Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

EK predstavuje Úniu rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030

Európska komisia predstavila Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030 s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto osoby mohli maximálne zapojiť do spoločnosti rovnako ako ostatní v EÚ a mimo nej, v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie, ktoré stanovujú rovnosť a zákaz diskriminácie ako základné piliere politík EÚ.

Osoby so zdravotným postihnutím majú právo zapojiť sa do všetkých oblastí života rovnako ako ktokoľvek iný. Hoci posledné desaťročia priniesli pokrok v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, rekreačným činnostiam a účasti na politickom živote, mnohé prekážky stále pretrvávajú.

Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030

Nová stratégia nadväzuje na svojho predchodcu, Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010-2020 a prispieva k implementácii Európskeho piliera sociálnych práv, pre ktorý Komisia nedávno prijala akčný plán slúžiaci ako kompas v oblasti politík zamestnanosti a sociálnych politík v Európe. Táto stratégia podporuje implementáciu Dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ a členských štátov na európskej aj vnútroštátnej úrovni.

Union of Equality
          

Posilnenie rovnakej účasti a zákazu diskriminácie

Desaťročná stratégia stanovuje kľúčové iniciatívy súvisiace s troma hlavnými témami: 

  • Práva EÚ: Osoby so zdravotným postihnutím majú právo presťahovať sa do inej krajiny alebo sa zúčastniť na politickom živote, rovnako ako iní občania EÚ. Vychádzajúc zo skúseností pilotného projektu v ôsmich krajinách Európska komisia do konca roka 2023 navrhne európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím pre všetky členské krajiny EÚ, čím sa zjednoduší vzájomné uznávanie stavu zdravotného postihnutia medzi členskými štátmi, čo pomôže ľuďom so zdravotným postihnutím požívať právo na slobodu pohybu. Komisia tiež bude úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby sa zabezpečila účasť osôb so zdravotným postihnutím na voľbách v roku 2023.
  • Nezávislý život a autonómia: Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť nezávislý život a vybrať si, kde a s kým chcú žiť. Na podporu nezávislého života a začlenenia do komunity Komisia vypracuje usmernenie a spustí iniciatívu na zlepšenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. 
  • Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Cieľom stratégie je ochrániť osoby so zdravotným postihnutím pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia. Snaží sa zabezpečiť rovnaké príležitosti a prístup k spravodlivosti, vzdelaniu, kultúre, športu a cestovnému ruchu. Je tiež potrebné garantovať rovnaký prístup ku všetkým zdravotníckym službám a zamestnaniu.

Nie je možné zapojiť sa do spoločnosti rovnako ako ostatní, keď vaše prostredie – fyzické či virtuálne  – nie je prístupné. Vďaka slušnému právnemu rámcu EÚ (napr.  Európsky akt o prístupnostismernica o prístupnosti webových služiebpráva cestujúcich) sa prístup zlepšil, no mnohé oblasti stále nie sú pokryté európskymi pravidlami a existujú rozdiely v prístupnosti budov, verejných miest a niektorých dopravných prostriedkov. Európska komisia preto v roku 2022 zriadi európske centrum zdrojov AccessibleEU s cieľom vybudovať databázu znalostí s informáciami a osvedčenými postupmi v oblasti prístupnosti naprieč všetkými sektormi.

Realizácia stratégie: úzka spolupráca s členskými štátmi EÚ a uplatňovanie v interných a externých politikách

Realizácia ambícií stratégie bude vyžadovať silný záväzok všetkých členských štátov. Krajiny EÚ sú kľúčovými aktérmi pri implementácii Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Komisia vytvorí Platformu pre otázky zdravotného postihnutia, ktorá spojí vnútroštátne orgány zodpovedné za implementáciu Dohovoru, organizácie osôb so zdravotným postihnutím a Komisiu s cieľom podporiť implementáciu stratégie a posilniť spoluprácu a výmenu informácií o implementácii Dohovoru. Platforma bude komplexne prezentovaná online a zabezpečí kontinuitu činností počas celého roka. Osoby so zdravotným postihnutím budú súčasťou dialógu a procesu implementácie Stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030. Komisia zapracuje otázky súvisiace so zdravotným postihnutím do všetkých politík a hlavných iniciatív EÚ. Keďže práva osôb so zdravotným postihnutím sa nekončia hranicou Európy, Komisia bude podporovať práva osôb so zdravotným postihnutím v celosvetovom meradle. Prostredníctvom tejto stratégie EÚ posilní svoju úlohu obhajcu práv osôb so zdravotným postihnutím. EÚ využije nástroje ako napríklad technickú podporu a finančné programy, podporu prostredníctvom delegácie EÚ, politické dialógy a prácu vo viacstranných fórach na podporu partnerských krajín v snahe implementovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a poskytne im usmernenie pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja inkluzívne z hľadiska zdravotného postihnutia.

 

A čo vzdelávanie dospelých?

Účasť osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávaní dospelých je nižšia v porovnaní s osobami bez zdravotného postihnutia, ako sa dovádza v dokumente Únia rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030. Vzdelanie poskytuje základy pre boj proti chudobe a vytváranie plne inkluzívnej spoločnosti. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo zúčastňovať sa na všetkých úrovniach a formách vzdelávania, vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na rovnakom základe ako ostatní. Vo vzdelávacích inštitúciách a v príslušných právnych predpisoch sa musia zabezpečiť podmienky pre inkluzívny postoj. Rozdiely vo výsledkoch vzdelávania medzi vzdelávajúcimi sa osobami so zdravotným postihnutím a osobami bez takéhoto postihnutia svedčia o tom, že v tejto oblasti stále existuje značná potreba konať. Doposiaľ sa nevykonal dostatočný systematický výskum týkajúci sa podmienok potrebných na to, aby sa vzdelávajúce sa osoby so zdravotným postihnutím vrátane osôb s neviditeľným zdravotným postihnutím, ako je autizmus, dyslexia alebo hyperaktivita, mohli úspešne realizovať.  Opatrenia na obmedzenie pohybu počas pandémie ochorenia COVID-19 zdôraznili naliehavú potrebu vypracovať opatrenia, ktoré zabezpečia inkluzívnosť a prístupnosť vzdelávania na diaľku pre všetkých. Na úrovni EÚ sa inkluzívne vzdelávanie zaradilo medzi priority programu vzdelávania. Jedna zo šiestich osí európskeho vzdelávacieho priestoru je venovaná inkluzívnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu pre všetkých, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve. Súvisiace iniciatívy, ako napr. iniciatíva Cesta k úspechu v škole, sú osobitne zamerané na rizikové skupiny, ako sú žiaci so zdravotným postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Európsky prístup k mikrocertifikátom prostredníctvom flexibilných a modulárnych vzdelávacích dráh môže mať pozitívny vplyv na zamestnateľnosť a proces celoživotného vzdelávania osôb so zdravotným postihnutím.

Dôležitú úlohu v dosiahnutí toho, aby sa úsilie vynaložené na poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy premietlo do účasti na trhu práce, zohrávajú profesijní poradcovia, a najmä verejné služby zamestnanosti. V programe v oblasti zručností sa Komisia zaväzuje spojiť sily s Európskou sieťou verejných služieb zamestnanosti v záujme rozvoja partnerského učenia a s cieľom identifikovať zručnosti potrebné na trhu práce a zintenzívniť poskytovanie poradenských služieb, a to aj pre zamestnané osoby a zraniteľné skupiny, ako aj odstrániť rozdiely v zručnostiach, najmä v oblasti digitálnych zručností, často v spolupráci so sociálnymi podnikmi na účely začlenenia do trhu práce.

Komisia vyzýva členské krajiny, aby:

  • stanovili cieľové hodnoty pre účasť dospelých osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávaní s cieľom zvýšiť ich účasť a zabezpečiť, aby vnútroštátne stratégie v oblasti zručností zahŕňali osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím s cieľom pomôcť dosiahnuť cieľ Programu v oblasti zručností a v akčnom pláne, ktorým sa vykonáva pilier sociálnych práv;
  • prijali cielené opatrenia a flexibilné formáty odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť inkluzívne a prístupné programy OVP, a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím;
  • na základe výsledkov koncepcie sektorovej spolupráce v oblasti zručností v rámci Paktu o zručnostiach, ďalej podporovali spoluprácu medzi príslušnými zainteresovanými stranami sociálneho hospodárstva, a to vrátane identifikácie potrieb v oblasti digitálnych zručností a uplatnenia podporných technológií v záujme lepšej zamestnateľnosti.

Pre prehĺbenie znalostí o novej Únii rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021-2030 si môžete stiahnuť tento dokument

Login (7)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac

Nadchádzajúce udalosti