chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie má 10 rokov

12/10/2018
Jazyk: SK

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EKR) je spoločný európsky referenčný systém, ktorý spája národné kvalifikačné systémy rôznych krajín, pričom funguje ako akási prekladová pomôcka napomáhajúca, aby boli kvalifikácie prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie naprieč rôznymi krajinami a systémami v Európe. Má dva hlavné ciele: podporovať mobilitu občanov medzi krajinami a uľahčovať ich celoživotné vzdelávanie.

 

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/C 111/01 o vytvorení Európskeho kvalifikačného rámca formálne vstúpilo do platnosti v apríli 2008. Revidovaný bol o 9 rokov neskôr pod názvom: Odporúčanie Rady z 22.mája 2017 týkajúce sa európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, ktorým sa zrušuje odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (2017/C 189/03): https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/sk.pdf

 

Na Slovensku sa zavádzanie uskutočňovalo prostredníctvom dokumentu: Uznesenie vlády SR č. 105 zo 4. februára 2009 k návrhu implementácie EKR v podmienkach SR (Úlohy B1 – B7). Priraďovacia správa bola 7. októbra 2015 vzatá vládou SR na vedomie: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25016

Priraďovacia správa Slovenského kvalifikačného rámca SKKR k Európskemu kvalifikačnému rámcu – bola prijatá dňa 4. októbra 2017 poradnou skupinou Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný́ rámec, ktorá akceptovala Správu a zavedené procesy ako jasné, transparentné a dôveryhodné́ pre ostatné členské štáty EÚ: http://www.kvalifikacie.sk/novinka-detail/173

Slovensko sa tak stalo v poradí 33. krajinou EÚ, ktorej priraďovacia  správa bola akceptovaná Európskou komisiou. V novembri 2017 bola prijatá správa o implementácii SKKR aj vládou SR http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=2702

EKR prepája národné kvalifikačné systémy a rámce jednotlivých krajín do spoločného európskeho referenčného systému – jeho ôsmich referenčných úrovní. Tieto úrovne zastrešujú celú škálu kvalifikácií, od základných (úroveň 1, napr. školské vysvedčenia) až po vyššie úrovne (úroveň 8, napr. doktoráty). Ako nástroj podpory celoživotného vzdelávania EKR obsahuje všetky úrovne kvalifikácií v rámci všeobecného vzdelávania, ako aj odborné vzdelávanie, napr. vysokoškolské vzdelávanie a  odborná príprava. Okrem toho sa rámec venuje kvalifikáciám získaným v rámci základného a ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Osem referenčných úrovní je popísaných z hľadiska vzdelávacích výstupov. EKR uznáva, že európske vzdelávacie systémy a systémy odbornej prípravy sú také odlišné, že je nutný posun k vzdelávacím výstupom za účelom porovnávania a možnej spolupráce medzi krajinami a inštitúciami. V EKR sú vzdelávacie výstupy definované ako stanovenie, čo učiaci sa vie, chápe a je schopný urobiť pri ukončení procesu vzdelávania. EKR preto kladie dôraz skôr na vzdelávacie výstupy (learning outcomes), ako by sa zameriaval na vstupy, napr. na dĺžku štúdia. Vzdelávacie výstupy sú špecifikované v troch kategóriách – ako vedomosti, zručnosti a kompetencie. Toto signalizuje, že kvalifikácie v rôznych kombináciách zastrešujú široký rozsah vzdelávacích výstupov vrátane teoretických vedomostí,  praktických a technických zručností a sociálnych kompetencií, v rámci ktorých bude zásadná schopnosť spolupracovať s ostatnými. 

 

Princípy, na ktorých je EKR vytvorený prispievajú:

  • k modernizácii systémov vzdelávania a odbornej prípravy – uplatňovaním princípov zabezpečovania kvality v procese získavania kvalifikácie, 
  • k prepojeniu medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou – lepším uplatnením potrieb a požiadaviek praxe v procese vzdelávania,
  • k premosteniu medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a neformálnym učením sa – možnosťou dosiahnutia potrebnej kvalifikácie aj mimo vzdelávacích inštitúcií formálneho systému vzdelávania,
  • k uznávaniu výsledkov vzdelávania získaných v praxi – prostredníctvom výsledkov vzdelávania definovaných na danej úrovni kvalifikačného rámca, bez ohľadu na spôsob ich nadobudnutia.

 

Výhody EKR (EQF) pre Slovensko a Európu:

Umožňuje vzájomné porovnávanie kvalifikácií v európskych krajinách,

  • Podporuje mobilitu učiacich sa a pracujúcich. Pomáha zamestnávateľom podporovať mobilitu na trhu práce v Európe.
  • Uľahčuje a zjednodušujeproces celoživotného učenia, pretože zahŕňa nie len kvalifikácie získané v škole, ale i mimo školy formou kurzov, stáží, seminárov, samoštúdiom apod.
  • Umožňuje vzájomné porovnávanie kvalifikácií v európskych krajinách a uznávanie výsledkov predchádzajúceho štúdia a učenia sa.
  • Pomôže ľuďom pri hľadaní práce a štúdia v zahraničí, pretože zamestnávatelia a školy ľahko zistia, čo od uchádzača môžu očakávať.
  • Podporí individuálnych užívateľov aj poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy mimo národných systémov.

 

Prepojenie Národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky s úrovňami Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie

 

Európsky kvalifikačný rámec je vyústením snahy európskych štátov o preklenovací nástroj na uľahčenie porovnávania kvalifikácií a kvalifikačných úrovní, ktorý by priniesol podporu geografickej mobility a mobility na trhu práce. Táto myšlienka je novým impulzom v európskej spolupráci v oblasti kvalifikácií, pretože neexistuje podobný nástroj založený na definovaní výsledkov vzdelávacieho procesu, ktorý by porovnával všetky kvalifikačné úrovne, ktoré možno dosiahnuť v určitej krajine alebo sektore.

Skladá sa z ôsmich referenčných úrovní, ktoré charakterizujú úroveň kvalifikácie, ktorú dosahuje jednotlivec po absolvovaní vzdelávacieho cyklu. Jednotlivé úrovne sú popísané prostredníctvom deskriptorov, aby bolo možné rozlíšiť úroveň dosiahnutej kvalifikácie.

Národný kvalifikačný rámec v každej krajine umožňuje premostenie referenčných úrovní Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie do národného vzdelávacieho systému danej krajiny.

V súčasnosti je prínos Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie významne posilňovaný zapojením mimoeurópskych štátov do procesu porovnávania kvalifikácií s úrovňami európskeho rámca. Tieto aktivity významne reflektujú nárast celosvetovej mobility na trhu práce a snahu o vyššiu transparentnosť kvalifikácií. Tento trend možno badať v štátoch balkánskeho regiónu, stredozemnej oblasti, strednej Ázie, južného Kaukazu, južnej a strednej Ameriky, Karibskej oblasti, ale aj v strednej a južnej Afrike, Austrálii, Rusku či Kanade.

 

 

Použité zdroje:

Portál EQF

http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm 

 

Národný kvalifikačný rámec

www.nkr.sk

 

Európsky komisia k EQF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

 

Národná sústava povolaní

http://www.sustavapovolani.sk/

 

Návrh implementácie Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie v podmienkach Slovenskej republiky 

http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-24988

 

Bolonský proces: zhodnotenie a vyhliadky

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/460031/IPOL-...

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn