News
Správy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy (ET Monitor) 2021 a správy o situácii v jednotlivých krajinách

Dňa 09. 12. 2021 Európska komisia uverejnila svoj každoročný Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a jej členských štátoch. Tohtoročné vydanie ET Monitoru sa osobitne zameriava na výučbu a vzdelávanie v digitálnom veku, a to aj v kontexte krízy spôsobenej koronavírusom, ktorá podčiarkla význam digitálnych riešení pre výučbu a vzdelávanie a zvýraznila pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti.

Napriek investíciám, ktoré členské štáty v posledných rokoch do digitálnej infraštruktúry pre vzdelávanie a odbornú prípravu vynakladajú, pretrvávajú v tejto oblasti stále veľké rozdiely, a to tak medzi jednotlivými krajinami, ako aj v rámci nich. Navzdory všeobecne rozšírenému názoru, že dnešná mládež je „digitálnou generáciou“, výsledky prieskumu naznačujú, že mnohí mladí ľudia nemajú vyvinuté dostatočné digitálne zručnosti. Nedostatočné digitálne zručnosti malo viac než 15 % žiakov vo všetkých skúmaných krajinách. Zo zistení OECD okrem toho vyplýva, že učitelia nižšieho sekundárneho vzdelávania v krajinách EÚ absolvujú len veľmi zriedka odbornú prípravu o využívaní IKT pri výučbe. Učitelia sa okrem toho vyjadrili, že pociťujú naliehavú potrebu profesionálneho rozvoja v oblasti využívania digitálnych zručností pri výučbe.

EK v tohtoročnom vydaní vyzdvihuje pokrok pri znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvyšovaní účasti vo všetkých odvetviach vzdelávania, od raného detstva až po terciárne vzdelávanie. ET Monitor však každopádne poukazuje aj na pretrvávajúce problémy pri snahe vybaviť všetkých mladých ľudí základnými zručnosťami. Približne pätina mladých ľudí vo veku 15 rokov nepreukazuje v čítaní, matematike a prírodných vedách dostatočnú úroveň schopností.  Vzhľadom na vplyv sociálno-ekonomického prostredia na výsledky žiakov v oblasti základných a digitálnych zručností je nevyhnutné riešiť znevýhodnenie vo vzdelávaní a v odbornej príprave a znižovať digitálnu priepasť medzi žiakmi.

Podľa najnovších údajov monitora si členské štáty EÚ udržiavajú verejné výdavky na vzdelávanie na úrovni okolo 10 % celkových verejných výdavkov, čo je dôkazom ich presvedčenia, že náležité investície do vzdelávania prispievajú k hospodárskemu rastu a sociálnemu začleneniu.

SPRÁVA O SLOVENSKU

Tento rok sa Slovensko dočkalo pozitívneho tónu zo strany EK. Správa hodnotí, že Slovensko podniká významné kroky na zlepšenie výsledkov v oblasti vzdelávania, a to aj prostredníctvom kurikulárnej reformy a opatrení na posilnenie inkluzívnosti, prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky a zmiernenie vplyvu pandémie COVID 19. 

Odporúča, že vytvorenie kooperatívnejšieho a priaznivejšieho vzdelávacieho prostredia a posilnenie sociálno-emocionálneho vzdelávania by mohlo zlepšiť školské prostredie a akademické výsledky študentov.  Rovnako však sú zlepšenie podmienok učiteľov v kombinácii s posilnenou podporou a usmerneniami nevyhnutné pre zlepšenie podmienok študentov.

Správa uvádza, že Slovensko zintenzívňuje úsilie o digitalizáciu vzdelávania a posilnenie digitálnych zručností. V tomto smere oceňuje investičné zámery z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

V oblasti investovania EK hodnotí, že investície do vzdelávania a OVP zostávajú napriek klesajúcemu počtu študentov pomerne nízke. Zároveň však víta plánované investície do digitalizácie, vzdelávacej infraštruktúry na všetkých úrovniach, ako aj opatrenia na zlepšenie účinnosti vynakladania výdavkov a prijímania rozhodnutí v oblasti vzdelávania. 

náhľad monitor

Dokument hodnotí, že Slovensko má stále jednu z najnižších mier účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, ale zároveň uznáva, že uskutočňujú významné reformy a investície s cieľom zabezpečiť, aby toto vzdelávanie a starostlivosť boli prístupnejšie a inkluzívnejšie. EK víta zavedenie povinného predškolského vzdelávania pre deti od piatich rokov a pozitívne hodnotí i ambície na zavedenie právneho nároku pre štvorročné deti je naplánované na r. 2024 a pre trojročné deti v r. 2025.

Miera dosiahnutého terciárneho vzdelávania sa približuje priemeru EÚ a miera zamestnanosti čerstvých absolventov vysokých škôl prevýšila priemer EÚ, ako aj mieru absolventov sekundárneho odborného vzdelávania a prípravy. EK s očakávaním víta opatrenia na zlepšenie kvality, riadenia a internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

Slovensko pokračuje v reformách odborného vzdelávania a prípravy (OVP). V roku 2020 sa absolventom OVP darilo na trhu práce lepšie ako ich rovesníkom, ktorí ukončili všeobecné sekundárne vzdelávanieTu EK uznáva, že Slovensko transformuje OVP tak, aby vyhovovalo potrebám trhu práce a očakávaniam zamestnávateľov. 

Správa sa však kriticky vyjadruje na margo systému vzdelávania dospelých, ktorý zostáva bez primeraného politického uznania, riadiacej štruktúry alebo financovania naďalej fragmentovaný. EK verí, že Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva (pozn.: v čase prípravy správy bola nová stratégia stále v procese schvaľovania) zabezpečí  implementáciu systémového prístupu k vzdelávaniu dospelých.

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac