News
Správy

„Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš!“ Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky!

Ovládanie viacerých jazykov je kľúčom k lepšiemu životnému štandardu a príležitosťou získať prácu podľa svojich predstáv. Zároveň ide o dorozumievací prostriedok pre každodennú komunikáciu. V súčasnosti je v Európskej únii uznaných 24 úradných jazykov. Popri nich sa v komunikácii využívajú regionálne jazyky, jazyky prisťahovalcov a jazyky pre ľudí so zdravotným znevýhodneným. Podpora jazykového vzdelávania, viacjazyčnosti a spoznávanie kultúrnej rozmanitosti patria naďalej medzi kľúčové priority, ktoré smerujú k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru 2025. V období 2014-2020 sa v rámci programu Erasmus+ prefinancovalo viac ako 19000 projektov jazykového vzdelávania. Nový program Erasmus+ 2021 – 2027 plynulo nadväzuje a naďalej podporuje rozvoj viacjazyčnosti.

dvydfV rámci vyučovania jazykov hľadajú viacerí pedagógovia moderné a atraktívne formy, ktoré sprostredkujú učenie sa inovatívnym spôsobom. Práve pre organizácie, ktoré podporujú týchto podnetných zamestnancov, je určená súťaž Európska značka pre jazyky. Jej cieľom je inšpirovať učiteľov a lektorov k modernej výučbe cudzích jazykov, motivovať učiacich sa na rôznych úrovniach vzdelávania k učeniu sa cudzích jazykov a prostredníctvom „príkladov dobrej praxe“ zvyšovať povedomie o prínosoch viacjazyčnosti medzi učiteľmi, lektormi, riaditeľmi, zriaďovateľmi škôl a ďalšími odborníkmi, ktorí pôsobia v oblasti jazykového vzdelávania, ako aj širokej verejnosti. Rozhodujúcimi kritériami sú inovatívnosť, inšpiratívnosť a kvalita projektov. Cieľovými jazykmi projektov môžu byť akékoľvek cudzie jazyky, vrátane jazykov určených osobám so zdravotným znevýhodnením, napríklad posunkový jazyk.

Súťaž Európska značka pre jazyky koordinuje Európska komisia a na Slovensku už tradične vyhlasuje výzvu v rámci tejto súťaže SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Do súťaže sa môžu prihlásiť organizácie pôsobiace vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže. Prihlasovanie sa do súťaže je otvorené do 17. septembra 2021 a nie je obmedzené na iniciatívy v rámci projektov Erasmus+. Rovnako nie je dôležité, či je projekt malý alebo veľký.

V roku 2020 boli ocenené tieto 3 inšpiratívne projekty: Základná škola A. Sládkoviča zo Sliača získala cenu za projekt WATER, v ktorom využila príťažlivosť prepojenia ekologickej témy s výučbou anglického jazyka. Gymnázium P. J. Šafárika z Rožňavy v projekte Príručka pre zdráhajúcich sa a slabých čitateľov upozornilo spolu s partnermi z ČR, Chorvátska a Talianska na mylnú predstavu, že nedostatočná čitateľská gramotnosť sa týka len žiakov - migrantov. A Akadémia vzdelávania Čadca, o. z. vo svojom projekte Senior Akadémia 2019 prepojila výučbu angličtiny seniorov s oboznamovaním sa s kultúrou anglosaských krajín, v ktorých dnes žijú deti, vnúčatá či pravnúčatá mnohých z nich. Tento projekt zároveň významnou mierou prispel k vzájomnej súdržnosti, prirodzenému začleňovaniu seniorov do spoločnosti a k odbúravaniu izolácie, v ktorej sa dnes mnohí z nich nachádzajú.

Aktuálnu prihlášku a viac informácií nájdete na stránke ERASMUS +

ZDROJ: Tlačová správa Národná agentúra ERASMUS +. 

V Bratislave, dňa 17. 06. 2021 

Login (3)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac