť ďalšieho vzdelávania na Slovensku riešená už viac ako desať rokov. Najskôr to bol zákon č. 368 z roku 1997 o ďalšom vzdelávaní a v súčasnosti platí zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, prijatý v decembri 2009 a novelizovaný v októbri 2012. Tento zákon síce ustanovil niekoľko dôležitých inštitútov pre ďalší rozvoj systému celoživotného vzdelávania ako napríklad akreditácia na základe kvalifikačných štandardov, uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania, monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb. Spomenuté nástroje sa zatiaľ nepodarilo zaviesť aj do praxe. V súčasnosti sú ale v realizácií systémové národné projekty na podporu ďalšieho vzdelávania, v rámci ktorých by mali byť tieto nástroje rozpracované a uvedené do života.

Kto vzdeláva dospelých?

V podmienkach Slovenskej republiky sa ďalšie vzdelávanie uskutočňuje v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach. Patria medzi ne napríklad školy a vzdelávacie organizácie orgánov štátnej správy, zariadení obcí a miest, vzdelávacie zariadenia zamestnávateľov, stavovských organizácií, profesijných zväzov, družstiev, odborových organizácií, občianskych a záujmových združení, cirkví a náboženských spoločností, kultúrnych ustanovizní a iné, a to tak fyzických, ako aj právnických osôb.

Kto sa vzdeláva?

Lisabonská stratégia si stanovila za cieľ u dospelých v produktívnom veku dosiahnuť v priemere v EÚ 12,5% účasť na celoživotnom vzdelávaní. Na Slovensku je to však podľa posledných zistení z roku 2014 iba 3% účasť, pričom v priemere za EÚ bola na úrovni 10,7 % (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do). Zo zistení Ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ) vyplýva, že viac ako polovica účastníkov ďalšieho vzdelávania (56%) sú ľudia vysokoškolsky vzdelaní. Potvrdzuje to celosvetový trend, že vzdelanejší pociťujú potrebu ďalšieho vzdelávania viac, a zároveň ako finančne lepšie zabezpečená skupina si toto vzdelávanie aj vedia sami financovať. Často sa preto konštatuje, že ľudia, ktorí sa potrebujú ďalej vzdelávať najviac, sa nevzdelávajú a naopak.

Medzi najfrekventovanejšiu prekážku účasti na ďalšom vzdelávaní patrí jednoznačne finančná náročnosť (46%). Ďalšími prekážkami sú časová náročnosť, nedostatok motivácie, náročnosť vzdelávania, nízka informovanosť či nedôvera v efektívnosť. Zásadnou prekážkou v účasti na ďalšom vzdelávaní je jeho nízka akceptácia zamestnávateľmi.

Čo sa vzdeláva?

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku je poskytované prevažne na trhovom princípe a zatiaľ neexistuje systém jeho financovania štátom, čo má riešiť v súčasnosti pripravovaná novela zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento fakt negatívne ovplyvňuje nielen prístup k ďalšiemu vzdelávaniu pre ohrozené cieľové skupiny, ale aj obsahové zameranie ponuky ďalšieho vzdelávania. V ďalšom vzdelávaní prevažujú témy, ktoré účastníci využijú pre svoj profesijný rast. V prevažnej miere sa zaujímajú o vzdelávacie aktivity zamerané na osobnostný rast, manažérske zručnosti, cudzie jazyky a zručnosti v oblasti IKT. Takisto je záujem o vzdelávacie aktivity, ktoré možno charakterizovať ako ďalšie odborné vzdelávanierekvalifikácia či kontinuálne vzdelávanie, a ďalej o záujmové, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov či iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. Pri ďalšom odbornom vzdelávaní je však pôsobnosť obmedzená - na Slovensku chýbajú kvalifikačné štandardy a hodnotiace štandardy, ktoré by zjednodušili orientáciu v kvalifikačných predpokladoch pre čiastočné a úplné kvalifikácie.

Ako sa vzdeláva?

