European Commission logo
Create an account
News
Správy

Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe: Budovanie inkluzívnych prístupov k zručnostiam a kvalifikáciám

Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

Základné informácie 

Neustály rozvoj zručností a kompetencií zohrávajú kľúčovú úlohu u každého jednotlivca. Nie všetci dospelí sa však zapájajú do celoživotného vzdelávania. Najmä najmenej kvalifikovaní dospelí sa na vzdelávaní a odbornej príprave zúčastňujú zriedkavejšie než tí s vyšším vzdelaním. To je znepokojujúce, najmä v dobe, ktorá je poznačená rýchlymi zmenami, ekonomickými a sociálnymi tlakmi, zvýšenou digitalizáciou a vplyvom pandémie.

Čo robia európske vzdelávacie systémy, aby uľahčili účasť dospelých s nízkou úrovňou základných zručností alebo kvalifikácií na vzdelávaní a odbornej príprave? Cieľom tejto správy je odpovedať na túto otázku skúmaním súčasných vnútroštátnych prístupov k podpore celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií v prístupe k vzdelávacím príležitostiam.

Správa 

Dňa 8. septembra 2021 zverejnila sieť Eurydice novú správu, ktorá bola odprezentovaná počas slovinského predsedníctva Rady Európskej únie na konferencii s názvom Odolná reakcia na výzvy budúcnosti. 

Správa sa zameriava na vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých v Európe. Skúma súčasné prístupy k podpore celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií v prístupe k vzdelávacím príležitostiam.

V úvode správy sú uvedené kvantitatívne ukazovatele, ktoré sa týkajú vzdelávania a odbornej prípravy dospelých (1. kapitola). Druhá kapitola sa zameriava na vnútroštátne opatrenia na koordináciu politík a opatrení v oblasti vzdelávania dospelých. Správa následne poskytuje prehľad programov jednotlivých krajín, ktoré sú dotované z verejných zdrojov a ich cieľom je poskytnúť dospelým príležitosti na zlepšenie ich zručností a kvalifikácií (3. kapitola). Správa sa zaoberá aj otázkou finančnej podpory, pričom osobitnú pozornosť venuje finančným stimulom pre skupiny s nízkou úrovňou kvalifikácie (4. kapitola). Medzi ďalšie oblasti skúmania patria prístupy k dosiahnutiu flexibilných vzdelávacích dráh (5. kapitola). Nasleduje analýza opatrení na uznanie a validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania (6. kapitola). Správa sa v závere zaoberá tým, do akej miery podporujú opatrenia na zvyšovanie povedomia a osvetová činnosť (7. kapitola) ako aj poradenské služby (8. kapitola) dostupné možnosti vzdelávania.

Správa čerpala primárne z informácií zhromaždených od národných jednotiek siete Eurydice, ktoré tvorí 42 systémov vzdelávania a odbornej prípravy v 37 európskych krajinách. Tieto informácie boli doplnené o kvalitatívne a kvantitatívne údaje, ktoré poskytli ďalšie organizácie vrátane Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Správu si môžete prečítať tu.

 

Login (12)

Komentár

"The least qualified adults, in particular, are less likely to take part in education and training than those with higher qualification levels". We therefore need to re-focus our strategies and ensure that we target our initiatives towards this segment of the population, who may benefit more from certain education & training components than other population groups.

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac