European Commission logo
Create an account
News
Správy

Snažíme sa odovzdať žiakom viac

Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1 je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.

Úlohou nášho projektu bolo zapojiť do programu učiteľov anglického jazyka, učiteľov odborných IT predmetov a pilotne prvýkrát aj učiteľa telesnej výchovy a umožniť im zdokonaliť si svoje kompetencie získaním ďalších poznatkov zo zahraničných stredných škôl a zúčastnených školení.

Prostredníctvom realizácie projektu SPŠIT v Kysuckom Novom Meste vyslala 5 svojich zamestnancov na medzinárodné školiace kurzy vo Veľkej Británii a Malte. Absolvovanie kurzov pomohlo zamestnancom rozvinúť svoje odborné a osobné zručnosti a naučiť sa od kolegov z Európy, akým spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti stredoškolského vzdelávania.

Vyučujúca ANJ zvýšila svoju schopnosť navrhovať a využívať vzdelávacie materiály, prostriedky a nástroje na podporu žiakov s vývinovými poruchami učenia pri štúdiu anglického jazyka, učitelia odborných IT predmetov dokážu integrovať IKT do CLIL výučby v triede s použitím ďalších metód využijúc pedagogické informácie a vedomosti z multikultúrneho kontextu, vyučujúci telesnej výchovy sa oboznámil s vyučovaním telesnej výchovy v britských školách, získal neoceniteľné skúsenosti o vybavení škôl a prístupu žiakov k pohybovým aktivitám a športu nielen v Británii, ale aj v iných európskych krajinách.

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

Koordinátor projektu Agata Kubinová: “Sme šťastní, že sme boli opäť úspešní pri získaní finančných prostriedkov z programu Erasmus+ a mohli sme zrealizovať ďalší projekt. Verím, že z jeho realizácie budú mať úžitok žiaci ako aj ostatní učitelia našej školy.“

 

Viac na stránke: http://erasmus.ziaci.eu/node/5

Login (1)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac