News
Správy

Inšpirujeme k vytváraniu pracovných miest pre starších zamestnancov

21. storočie je plné zmien a tie sa nevyhli ani pracovnému trhu. Je známym faktom, že celosvetová populácia starne a zároveň pôrodnosť klesá. Máme vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti, v dôsledku čoho sa nám predĺžil nielen osobný život, ale aj ten pracovný. Všetky tieto faktory viedli k tomu, že sa na pracovisku môžeme stretnúť s niekoľkými generáciami naraz. Každá generácia je svojská, má určité charakteristiky, svoje silné aj slabé stránky. Keď sa na pracovisku stretnú predstavitelia rôznych generácií, môže to niekedy vyústiť do konfliktov, mobbingu, či diskriminácii. Ako teda pracovať s takýmito tímami? Ako ich viesť tak, aby sa navzájom dopĺňali a nedochádzalo ku konfliktom? Ako vytvoriť pracovisko, kde sa budú cítiť dobre všetci, mladší aj starší? Na všetky tieto ale aj mnohé iné otázky ponúkame odpovede v projekte Inkluzívne pracoviská pre starších zamestnancov.   

Projekt začal výskumom. Chceli sme získať predstavu o tom, aká je skutočná situácia v multigeneračných pracoviskách, ako ju vnímajú zamestnanci. Vyzvali sme preto zamestnancov z piatich krajín EÚ (Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Grécko, Luxembursko), aby nám vyplnili dotazník. Zisťovali sme, ako vnímajú rozdiely medzi generáciami ale aj to, aké opatrenia by podľa nich pomohli zlepšiť multigeneračnú kultúru na pracovisku. Chceli sme vedieť, či a v akej forme sa na pracovisku stretávajú s vekovou diskrimináciou. Tieto poznatky sme potom doplnili o informácie získané z fokusových skupín, ktorých sa zúčastnili podnikoví manažéri riadiaci multigeneračné tímy. Pomohli nám ozrejmiť, ako vnímajú multigeneračné pracovisko riadiaci pracovníci. Výskumná vzorka prekonala naše očakávania, pretože údaje nám poskytlo vyše 300 zamestnancov a 28 manažérov.

Každá z krajín projektu potom vypracovala Národnú správu. Okrem výsledkov výskumu obsahovala správa profil krajiny podľa vopred stanovených indikátorov, ako napríklad veľkosť populácie, úroveň zamestnanosti ľudí nad 65 rokov alebo rozdiel v mzde podľa veku. Partneri popísali, aké zákony a nariadenia sa uplatňujú v ich krajine čo sa multigeneračnej kultúry na pracovisku týka. Každý z nich takisto zhromaždil osvedčené postupy z oblasti podpory multigeneračnej kultúry na pracovisku.

Jedným z výstupov projektu je Súhrnná správa, ktorá slúži ako podklad pre množstvo aktivít projektu. Ako už názov napovedá, obsahuje súhrnné porovnanie situácie v jednotlivých krajinách z hľadiska multigeneračnej kultúry na pracovisku, a to práve na základe Národných správ. Vychádzajúc z výskumu, popisuje potreby v oblasti odbornej prípravy týkajúcej sa multigeneračnej kultúry na pracovisku zamestnancov nad 55 rokov a manažérov. Poskytuje základ pre vypracovanie školiacich osnov pre školiaci program multigeneračnej kultúry na pracovisku, ktorý bude k dispozícii na e-learningovej platforme. Nachádzajú sa v nej odporúčania pre 360° hodnotiaci nástroj multigeneračnej kultúry na pracovisku a odporúčania pre vzájomný reverzný mentoring starších aj mladších zamestnancov. Správa obsahuje množstvo rôznych osvedčených postupov z celého sveta, ktoré popisujú, ako sa dá multigeneračná kultúra na pracovisku pestovať.

Aktuálne pracuje konzorcium projektu na už spomínanom školiacom kurze pre manažérov, ktorého cieľom je prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi zamestnancami a celkovo k vytvoreniu produktívnej multigeneračnej kultúry. Kurz bude obsahovať päť modulov, pričom každý modul bude venovaný inej časti problematiky a bude obsahovať množstvo informácií v podobe textov, ale aj cvičení či zaujímavých videí, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli manažérom zorientovať sa v téme, získať nové vedomosti a náhľad na to, ako efektívne riadiť tím pozostávajúci z členov rôznych generácií.

Modul 1, Diverzita a inklúzia, poskytne manažérom úvod do problematiky multigeneračnej kultúry na pracoviskách, predstaví jednotlivé generácie a objasní pojmy diverzita a inklúzia. Vysvetľuje, aké benefity multigeneračné pracovisko prináša. Manažéri sa budú môcť oboznámiť aj s temnou stránkou multigeneračných pracovísk, a tou je veková diskriminácia. Na záver im bude vysvetlený pojem osobná odolnosť, ako ju využiť v pracovnej oblasti, ale najmä ako ju u svojich zamestnancoch podporovať.

Modul 2, Riadenie multigeneračných tímov, sa venuje špecifikám riadenia takýchto tímov. Popisuje konkrétne vlastnosti jednotlivých generácií, ich spoločné a rozdielne charakteristiky, silné stránky a hodnoty. Manažéri sa dozvedia, ako zapracovať charakteristiky rôznych generácií, ako s multigeneračnými tímami pracovať a ako ich efektívne riadiť.

Modul 3, ktorý sa nazýva Na generácii záleží, sa dopodrobna venuje tomu, čo jednotlivé generácie motivuje a čo je to generačná inteligencia. Ako náborovať, udržať a motivovať multigeneračnú pracovnú silu, aby ste mohli naplno využiť všetky benefity, ktoré prináša? Na to odpovie Modul 3.

Téme učenia a rozvoja multigeneračnej pracovnej sily sa venuje Modul 4, Zapájanie multigeneračnej pracovnej sily prostredníctvom vzdelávania a rozvoja. Je zameraný na rôzne druhy učenia, od spoločného učenia cez kultúru mentoringu. Modul ukazuje, ako motivovať zamestnancov k celoživotnému učeniu. Popisuje pracovné podmienky priaznivé pre všetky vekové kategórie a ako udržiavať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Ako ale komunikovať so zamestnancami rôzneho veku? Na to odpovie Modul 5, Preklenutie rozdielov: komunikácia s multigeneračnou pracovnou silou, ktorý je zameraný na rôzne stratégie a štýly komunikácie jednotlivých generácií, ale aj to, ako vyriešiť konflikt na pracovisku.

Cieľom projektu Inkluzívne pracoviská pre starších zamestnancov je čo najviac eliminovať vekovú diskrimináciu na pracoviskách tak, že zvyšuje povedomie o tejto problematike a zároveň prízvukuje silné stránky, ktoré spolupráca starších a mladších zamestnancov nepochybne prináša. Poskytuje konkrétne nástroje, ktoré pomôžu manažérom budovať úspešnú multigeneračnú kultúru na pracovisku.

Ak vás myšlienka projektu zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac, navštívte webovú stránku projektu: https://inclusiveworkplace.eu, kde nájdete aj celú Súhrnnú správu.

Projekt „INSPIRER - Inclusive workplaces for seniors workers (Inkluzívne pracoviská pre starších pracovníkov), číslo projektu: 2020-1-SK01-KA204-078253. Partnermi projektu sú Technická univerzita v Košiciach a ASTRA (Slovensko), IDEC a OBES (Grécko), VHS Cham (Nemecko), CCIL (Luxembursko) a TREBAG (Maďarsko).

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac