Skočiť na hlavný obsah
Užitočné odkazy EPALE

Užitočné odkazy EPALE

Európska komisia

Program Erasmus+

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou. Na tento sedemročný program sa vyčlenilo 14,7 miliardy EUR. Ide o 40-percentný nárast v porovnaní so súčasným objemom výdavkov, čo je dôkazom toho, že Európska únia myslí svoj záväzok investovať do týchto oblastí vážne. Erasmus+ umožní, aby sa viac ako 4 milióny Európanov mohli uchádzať o zahraničné štúdium, odbornú prípravu, pracovnú stáž alebo dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

 

Platforma výsledkov projektu Erasmus+

Platforma výsledkov Erasmus+ poskytuje komplexný prehľad projektov financovaných z programu Erasmus+ a z jeho predchodcov. Platforma poskytuje prístup k informáciám o projektoch (opis, finančné krytie, partneri, výsledky, kontaktné údaje) a vyzdvihuje projekty s osvedčenými postupmi a úspešnými príbehmi (t. j. projekty, ktoré sa vyznačujú politickou relevantnosťou, komunikačným potenciálom, vplyvom alebo skladbou).

 

EAC

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (DG EAC - Directorate General for Education and Culture) je výkonnou pobočkou Európskej únie, zodpovednou za politiky vo vzťahu k vzdelávaniu, kultúre, mládeži a športu. DG EAC tiež podporuje aktivity v spomínaných oblastiach prostredníctvom rôznych projektov a programov, najmä cez programy Kreatívna Európa a Erasmus+.

 

EACEA

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) je poverená riadením osobitných častí programov financovania EÚ v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, občianskeho života, dobrovoľníctva a v audiovizuálnej oblasti.

 

Európske politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a učeniu sa dospelých

Digitálny program pre Európu

Odkaz na podsekciu Digitálneho programu pre Európu. Cieľom Digitálneho programu pre Európu je pomôcť európskym občanom a podnikom získať čo najviac z digitálnych technológií. Je prvým zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ „Európa 2020“ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

 

Politika EÚ vo vzťahu k vzdelávaniu a učeniu sa dospelých

Vzdelávanie a učenie sa dospelých je rozhodujúcou súčasťou politiky Európskej komisie vo vzťahu k celoživotnému učeniu. Skladá sa z formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pre nadobudnutie základných zručností, získavanie nových kvalifikácií, zvyšovanie kvalifikácií alebo rekvalifikáciu pre účely zamestnania.

 

Európa 2020

Európa 2020 je desaťročnou stratégiou Európskej únie pre rast a zamestnanosť, ktorá bola predstavená v roku 2010. Jej snahou je riešiť nedostatky nášho modelu rastu a vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 

 

Slovníky pre oblasť vzdelávania a učenia sa dospelých

Confusing Conversations (Mätúce rozhovory)

On-line slovník základných pojmov v oblasti vzdelávania k občianstvu v nemeckom a anglickom jazyku.

 

Európsky slovník vzdelávania a učenia sa dospelých, Úroveň 1

Štúdia k európskej terminológii v oblasti vzdelávania a učenia sa dospelých s cieľom dosiahnutia spoločného jazyka a spoločného porozumenia a monitorovania daného sektora, úroveň 1. Štúdia zadaná Európskou komisiou v roku 2008 a vedená Národným centrom pre výskum a rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti dospelých (NRDC - National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy).

 

Európsky slovník vzdelávania a učenia sa dospelých, Úroveň 2

Štúdia k európskej terminológii v oblasti vzdelávania a učenia sa dospelých s cieľom dosiahnutia spoločného jazyka a spoločného porozumenia a monitorovania daného sektora, úroveň 2. Štúdia vedená Národným centrom pre výskum a rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti dospelých (NRDC - National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy) pre Európsku komisiu.

 

Terminológia európskej politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave (2008)

Tento multilingválny slovník definuje 100 kľúčových pojmov používaných v európskej politike vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave. Dostupný je v šiestich jazykoch: anglickom, španielskom, nemeckom, francúzskom, talianskom a portugalskom. Tento slovník je aktualizovanou a rozšírenou verziou "Terminológie politiky odbornej prípravy", 2004.

 

Terminológia európskej politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave (2014)

Tento multilingválny slovník (2014) definuje 130 kľúčových pojmov používaných v európskej politike vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave. Predstavuje rozšírenú a aktualizovanú verziu "Terminológie európskej politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave" (2008) a "Terminológie politiky odbornej prípravy", (2004). Berie do úvahy nové priority politiky Európskej únie, najmä v oblasti analýzy potreby zručností a kompetencií. S odborníkmi z Cedefop boli vypracované nové definície. 

 

Terminológia politiky odbornej prípravy - multilingválny slovník pre rozšírenú Európu (2004)

Tento slovník definuje vybrané pojmy používané v oblasti politiky odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v Európe. Je určený pre výskumníkov a odborníkov z praxe a všeobecne pre všetkých, ktorí majú do činenia s politikou OVP. Dostupný je v šiestich jazykoch: anglickom, francúzskom, nemeckom, českom, maďarskom a poľskom.