V Slovenskej republike existuje široká sieť vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávacie programy v ďalšom vzdelávaní, avšak kvalita obsahu týchto vzdelávacích programov, ako aj systém overovania a uznávania výsledkov vzdelávania sú zatiaľ nedoriešené. Nie sú vytvorené kvalifikačné štandardy a hodnotiace štandardy pre získanie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie formou Národnej sústavy kvalifikácií. Taktiež nie sú vytvorené povinné štandardy lektorov napriek tomu, že sprostredkúvajú prenos poznatkov do ďalšieho vzdelávania. Celkové zlepšenie kvalitatívnej úrovne ďalšieho vzdelávania možno očakávať vytvorením štandardov pre lektorov ďalšieho vzdelávania, kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov, modulovo usporiadaných vzdelávacích programov v súlade so zámerom vytvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou podľa hodnotiacich štandardov a pod.

Nakoľko je poskytovanie ďalšieho vzdelávania voľnou živnosťou, vzdelávacie programy môže v súčasnosti poskytovať ktokoľvek bez ohľadu na to, či má vyhovujúce priestorové, materiálno – technické alebo personálne zabezpečenie. Nie sú stanovené ani minimálne štandardy kvality vzdelávacej inštitúcie, ale ani minimálne štandardy pre lektorov ďalšieho vzdelávania. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že niektoré rezorty majú svoje vlastné požiadavky pre kvalifikáciu vzdelávateľov. Závisia od obsahu vzdelávania, zamerania, úrovne obsahu programu, cieľovej skupiny, profilu absolventa a podobne. Napríklad Národný Inšpektorát práce či Ministerstvo vnútra SR – Prezídium hasičského a záchranného zboru vyžaduje, aby lektori pôsobiaci v ich oblasti boli absolventmi akreditovaného kurzu MŠVVaŠ SR. V iných prípadoch však platí, že každý, kto má odborný kvalifikačný predpoklad, môže byť lektorom ďalšieho vzdelávania.

Uvedené nedostatky a problematiku majú v súčasnosti za cieľ riešiť národné projekty, ktoré budú ukončené v roku 2015 (www.tvorbansk.skwww.cvanu.sk). Problematikou ďalšieho vzdelávania sa zaoberá aj nový operačný program Ľudské zdroje pre nové programové obdobie 2014-2020.

 

Použité zdroje:

Education at a Glance 2012, OECD indicators: http://www.oecd.org/edu/EAG%202012_e-book_EN_200912.pdf

Eurostat - Úroveň účasti na vzdelávaní a príprave

Indikátory pre monitorovanie účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní v Slovenskej republike

Informačný systém ďalšieho vzdelávania: Vyhľadávanie akreditovaných vzdelávacích programov

Informačný systém o ďalšom vzdelávaní v SR, Štatistické výstupy - rok 2011

Key data on education in Europe 2012

Lifelong learning statistics

Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií (NSK)

Operačný program Ľudské zdroje

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní

Národná sústava kvalifikácií

 

 

 

Ministerstvá

    

/sk/file/buttonpngbutton.png

Orgány štátnej správy

     

/sk/file/buttonpngbutton.png

Inštitúcie, organizácie

     

/sk/file/buttonpngbutton.png

Asociácie

    

/sk/file/buttonpngbutton.png

 

Zástupcovia zamestnávateľov

Sociálni partneri

  • Bipartita (predstavitelia slovenských zamestnávateľov a zamestnancov)
  • Aliancia A5 (5 najvýznamnejších priemyselných zväzov SR: ZAP SR, ZSP SR, ZHŤPG SR, ZSPS, SEA)

    

/sk/file/buttonpngbutton.png

Siete

    

/sk/file/buttonpngbutton.png

Akademická obec

     

/sk/file/buttonpngbutton.png

Samosprávy a vyššie územné celky

     

/sk/file/buttonpngbutton.png

Mimovládne organizácie

     

/sk/file/buttonpngbutton.png

Iné

       

/sk/file/buttonpngbutton.png