European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

EBSN (European Basic Skills Network): Séria kurzov zameraných na profesionálny rozvoj učiteľov základných zručností

Hlavným cieľom projektu PDS, ktorý realizuje sieť EBSN v spolupráci s partnerskými organizáciami, je posilniť existujúce nadnárodné siete poskytovateľov vzdelávania dospelých poskytovaním špecifických inovatívnych pedagogických prístupov vo vzdelávaní dospelých.

Projekt ponúka nástroj na zmiernenie výziev, ktoré pre európske spoločnosti predstavuje stále sa zvyšujúce tempo digitalizácie, a to prostredníctvom prípravy učiteľov na pochopenie a lepšie riešenie vzdelávacích potrieb dospelých, ktorí sú najviac vystavení strate zamestnania v dôsledku automatizácie. Obsah odbornej prípravy zohľadňuje 3-stupňový prístup k cestám zvyšovania kvalifikácie.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu PDS je posilniť EBSN, a najmä jej členov - ktorí sú poskytovateľmi vzdelávania dospelých - viacerými spôsobmi. Po prvé, projekt predstavuje inovatívny cieľ, ktorý sa často prehliada, t. j. vzdelávanie učiteľov základných zručností. Vypracovanie projektu možno považovať za proces vzájomného učenia sa v tejto oblasti, ktorý predstavuje pre našich partnerov vynikajúcu príležitosť inovovať postupy odbornej prípravy, zapojiť sa do flexibilného uznávania a akreditácie a šíriť skúsenosti v rámci celej siete.

Preto sa očakáva, že projekt prinesie nové poznatky a relevantné výstupy aj pre školiteľov učiteľov, vzdelávacie inštitúcie a učiteľov a vzdelávateľov dospelých. Pokiaľ ide o zvolený špecifický cieľ, t. j. "Špecifické inovatívne pedagogické prístupy vo vzdelávaní dospelých (napr. kombinované vzdelávanie, personalizované vzdelávacie prístupy, vzdelávacie technológie...)", súčasný návrh k nemu prispieva navrhnutím, testovaním a realizáciou nového typu odbornej prípravy, ktorá je založená na OER vo forme otvorených online kurzov ako formy akreditovaného profesijného rozvoja pre učiteľov, ktorí sa chcú zapojiť do poskytovania základných zručností pre dospelých.

Cieľové skupiny:

Náš projekt PDS podporuje učiteľov, vzdelávateľov dospelých, školiteľov základných zručností a lektorov, aby rozvíjali svoje zručnosti a metódy vzdelávania a pomohli tak ľuďom zvyšovať kvalifikáciu na ceste k zabezpečeniu alebo vstupu na trh práce.

Je to priamo v súlade s odporúčaním o cestách zvyšovania kvalifikácie, a to "podporovať počiatočné vzdelávanie a kontinuálny odborný rozvoj pracovníkov zapojených do poskytovania ciest zvyšovania kvalifikácie, najmä pedagogických pracovníkov".

3. februára 2022 sa začnú 3 online kurzy pod vedením EBSN, ktorých cieľom je poskytnúť nové príležitosti na profesionálny rozvoj učiteľov základných zručností.

Ide o 8-týždňové samostatné online kurzy doplnené o výučbovú podporu a 3 živé webové semináre a online fóra na interakciu, výmenu skúseností a vzájomné diskusie.

Kurzy boli vyvinuté v rámci projektu Erasmus KA3 konzorciom pod vedením EBSN, na vývojových prácach sa podieľali viacerí členovia a experti EBSN, ako aj pridružené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Viac informácií: https://teaching.basicskills.eu/outputs/

op.
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac