Blog
Blog

Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy a ďalšieho vzdelávania na Slovensku

V novembri 2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania1 (ŠIOV) zavŕšil mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých v rámci programu Erasmus+ Mobility for Quality. Projekt bol zameraný na vzdelávanie a prípravu školiteľov v oblasti zabezpečovania kvality a realizovaný v spolupráci s talianskou organizáciou FORMA.Azione s.r.l.2, ktorá má v oblasti vzdelávania manažmentu kvality dlhoročné skúsenosti. Projekt bol založený na spolupráci so strednými priemyselnými školami a Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR3 (AIVD), a poskytol príležitosť šestnástim záujemcom zo Slovenska zúčastniť sa praktických tréningov v Taliansku v rokoch 2017 a 2018. Praktický tréning umožnil účastníkom osvojiť si zručnosti vzájomného hodnotenia a identifikovať talent na rozvoj kvality odborného vzdelávania a prípravy4 (ďalej "OVP“) a ďalšieho vzdelávania5 (ďalej "ĎV“) na Slovensku. V priebehu projektu sa podarilo uskutočniť prvé medzinárodné vzájomné hodnotenie (PEER REVIEW) slovenskej školy. Pilotnou školou sa stala Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave, pričom je nevyhnutné zdôrazniť aktívny a príkladný prístup vedenia školy a pedagogického zboru. Vďaka poznatkom, ktoré pilotný projekt priniesol, vytvorila Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave[6] základný kameň pre vzájomné hodnotenie a zvyšovanie kvality OVP a ĎV na Slovensku.

Kvalitné vzdelávanie predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Z uvedeného dôvodu predstavuje zvyšovanie kvality OVP a  ĎV nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ.

Jednoslovná odpoveď na otázku „Ako zabezpečiť kvalitu OVP a ĎV?“, znie „SYSTEMATICKY“.

Kvalita je v každom z nás. Jednotlivcovi buď na kvalite záleží a dbá o jej rozvoj pri vykonávanej činnosti, alebo prioritou nie je, čo má za následok tvorbu nekvalitných produktov a poskytovanie nekvalitných služieb. V makroekonomickom meradle, má takéto poľavenie v požiadavkách na kvalitu, zásadný vplyv na celú spoločnosť. Systémy riadenia kvality nám umožňujú sústrediť pozornosť na jednotlivé nedostatky v kvalite a ich efektívnu elimináciu.

V uplynulých desaťročiach získava zabezpečovanie a zvyšovanie kvality stále väčší význam pre inštitúcie poskytujúce OVP a ĎV aj pre školské orgány v celej Európe. Boli zavedené rôzne postupy pre hodnotenie kvality na úrovni inštitúcií aj poskytovateľov vzdelávania.

Metodológia vzájomného hodnotenia

Metóda PEER REVIEW – externé vzájomné hodnotenie inštitúcií/poskytovateľov OVP a ĎV podobnými (rovnocennými) subjektmi (peers) – je mimoriadne vhodným nástrojom zabezpečovania kvality a rozvoja. Metóda vzájomného hodnotenia je veľmi rozšírená vo vysokoškolskom vzdelávaní, v oblasti OVP a ĎV bola zatiaľ používaná len okrajovo, môže stavať na aktivitách v oblasti kvality, ktoré sa už používajú v inštitúciách a u poskytovateľov OVP a ĎV, je efektívna z hľadiska nákladov a posilňuje vytváranie sietí a výmenu skúseností medzi poskytovateľmi OVP a ĎV.

V metóde vzájomného hodnotenia sa uplatňujú zásady Európskeho referenčného rámca zabezpečovania kvality7. Jeho prístup je vzdelávací, zameraný na rozvoj a má podporovať inštitúcie a poskytovateľov OVP a ĎV v ich snahe ponúkať vzdelávanie a prípravu vysokej kvality. V centre pozornosti je podpora trvalého zlepšovania kvality (Obrázok 1 ) v prostredí otvorenosti a vzájomnej dôvery, ktoré prispieva k zvyšovaniu transparentnosti a porovnateľnosti v Európe a dynamický a motivujúci proces, z ktorého môžu mať prospech posudzované inštitúcie OVP a ĎV, ako aj hodnotitelia, vychádza z dobrej praxe a podporuje vzájomné učenie.

Trvalé zlepšovanie kvality pomocou vzájomného hodnotenia.

Obrázok 1 Trvalé zlepšovanie kvality pomocou vzájomného hodnotenia8

 

Vzájomné hodnotenie v OVP

Vzájomné hodnotenie je forma riadenia kvality, ktorej cieľom je podporiť posudzované vzdelávacie inštitúcie pri ich snahe o zabezpečenie a rozvoj kvality. Externá skupina hodnotiteľov (peers) posudzuje kvalitu rôznych oblastí inštitúcie, napríklad kvalitu poskytovania vzdelávania a prípravy jednotlivými oddeleniami alebo celou organizáciou. V procese hodnotenia navštívi skupina hodnotiteľov hodnotenú inštitúciu.

Hodnotitelia sú externí experti, pracujú však v podobnom prostredí a majú špecifické odborné skúsenosti a znalosti hodnoteného subjektu. Sú nezávislí a majú rovnaké postavenie ako osoby, ktorých výkon sa hodnotí. Práve kritický, ale pritom citlivý názor kolegov na hodnotenú inštitúciu je jeden z hlavných pozitívnych aspektov metódy. Peer reviewokrem toho poskytuje možnosť získania externého názoru, zistenia úrovne kvality poskytovaného vzdelávania, prezentácie silných stránok a zdôraznenia dobrej praxe, identifikáciu slabých miest, získanie rád a poznatkov od hodnotiacich kolegov, vytváranie sietí a spolupráce s inými poskytovateľmi OVP a ĎV, a na konci vedie k príprave externej hodnotiacej správy o kvalite vzdelávania s vynaložením primeraných nákladov.

Európska metodológia vzájomného hodnotenia bola vytvorená na to, aby ju dobrovoľne používali poskytovatelia/inštitúcie v oblasti OVP a ĎV. Má vzdelávaciu funkciu zameranú na rozvoj a kladie zvláštny dôraz na podporu trvalého zlepšovania kvality[9].

Vzájomné hodnotenie pomáha poskytovateľom OVP a ĎV zadefinovať status quo z hľadiska vysoko kvalitného poskytovania OVP a ĎV a zároveň poskytuje cenné návrhy a odporúčania na zlepšenie. Primárnymi príjemcami sú teda posudzovaní poskytovatelia OVP a ĎV.

Jedným z výsledkov projektu bolo uskutočnenie pilotného vzájomného hodnotenia na Slovensku na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave za mimoriadnej podpory vedenia školy pod vedením pána riaditeľa Ing. Félixa Döményho. Toto prvenstvo umožnilo škole nielen implementovať túto inovatívnu metódu, ale ako prvej zhodnotiť prínos a identifikovať prípadné nedostatky jej aplikácie.

Aktívny prístup a podpora zo strany vedenia školy umožnil pilotné hodnotenie so zástupcami partnerskej organizácie FORMA.Azione zo zahraničia. Vďaka vysokej kvalite jazykovej výučby na škole, napriek účasti zahraničných partnerov na hodnotení nevznikla žiadna jazyková bariéra a bolo možné, bezproblémovo otestovať a v plnej miere realizovať pilotné vzájomné hodnotenie na Slovensku.

Realizované vzájomné hodnotenie, prinieslo teda nielen prvé výsledky a očakávanú spätnú väzbu, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa procesu zúčastnili súčasní aj bývalí učitelia, vedenie školy, žiaci, potencionálny uchádzači o štúdium, absolventi školy, ale aj zamestnávatelia umožnilo, aby prínos metodológie súčasne mohli hodnotiť všetky strany zúčastnené na vzdelávacom procese. Spätná väzba jednoznačne potvrdila očakávania a vysoko ocenila prínos metodológie vzájomného hodnotenia k zvyšovaniu kvality OVP a ĎV na Slovensku.

ŠIOV v nadväznosti na úspešnú pilotnú implementáciu metodológie na Slovensku, aktívny záujem o zvyšovanie kvality OVP a ĎV, začal vyvíjať aktívne kroky smerom k príprave vzdelávacích programov, aby sa so vzájomným hodnotením mohla oboznámiť široká pedagogická obec a vedenia škôl na Slovensku. V druhej polovici roka 2018 bolo ŠIOV-u vydané potvrdenie o akreditácii na dva vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti kvality, ktoré začne realizovať v blízkej budúcnosti.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že prínos vzájomného hodnotenia v procese zvyšovania kvality OVP a ĎV na Slovensku je porovnateľný s inými súčasnými systémami riadenia kvality, ktoré sú aplikované v súkromnom sektore (ktoré vie nielen nahradiť, ale aj efektívne dopĺňať). Jediný aspekt, v ktorom je vzájomné hodnotenie neporovnateľné s ostatnými systémami riadenia kvality je skutočnosť, že si vyžaduje neporovnateľne nižšie náklady (na implementáciu, realizáciu a udržateľnosť).

 

[1] (Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2018)

[2] (FORMA.Azione s.r.l., 2018)

[3] (Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 2018)

[4] § 2 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave

[5] § 2 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní

[6] (Stredná priemyselná škola strojnícka, 2018)

[7] Common Quality Assurance Framework - CQAF

[8] (Peer Review European Network, 2018)

[9] (European Quality Assurance in Vocational Education and Training, 2018)

Login (0)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac