News
Správy

Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe: Budovanie inkluzívnych prístupov k zručnostiam a kvalifikáciám

Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

Základné informácie 

Neustály rozvoj zručností a kompetencií zohrávajú kľúčovú úlohu u každého jednotlivca. Nie všetci dospelí sa však zapájajú do celoživotného vzdelávania. Najmä najmenej kvalifikovaní dospelí sa na vzdelávaní a odbornej príprave zúčastňujú zriedkavejšie než tí s vyšším vzdelaním. To je znepokojujúce, najmä v dobe, ktorá je poznačená rýchlymi zmenami, ekonomickými a sociálnymi tlakmi, zvýšenou digitalizáciou a vplyvom pandémie.

Čo robia európske vzdelávacie systémy, aby uľahčili účasť dospelých s nízkou úrovňou základných zručností alebo kvalifikácií na vzdelávaní a odbornej príprave? Cieľom tejto správy je odpovedať na túto otázku skúmaním súčasných vnútroštátnych prístupov k podpore celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií v prístupe k vzdelávacím príležitostiam.

Správa 

Dňa 8. septembra 2021 zverejnila sieť Eurydice novú správu, ktorá bola odprezentovaná počas slovinského predsedníctva Rady Európskej únie na konferencii s názvom Odolná reakcia na výzvy budúcnosti. 

Správa sa zameriava na vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých v Európe. Skúma súčasné prístupy k podpore celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií v prístupe k vzdelávacím príležitostiam.

V úvode správy sú uvedené kvantitatívne ukazovatele, ktoré sa týkajú vzdelávania a odbornej prípravy dospelých (1. kapitola). Druhá kapitola sa zameriava na vnútroštátne opatrenia na koordináciu politík a opatrení v oblasti vzdelávania dospelých. Správa následne poskytuje prehľad programov jednotlivých krajín, ktoré sú dotované z verejných zdrojov a ich cieľom je poskytnúť dospelým príležitosti na zlepšenie ich zručností a kvalifikácií (3. kapitola). Správa sa zaoberá aj otázkou finančnej podpory, pričom osobitnú pozornosť venuje finančným stimulom pre skupiny s nízkou úrovňou kvalifikácie (4. kapitola). Medzi ďalšie oblasti skúmania patria prístupy k dosiahnutiu flexibilných vzdelávacích dráh (5. kapitola). Nasleduje analýza opatrení na uznanie a validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania (6. kapitola). Správa sa v závere zaoberá tým, do akej miery podporujú opatrenia na zvyšovanie povedomia a osvetová činnosť (7. kapitola) ako aj poradenské služby (8. kapitola) dostupné možnosti vzdelávania.

Správa čerpala primárne z informácií zhromaždených od národných jednotiek siete Eurydice, ktoré tvorí 42 systémov vzdelávania a odbornej prípravy v 37 európskych krajinách. Tieto informácie boli doplnené o kvalitatívne a kvantitatívne údaje, ktoré poskytli ďalšie organizácie vrátane Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Správu si môžete prečítať tu.

 

Login (12)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac