News
Správy

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže

Európa potrebuje víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí pri budovaní lepšej budúcnosti, ktorá bude ekologickejšia, digitálnejšia a inkluzívnejšia. Európska komisia preto ešte 14.10.2021 prijala návrh vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže. Týmto návrhom sa Európa snaží poskytnúť mladým ľuďom viac lepších príležitostí do budúcnosti.

Európsky rok mládeže bude sledovať štyri ciele:

  • obnoviť perspektívne vyhliadky pre mladých ľudí najmä vzhľadom na to, ako negatívne ovplyvnila ich životy pandémia COVID-19, a zároveň ich upozorniť na príležitosti, ktoré im, ako aj celej spoločnosti ponúka zelená a digitálna transformácia a iné politiky Únie;
  • podporiť mladých ľudí, a najmä tých s nedostatkom príležitostí, zo znevýhodnených a rozličných prostredí alebo zo zraniteľných a marginalizovaných skupín, a to aj prácou s mládežou tak, aby mohli získať vhodné vedomosti a kompetencie a stať sa aktívnymi a angažovanými občanmi s pocitom európskej spolupatričnosti;
  • podporiť mladých ľudí, aby lepšie pochopili a aktívne propagovali rôzne príležitosti, ktoré majú k dispozícii, či už na úrovni EÚ, na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, v snahe podporiť ich osobný, sociálny, hospodársky a profesijný rast;
  • uplatniť hľadisko politiky v oblasti mládeže vo všetkých relevantných oblastiach politiky Únie v súlade so stratégiou EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 a lepšie zohľadňovať názory mladých na všetkých úrovniach tvorby politík.

Pri ich plnení budú nápomocné existujúce programy EÚ zamerané na mládež: Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá znovu otvára vyhliadky pre mladých ľudí vrátane kvalitných pracovných miest a príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré zodpovedajú potrebám Európy v budúcnosti, a podporuje účasť mladých ľudí na živote spoločnosti.

eu youth.

Fotografia: Európsky rok mládeže

V rámci Európskeho roku mládeže má Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a mladými ľuďmi v úmysle:

  • vyznamenať a podporiť generáciu, ktorá toho počas pandémie obetovala najviac, a dať jej nové nádeje, silu a dôveru v budúcnosť tým, že vyzdvihne nové perspektívy a príležitosti, ktoré ponúka zelená a digitálna transformácia,
  • povzbudiť všetkých mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, vidieckych alebo odľahlých oblastí alebo zo zraniteľných skupín, aby sa stali aktívnymi občanmi a aktérmi pozitívnej zmeny,
  • propagovať príležitosti, ktoré politiky EÚ poskytujú mladým ľuďom na podporu ich osobného, sociálneho a profesijného rozvoja. Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s úspešným vykonávaním programu NextGenerationEU pri zabezpečovaní kvalitných pracovných miest, vzdelávania a odbornej prípravy, a
  • čerpať inšpiráciu z činov, vízií a poznatkov mladých ľudí s cieľom ďalej posilniť a oživiť spoločný projekt EÚ, a to na základe Konferencie o budúcnosti Európy.

Európsky rok mládeže sa začal tento mesiac počas francúzskeho predsedníctva. Program všetkých činností a ďalšie informácie budú k dispozícii na Európskom portáli pre mládež. Do konca roka 2023 Komisia predloží správu o vykonávaní, výsledkoch a celkovom posúdení iniciatív, ktorá bude obsahovať aj návrhy na ďalšie spoločné úsilie v oblasti mládeže, ktoré bude vychádzať z odkazu roku mládeže.

Viac informácií nájdete na webe Európskeho roka mládeže.

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac