Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

OECD predstavila novú publikáciu z oblasti vzdelávania, OECD Skills Outlook 2021 - Learning for Life.

Dňa 15. júna 2021 OECD predstavila novú publikáciu z oblasti vzdelávania, OECD Skills Outlook 2021 - Learning for Life. Publikácia poskytuje nový pohľad na otázky zručností a politiky, ktoré ovplyvňujú blahobyt jednotlivcov a krajín. Analyzuje prepojenie medzi rozvojom zručností a širokou škálou výsledkov, ako je zamestnanosť, produktivita a inkluzívny rast.

Skúma, ako môžu zručnosti pomôcť jednotlivcom a krajinám prosperovať, v kontexte demografických zmien, migrácie, globalizácie a digitalizácie. Publikácia poukazuje na veľký záujem zamestnancov rýchlo rastúcich firiem na Slovensku, zúčastňovať sa na dostupnom vzdelávaní dospelých.

  • OECD Skills Outlook 2021 skúma, ako môžu politiky, najmä tie, ktoré upravujú rozvoj a využívanie zručností, čo najlepšie podporiť celoživotné vzdelávanie pre všetkých.
  • OECD Skills Outlook 2021 - Learning for Life konštatuje, že verejné politiky by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri uľahčovaní efektívneho a inkluzívneho celoživotného vzdelávania, ale ešte je potrebné pre to veľa urobiť.
  • Pre Slovensko môžu byť veľmi prínosné porovnávacie kvantitatívne údaje ktoré sú v správe využívané s cieľom zdôrazniť kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú sociálno-emocionálne a motivačné faktory pri formovaní úspešného zapojenia sa do celoživotného vzdelávania.

Podľa novej správy OECD musia krajiny zintenzívniť svoje úsilie, aby umožnili ľuďom pokračovať vo vzdelávaní počas celého života a orientovať sa tak v rýchlo sa meniacom svete práce, ktorý formuje globalizácia a dôsledky pandémie COVID-19. Správa informuje o dôležitosti investovať časť zdrojov určených na obnovu do programov celoživotného vzdelávania, ktoré sa budú zameriavať na zraniteľné skupiny, najmä mladých ľudí. Generálny tajomník OECD Mathias Cormann pri predstavovaní reportu v Paríži uviedol:  "Je nevyhnutné, aby sa celoživotné vzdelávanie stalo realitou pre každého, keďže kríza ešte viac urýchlila transformáciu nášho hospodárstva a potreby zručností."

Ešte pred pandémiou sa len dvaja z desiatich dospelých s nízkym vzdelaním zúčastňovali na formálnom vzdelávaní alebo vzdelávaní na pracovisku v porovnaní so šiestimi z desiatich dospelých s vysokým vzdelaním. Údaje z prieskumu zručností dospelých (PIAAC) ukazujú, že v krajinách OECD značná časť jednotlivcov uvádza, že hoci sa na odbornej príprave zúčastňovali, zapojili by sa viac, ak by im to bolo umožnené. Na strane druhej z prieskumu (PIAAC) tiež vyplýva, že približne 11 % pracovníkov v krajinách OECD uviedlo, že hoci sa na odbornej príprave chceli zúčastniť, nebolo im to umožnené. Zastúpenie jednotlivých skupín sa v jednotlivých krajinách líši. V Turecku, Grécku a Slovenskej republike však len približne 5 % opýtaných osôb v prieskume (PIAAC) uviedlo, že si želá absolvovať ďalšie vzdelávanie. Výsledky prieskumu zručností dospelých (PIAAC) tiež naznačujú, že rýchlo rastúce firmy, t. j. firmy, ktoré sú vysoko produktívne a aktívne, sú častejšie schopné zvýšiť záujem a účasť svojich pracovníkov na školeniach. V priemere krajín OECD je u pracovníkov zamestnaných vo firmách, ktorých veľkosť rastie, menšia pravdepodobnosť, že sa nebudú zúčastňovať na dostupnom vzdelávaní dospelých, ako u ich kolegov v stabilných alebo zmenšujúcich sa spoločnostiach. Platí to najmä pre pracovníkov v Španielsku a Slovenskej republike

Správa ďalej varuje, že pandémia môže ovplyvniť aj postoj detí a mládeže k učeniu. Prerušenie pravidelnej školskej dochádzky viedlo u mnohých detí k menším pokrokom v rozvoji zručností, než sa očakávalo. Z krátkodobého hľadiska by pandémia mohla viesť k zvýšenému počtu osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku. V strednodobom a dlhodobom horizonte by nižšia angažovanosť mohla viesť k tomu, že súčasná generácia študentov si nevytvorí pozitívny postoj k učeniu, a to v čase hlbokých štrukturálnych zmien, ktoré si budú vyžadovať, aby si jednotlivci zvyšovali svoje zručnosti počas celého života. Okrem toho správa identifikuje potenciálnu príčinu rodovej nerovnosti v možnostiach vzdelávania. Až 28% "neaktívnych, ale motivovaných" žien uvádza rodinné povinnosti ako prekážku účasti na odbornej príprave, zatiaľ čo u mužov je to len 8%. Rozdiel medzi pohlaviami sa zväčšuje, keď sa v rodine objavia deti.

V správe sa uvádza, že krajiny by sa mali zamerať na tri kľúčové otázky, aby umožnili väčšiemu počtu ľudí pokračovať vo vzdelávaní a aktualizácii svojich zručností:

  • Umiestniť učiacich sa do stredobodu vzdelávania: diverzifikované možnosti vzdelávania môžu zvýšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy.
  • Zručnosti na celý život: celoživotné vzdelávanie sa zakladá na silných základných zručnostiach, ako je gramotnosť a matematická gramotnosť, ochota učiť sa a návyk učiť sa.
  • Silná koordinácia pre vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie: politiky by mali vytvoriť silnú koordináciu, riadenie znalostí a výmenu informácií, aby sa celoživotné vzdelávanie dostalo do požadovaného rozsahu. 

Spracoval: P. Gottlieber, 3. tajomník, Stála misia SR pri OECD, Paríž

wrsfydx

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac