European Commission logo
Vytvorenie konta
Môžete vybrať viac slov a oddeľte ich čiarkou

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Podujatia

Podujatia

Víta vás nový kalendár EPALE. Tento nástroj bol vytvorený a spustený len pre vás. Tu budeme zverejňovať významné podujatia z oblasti vzdelávania dospelých, ako aj školenia a konferencie z celej Európy určené pre odborníkov na vzdelávanie dospelých. Ako sa platforma EPALE bude rozvíjať, do kalendára budú pribúdať ďalšie udalosti.

Uvítame aj podnety od vás. V nadchádzajúcich mesiacoch budete mať možnosť zverejniť svoje podujatia a upútať pozornosť publika z celej Európy.

Ako používať kalendár

Pomocou kalendára môžete vyhľadať konkrétne podujatia, prípadne môžete vyhľadávať podľa krajiny, jazyka podujatia, témy, dátumu, cieľovej skupiny a typu udalosti, na ktorej by ste sa chceli zúčastniť. Kliknutím na položku kalendára zistíte všetky informácie týkajúce sa danej udalosti.

Ako vždy chceme vedieť, čo si myslíte. Ak máte nejaké otázky alebo návrhy týkajúce sa kalendára, kontaktujte nás prostredníctvom linky pomoci EPALE alebo sa s nami spojte cez Twitter @EPALE_EU.

Upozornenie: Podujatia uvedené v kalendári nie sú schválené Európskou komisiou. Odporúčame hlbšie preskúmanie vhodnosti každého podujatia, či vyhovuje vašim potrebám. Európska komisia nemôže byť zodpovedná za zrušenie podujatia v kalendári EPALE. Používateľom sa odporúča pravidelne kontrolovať webové lokality jednotlivých podujatí, aby vedeli o prípadných zmenách.

Zúžte svoje výsledky

Attending Fee

Použité filtre

19 máj
2024
Pripravované

Pottery and Ceramics at EXPO 2024

Malta
Come meet our Pottery and Ceramics Course Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance...
19 máj
2024
Come meet our Arabic Language Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance your...
19 máj
2024
Pripravované

Creative Knitting at EXPO 2024

Malta
Come meet our Russian Language Educator at the upcoming Public Service Expo 2024. Whether you're an absolute beginner or looking to enhance your...
20 máj
2024
Pripravované

Innovations in Mentorship & Coaching Dynamics

Hungary,  Budapest

This course caters to individuals who are passionate about human development and understand interpersonal dynamics. Through an in-depth examination, it uncovers the mutually beneficial bond between mentorship and coaching. The content is specifically designed for those in various professions, such as trainers, psychologists, social workers, sociologists, and teachers. It dives deep into the complexities of guiding, supporting, and nurturing the growth of others.

This course is a game-changer for trainers, providing essential strategies for expanding learning beyond conventional approaches. It equips trainers with mentorship principles to elevate their training sessions, leading to more customized and meaningful learning experiences. For psychologists, the coaching aspects of this course are especially beneficial, as they add a proactive and solution-focused dimension to their therapeutic methods. Social workers, who constantly navigate the intersection of support and empowerment, will discover valuable tools to foster stronger and more resilient communities. Sociologists will find valuable insights in this course as it delves into the intricate dynamics of group interactions, leadership structures, and the profound societal influence of mentorship-coaching partnerships. Additionally, educators will discover practical strategies to foster a supportive classroom atmosphere, promoting both academic and personal development in their students.

During the course, attendees will actively participate in interactive sessions, analyze case studies, and complete hands-on exercises, all of which will contribute to a dynamic learning experience. By combining theoretical knowledge with practical applications, participants will leave with a well-equipped set of tools to elevate their professional skills and make a meaningful impact in their industries.