Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Príprava spoločnej kvalifikácie Prevádzkar wellness centra

Prvým krokom konzorcia projektu k spoločnej kvalifikácii prevádzkara wellness centra bolo vypracovanie kvalifikačného profilu na základe nadnárodného profilu povolania, ktorý zohľadňuje špecifiká a charakteristiky práce prevádzkara wellness centra identifikované zamestnávateľmi v štyroch partnerských krajinách.

Na účely projektu WellTo je kvalifikačný profil definovaný ako komplexný súbor vzdelávacích výstupov navrhnutých v oblasti odborných a všeobecných vedomostí, zručností a kompetencií, zoskupených do samostatných jednotiek vzdelávacích výstupov. Každú jednotku, ktorá je súčasťou úplnej profesijnej kvalifikácie, je možné nezávisle hodnotiť alebo overiť. Na vypracovanie základných jednotiek vzdelávacích výstupov partnerstvo vyvinulo spoločné metodické požiadavky a šablóny. 

Kvalifikačný profil prevádzkara wellness centra pozostáva z týchto základných jednotiek vzdelávacích výstupov:

  1. Komunikácia s klientom, plánovanie a rezervácia.
  2. Príprava individuálneho programu pre klientov.
  3. Organizácia a koordinácia wellness centra (vrátane zostavovania rozpočtu).
  4. Zabezpečenie kvality služieb vo wellness centre (vrátane kontroly, monitorovania a prípravy správ).
  5. Marketingové aktivity a predaj produktov klientovi.

Ďalšie možné jednotky na doplnenie kvalifikácie sa môžu definovať podľa potreby a podľa kontextu a predpisov jednotlivých krajín.V ďalšej fáze projektové konzorcium vytvorilo metodické požiadavky na vývoj spoločného kurikula pre kvalifikáciu prevádzkara wellness centra. Moduly, ktoré budú tvoriť základ národných a spoločných učebných osnov, vypracovávajú jednotlivé tímy v partnerských krajinách.Na základe spoločných učebných osnov sa môžu vytvoriť rôzne druhy programov OVP pre počiatočné odborné vzdelávanie (trvanie 3 až 4 roky) a ďalšie odborné vzdelávanie (trvanie 1 až 1,5 roka), pričom sa zohľadnia právne predpisy každej krajiny. Programy sa môžu realizovať rôznymi spôsobmi – vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, a prostredníctvom vzdelávania na pracovisku.Modulárny prístup založený na výsledkoch vzdelávania zabezpečí flexibilitu v národných a školských kurikulách a mobilite študentov pri využití zásad ECVET.

V novembri 2019 sa konzorcium stretlo vo svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany na Slovensku, aby prediskutovalo doterajší postup projektu a dosiahnuté výsledky a podrobne naplánovalo ďalšie aktivity. Súčasťou programu partnerského stretnutia bola ukážka kúpeľných a wellness procedúr, ako aj návšteva strednej odbornej školy – Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, ktorá je jednou z partnerských organizácií v projekte.

V decembri predstavilo projektové konzorcium vypracované spoločné kurikulum organizáciám pôsobiacim v danej oblasti. V mesiacoch december 2019 a január 2020 sa  uskutočnili konzultačné semináre so zúčastnenými stranami v každej partnerskej krajine. Cieľom týchto podujatí bolo zhromaždiť spätnú väzbu v partnerských krajinách, pokiaľ ide o primeranosť, komplexnosť a uskutočniteľnosť návrhu spoločného kurikula. Podujatia sa budú konali vo všetkých partnerských krajinách, s výnimkou Nemecka, s najmenej 30 účastníkmi v každej krajine, celkovo najmenej so 120 predstaviteľmi wellness cestovného ruchu, tvorcami politiky a rozhodovacích orgánov, poskytovateľmi OVP. Výsledky uskutočnených diskusií a zozbieranú spätnú väzbu predložia národné projektové tímy na spoločné pripomienky v rámci konzorcia a použijú ju na zlepšenie vypracovaného návrhu spoločného kurikula. Za organizáciu podujatí sú zodpovední zástupcovia organizácií zamestnávateľov v projekte.Ako posledný krok pri navrhovaní spoločnej kvalifikácie konzorcium projektu vypracuje hodnotiace štandardy, ktoré poskytnú jasné jednotné požiadavky, akreditačnú stratégiu na zabezpečenie uznania kvalifikácie AWC v partnerských krajinách a usmernenia pre zabezpečenie kvality implementácie spoločného kurikula.

 

Partneri projektu:

Vedúca organizácia projektu: Partnermi projektu sú:
Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac