chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Spravodajstvo

Projekt WellTo: Finalizácia dokumentov podporujúcich kvalifikáciu Prevádzkara wellness centra

20/04/2020
od Barbora Černá
Jazyk: SK
Document available also in: EN

Keďže spoločné učebné osnovy sú založené na vzdelávacích výstupoch a moduloch, poskytujú flexibilitu pri vypracúvaní školských učebných osnov na národnej úrovni. Partnerským krajinám to tak dáva možnosť pripraviť rôzne druhy programov OVP pre počiatočné odborné vzdelávanie (trvanie 3 až 4 roky) a ďalšie odborné vzdelávanie, zohľadňujúc legislatívu každej krajiny.
Existujúce odbory vzdelávania v partnerských krajinách boli porovnané so spoločným (referenčným) kurikulom, s cieľom zistiť prekrývajúce sa a nepokryté časti osnov. Národné tímy navrhli tieto riešenia:
 

  • v Lotyšsku za rozvoj kurikúl podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave zodpovedá každý poskytovateľ OVP. Priemyselná škola pre technológie a cestovný ruch v Kuldiga (KTTT) realizuje odbor vzdelávania OVP „Pohostinský špecialista“, ktorý môže byť základom pre integráciu obsahu definovaného v spoločných učebných osnovách pre získanie vedomostí, zručností a kompetencií Prevádzkara wellness centra. Modul „Návrh individuálneho liečebného programu pre klienta“ bude študentom ponúknutý ako voliteľný modul (časť C), aby získali ďalšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré budú uznané a certifikované a teda využiteľné pri hľadaní nového zamestnania.

 

  • V Slovinsku je rozvoj stredných odborných a technických vzdelávacích odborov rozdelený na dve úrovne: 80 % odborov sa pripravuje na národnej úrovni a 20 % odborov sa vypracúva na školách, pričom táto časť sa nazýva otvorené študijné odbory. Ich kurikulá definuje spolupráca medzi školou a miestnymi zamestnávateľmi, pričom diskutujú o možnostiach zavedenia ďalších odborných kompetencií a špecializovaných vedomostí do existujúcich školských osnov. Škola pripravuje nové moduly, ktoré budú zavedené ako otvorené učebné osnovy. Výsledkom bude zavedenie nového školského kurikula „Gastronómia a cestovný ruch - špecializácia na wellness“.

 

  • V Bulharsku kurikulá OVP vypracúva a schvaľuje ministerstvo školstva pre OVP, zatiaľ čo strediská OVP pre dospelých zodpovedajú za rozvoj svojich vlastných študijných odborov. Bulharskí partneri podniknú kroky na oficiálne uznanie samostatného povolania Správca wellness centra v zozname povolaní pre OVP. Jedná sa o dlhodobý proces, v priebehu ktorého budú niektoré vedomosti, zručnosti alebo moduly kvalifikácie AWC integrované do existujúcich učebných osnov a súvisiacich povolaní v profesijnej oblasti 812 Cestovanie, cestovný ruch a voľný čas alebo 813 Šport.

 

  • Na Slovensku Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch zavedie nový predmet „Wellness služby“ v rámci disponibilných hodín, ktoré umožňujú rozširovanie a prehlbovanie vzdelávacieho obsahu. Učebný plán školy vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborných a študijných odborov 62 - Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výsledky pilotnej realizácie sa využijú pri návrhu experimentálneho programu, ktorý sa musí realizovať s cieľom vytvoriť, zmeniť alebo obnoviť pedagogickú dokumentáciu alebo vzdelávací program.


Na podporu zavedenia novej kvalifikácie v partnerských krajinách konzorcium projektu vypracovalo dokument definujúci jednotné hodnotiace štandardy s jasne stanovenými požiadavkami a kritériami na kvalifikáciu Prevádzkár wellness centra. Dokument obsahuje informácie o princípoch hodnotenia vzdelávacích výstupov, nástrojoch hodnotenia, metódach a terminológii. Súčasťou dokumentu sú aj hodnotiace formuláre, ktoré budú používané na škole, pracovisku a pri mobilitách žiakov. Dokument vymedzuje kritériá na hodnotenie dosiahnutých vzdelávacích výstupov v piatich moduloch založených na spoločnom kurikule. Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov boli popísané na základe zamýšľaných vzdelávacích výstupov a ukazovateľov definovaných v profile kvalifikácie. Konzorcium sa dohodlo na použití troch úrovní hodnotenia: uspokojivé, dobré a vynikajúce. Pre zaistenie súladu hodnotenia s národnými systémami, partneri projektu popísali hodnotenie v národných kontextoch, a ponechali možnost transformovať úroveň spoločného kurikula na národné stupnice klasifikácie.

Spoločné kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov v spoločnom kurikule poskytujú spoľahlivý základ pre hodnotenie, ktoré pokrýva celý proces výučby - priebežné (formatívne hodnotenie), čiastočné (sumarizácia každého modulu) a záverečné (vedúce k uznaniu a certifikácii), a malo by zabezpečiť primeraný rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a ich výsledkov počas vdelávania. Rovnaké kritériá sa môžu použiť na hodnotenie učebných osnov implementovaných v škole, na pracovisku alebo ako samohodnotenie študentov, ako aj hodnotenie odborných znalostí, zručností a kompetencií získaných v dôsledku formálneho a informálneho vzdelávania.

Definované hodnotiace kritériá sa použijú aj na hodnotenie nadobudnutých kompetencií počas žiackych mobilít, ktoré boli naplánované vo všetkých partnerských krajinách v období od marca do mája 2020, ale v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 sa preložili na neskoršií termín.

Konzorcium vypracovalo Akreditačnú stratégiu, aby zabezpečilo uznanie kvalifikácie a spoločných kurikúl, a prispelo tak k využívaniu projektových výstupov. Stratégia definuje ako dosiahnuť oficiálne rozhodnutie o poskytovaní odbornej prípravy na získanie kvalifikácie Prevádzkar wellness centra vo vyššom a ďalšom OVP v súlade so spoločnými učebnými osnovami a podpornými dokumentmi vypracovanými so zreteľom na postupy špecifické pre jednotlivé krajiny. Akreditačná stratégia obsahuje akčný plán pre akreditáciu kvalifikácie a očakávaný dopad akreditácie kvalifikácie na národnej úrovni.

Ako posledný krok pri navrhovaní spoločnej kvalifikácie konzorcium projektu vypracuje usmernenia pre zabezpečenie kvality implementácie spoločného kurikula.

 

Vedúca organizácia projektu: 

Partnermi projektu sú:

Projekt WellTo (č.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financovaný s podporou Európskej komisie.
Tento materiál odráža iba názory autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek v ňom použité informácie.

Web stránka projektu

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email