chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Blog

SIMHE-tjänster som stöd för högutbildade invandrare i Finland

31/07/2019
od Euroguidance Finland
Jazyk: SV
Document available also in: FI EN

Modellen med högskolor med ansvar för invandrarfrågor, Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE), som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet har varit verksam i Finland redan i över tre år. Utgångspunkten för att inleda SIMHE-verksamheten var flyktingkrisen som drabbade Europa 2015, då det kom över 32 000 asylsökande till Finland. Metropolia Ammattikorkeakoulu och Jyväskylä universitet genomförde ett pilotprojekt med SIMHE-verksamhetsmodellen under 2016, och sedan 2017 har SIMHE-tjänster erbjudits även vid Helsingfors och Åbo universitet samt Karelia-ammattikorkeakoulu och Oulun ammattikorkeakoulu. 

SIMHE-högskolorna erbjuder handlednings- och rådgivningstjänster för högutbildade och högskolebehöriga invandrare och deltar även aktivt i många olika projekt som gäller utveckling av utbildning för invandrare och deras kompetens. Den aktuella finansieringen för SIMHE-högskolor har beviljats till slutet av 2020, men målet är att SIMHE-verksamheten eventuellt ska bli en bestående del av högskoletjänster. Denna artikel beskriver SIMHE-högskolornas verksamhet generellt och presenterar närmare SIMHE-Metropolias servicekoncept.

/sk/file/simhekuvajpgsimhekuva.jpg

Foto: Daniel Leiviskä

Individuell handledning hjälper att hitta den egna vägen

Högutbildade invandrare är en mycket heterogen grupp som kräver mångsidigt kunnande i SIMHE-handledning och en omfattande kännedom om verksamhetsmiljön. Centrala element är naturligtvis handledningskompetens, kunskaper i interkulturell kommunikation samt kännedom om olika utbildningsmöjligheter och även förhållandena i arbetslivet. Den största delen av de handledningskunder som kommer till SIMHE-handledning har avlagt en examen på kandidatnivå, en del har en examen på magisternivå, en liten del har en doktorsexamen och endast en handfull av handledningskunderna har endast högskolebehörighet, dvs. de har avlagt studier på andra stadiet. De allra mest utmanande handledningskundgrupperna är handledningskunder som har avlagt en examen inom en reglerad bransch samt de kunder som har avlagt studier vid en högskola men som inte har tagit en examen. I Finland ingår i högskoleutbildning vissa urvalskriterier och därmed är det ofta inte enkelt att direkt fortsätta studierna, eller åtminstone inte inom en kort tid.
Det främsta syftet med SIMHE-handledningen är att hjälpa invandrare att hitta de alternativ som lämpar sig allra bäst för dem och med hjälp av vilka de bättre kan integrera sig i det finländska samhället, antingen via studier eller sysselsättning. Förutom en examen har många högutbildade invandrare redan en lång och mångsidig arbetserfarenhet och en stark vilja att bli sysselsatta inom sin egen bransch i Finland. Sysselsättningsmöjligheterna beror mycket på utbildningsområdet, dvs. på om branschen är reglerad eller icke-reglerad, på språkfärdighetskrav som gäller branschen i fråga och även på handledningskundens egen motivation och egna mål. Även försörjning, den tid som krävs för eventuella tilläggsstudier och åtkomsten till studier påverkar för sin del planeringen av den fortsatta studievägen. Därför anknyter SIMHE-handledningen inte enbart till kännedom om högskolesektorn, utan en del av handledningskunderna kan också ha nytta av yrkesutbildning eller andra utbildningsalternativ. Dessutom genomförs SIMHE-handledningen i nära samarbete till exempel med Utbildningsstyrelsen och tillståndsmyndigheterna inom olika områden.
Det är viktigt med kartläggning av handledningskundens individuella situation, mål och möjligheter, så att varje handledningskund ska få stöd för att bygga upp just hans eller hennes individuella studieväg. Många handledningskunder är till exempel arbets- och näringsförvaltningens kunder som arbetssökande eller i integrationsutbildningen under sin integrationstid, vilket delvis definierar hurdan utbildningsväg som planeras för handledningskunderna. Det viktigaste är emellertid att göra handledningskunden medveten om så många alternativ som möjligt, så att han eller hon själv kan fatta sina beslut utifrån dem. Syftet är därmed att stödja invandrarens roll som en aktiv aktör och göra honom eller henne delaktig av de möjligheter som finns i det finländska samhället. Detta utgör även ett underlag till exempel för praxisen i den finländska högskoleutbildningen som betonar självstyrning, att vara aktiv och att organisera sina egna handlingar.

SIMHE-Metropolias verksamhet startade genom identifiering av kompetens

SIMHE-Metropolia inledde starkt sin verksamhet under vårvintern 2016 genom att skapa en modell för identifiering av kompetens, och det första pilotprojektet för identifiering av kompetens genomfördes inom den tekniska branschen genast efter att verksamheten startade i april 2016. Dess syfte var att utveckla metoder och medel för hur teknisk utbildning och kompetens som genomförts i andra länder ska kunna bedömas med tanke på den finländska utbildningen och särskilt arbetslivets behov.

Pilotprojektet genomfördes som ett skriftligt prov som mätte matematiska kunskaper, kunskaper inom ingenjörsområdet samt digitala färdigheter. Pilotprojektet genomfördes i samarbete med en förläggning med mottagningstjänster i huvudstadsregionen och Helsingfors stads invandrarenhet. Merparten av de cirka 30 deltagarna var asylsökande som fortfarande väntade på sitt asylbeslut. På grund av testets skriftliga karaktär var det möjligt att göra det på finska, engelska eller arabiska, varav arabiska var det språkalternativ som användes mest. Deltagarens egen anmälan om avlagd examen eller studier inom området var tillräcklig som krav för deltagande, dvs. de handlingar som gällde utbildningen kontrollerades inte separat.

Utifrån de resultat som pilotprojektet gav samt deltagar- och expertfeedback utvecklades under hösten 2016 en kartläggning inom teknik och företagsekonomi som till sin karaktär är dialogisk, samt även en handledningsmetod för utvärdering av tidigare förvärvad kompetens. Även deltagarprofilen preciserades, dvs. deltagaren skulle ha uppehållstillstånd i Finland, ett examensintyg inom teknik eller företagsekonomi och tillräckliga kunskaper i finska eller engelska. I processen för kartläggning av kompetens ingår orientering i grupp, självvärdering, ett individuellt expertsamtal med Metropolias expert, ett feedbackmöte i grupp och ett kartläggningsdokument som skrivs utifrån expertsamtalet. Dessutom kan deltagarna boka tid till SIMHE-handledning. Feedbacken från deltagarna har varit mycket positiv, eftersom kartläggningen av kompetens har hjälpt dem att uttryckligen förstå sin egen kompetens i den finländska kontexten. I kartläggningen av kompetens deltog under 2016–2018 sammanlagt 155 invandrare, och den utgör även en modell för kartläggning av kompetens i projekten SIMHE-väg och Utnyttjande av kompetens i Finland.

SIMHE-Metropolias handlednings- och rådgivningstjänster erbjuder övergripande handledning

SIMHE-Metropolia har under de senaste tre åren nått upp till några tusen handledningskunder i individuell handledning och grupphandledning. Utgångspunkten för individuell handledning är att handledningskunden bemöts som en unik individ, vars mål och planer diskuteras och planeras tillsammans med SIMHE-handledaren. Redan i början etablerades längden på mötet för individuell handledning till en timme, och handledningen bokas per e-post. Handledningen genomförs ansikte mot ansikte, per telefon eller via Skype, men handledning som sker ansikte mot ansikte är den absolut mest populära handledningsformen. Man kan gå på handledning så många gånger som det känns nödvändigt, men för en del kunder har det räckt med ett möte och att få information. I handledningen beaktas kundens alla livsområden och han eller hon kan till exempel ta med en vän som tolk till handledningen, och även barn är välkomna med. Detta har till exempel gjort det lättare för hemmamammor att delta i individuell handledning.

Grupphandledning består av Guidance Generalia-föreläsningen som ordnas ett tiotal gånger om året och andra handledningsmöten i grupp. Teman för Guidance Generalia-föreläsningarna är bland annat att söka till högskolor, jämställande av examen, utveckling av kompetens och olika utbildningsmöjligheter i Finland. SIMHE-Metropolia besöks ofta även av grupper inom integrationsutbildning eller så har en SIMHE-handledare besökt utbildningsorganisationer som erbjuder integrationsutbildning. Dessutom har till exempel studerande som studerar till studiehandledare och representanter för olika utbildningsstadier besökt SIMHE-Metropolia för att bekanta sig med dess verksamhet. För närvarande arbetar två studiehandledare i handledningen i SIMHE-Metropolias handlednings- och rådgivningstjänster.

Nätverkande och samarbete för att öka invandrarnas delaktighet

SIMHE-verksamheten har etablerats som en viktig del av fältet för handledning av högutbildade invandrare i Finland. SIMHE-högskolorna arbetar regionalt, men även i ett nära nätverk med varandra och med olika intressentgrupper. Skapandet av omfattande nationella och även internationella nätverk har bidragit till att göra verksamheten mer känd och medfört nya projekt som ökar delaktigheten av högutbildade invandrare; utbildning som förbereder invandrare för högskolestudier utvecklas nationellt i nio yrkeshögskolors projekt Från förberedande till färdig 2018–2019, och tre SIMHE-ansvarshögskolor tar fram modeller för utbildningsvägar i SIMHE-vägen-projektet.

Utnyttjandet av högutbildade invandrares kompetens är viktigt även för det finländska samhället, eftersom befolkningen i Finland åldras och det redan förekommer underskott på färdigheter i många branscher. SIMHE-högskolornas nätverk och även företagssamarbetet har medfört nya möjligheter för att öka invandrarnas delaktighet i det finländska samhället.
 

Läs mer

Högskolornas SIMHE-tjänster
SIMHE-Metropolias sidor för kunder
SIMHE-Metropolias sidor för intressentgrupper

 

Marianne Autero (BA, FM, studiehandledare) arbetar som projektplanerare i yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulus SIMHE-tjänster och har deltagit i utvecklingen av dess verksamhet ända sedan projektet startade. Hon är särskilt intresserad av utveckling och genomförande av handledning för invandrare. Marianne har arbetat länge med handledning av internationella studerande vid Metropolia och har under flera år varit lärare i utbildning som förbereder invandrare för högskolestudier.

 

Den här artikeln ingår i en serie med artiklar om vägledning i Finland. Artikelserien publiceras av Euroguidance och EPALE teams på Utbildningsstyrelsen i Finland. Artiklarna publiceras under hela Finlands EU-ordförandeskap, cirka en artikel per månad. 

Seger genom styrkor – handledning i vuxengymnasiet ur studiehandledarens perspektiv

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn