Blog
Blog

Vzdelávanie pre trh práce nie je jedinou dimenziou vzdelávania dospelých

Rozhovor s námestníčkou pre celoživotné vzdelávanie ŠIOV Ľubicou Gállovou.

Rozhovor bol pôvodne uverejnený v Trendoch v odbornom vzdelávaní 3/2022.

Mimoriadne množstvo aktivít a impulzov, ktoré aktuálne prebiehajú vo vzdelávaní dospelých spôsobil rastúci význam tejto oblasti vzdelávania. Námestníčka pre celoživotné vzdelávanie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ľubica Gállová v rozhovore okrem iného pripomína, že učenie dospelých nesúvisí iba s trhom práce, ale dokáže budovať širší rozhľad a orientáciu v súčasných spoločenských problémoch, geopolitickom usporiadaní sveta či Európy a podporuje schopnosť rozlišovať dôveryhodnosť informácií.

rozhovor.jpg.

Námestníčka pre celoživotné vzdelávanie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ľubica Gállová na konferencii EPALE.

Podľa Vašich slov sa „v oblasti vzdelávania dospelých toho nikdy nedialo toľko ako teraz“. 

Máte pravdu. Obdobie od druhej polovice minulého roka po súčasnosť prinieslo množstvo impulzov pre oblasť vzdelávania dospelých, či už vo forme strategických dokumentov, legislatívy, významných podujatí aj deklarácií, ako na pôde Európskej únie, tak aj u nás. 

Dá sa povedať, čím je toto „rušné“ obdobie spôsobené?

Dôvodom je rastúci význam vzdelávania dospelých, príčiny ktorého už boli pomenované veľakrát – digitalizácia, starnutie obyvateľstva, nové druhy práce, vznik nových pracovných miest a s nimi aj potreba nových zručností a kvalifikácií. Čo sa týka európskej legislatívy, Európska komisia prijala obnovený európsky program v oblasti vzdelávania dospelých, organizáciou regionálnych konferencií sa začala príprava celosvetovej konferencie o vzdelávaní dospelých CONFITEA, ktorá sa uskutoční v júni tohto roka v Maroku.

K zásadným novinkám u nás patrí Stratégia celoživotného vzdelávania a prípravy. Čo všetko priniesla?

Na Slovensku je toto obdobie poznamenané širokou diskusiou tvorcov politík a ďalších aktérov vo vzdelávaní dospelých, ktoré sprevádzali tvorbu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030, prvého akčného plánu na jej realizáciu v rokoch 2022-2024 a následnú prípravu nového zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý by mal byť prijatý v polovici roka 2022. Z tohoto pohľadu je Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva dôležitým dokumentom, pretože vytvorila návrh krokov, ktoré je potrebné vykonať sa zvýšenie kvality a flexibility slovenského vzdelávacieho a kvalifikačného systému, navrhuje zavedenie nových systémových prvkov a identifikuje potrebné intervencie štátu v tých častiach systému a pre cieľové skupiny, ktoré bez tejto podpory nedokážu prekonať prekážky, ktoré im bránia v účasti na vzdelávaní.

Slovensku, žiaľ, dlhodobo nepatria v rámci Európy popredné miesta v účasti dospelých na vzdelávaní.

Účasť dospelých vo vzdelávaní je na Slovensku jedna z najnižších v Európskej únii a ešte nižšie zastúpenie vo vzdelávacích aktivitách majú ľudia s nízkym vzdelaním. Tlak požiadaviek trhu práce na rýchle zmeny kvalifikácií alebo získavanie nových zručností sa stále zvyšuje a schopnosť ľudí reagovať na tieto zmeny sa stáva konkurenčnou výhodou v pracovnom prostredí. Vzdelávanie pre trh práce a s cieľom získať dobrú s slušne zaplatenú prácu však nie je jedinou dimenziou vzdelávania dospelých. Učenie sa dospelých úzko súvisí aj s ich záľubami a koníčkami, cestovaním a s rozvojom občianskych zručností a schopností aktívne sa zapájať a podieľať na živote spoločnosti. Práve učenie sa, ktoré dokáže budovať širší rozhľad a orientáciu dospelých v súčasných spoločenských problémoch, geopolitickom usporiadaní sveta či Európy a podporuje schopnosť rozlišovať dôveryhodnosť informácií, naberá stále viac na dôležitosti, čo nám ukázala pandémia Covid-19 alebo prebiehajúca vojna na Ukrajine. Učenie sa pomáha budovať odolnosť jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti.

Reflektuje Stratégia na spomínané skutočnosti a problémy?

Všetky tieto aspekty vzdelávania sú prítomné v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva. Navrhuje konkrétne kroky a aktivity podporujúce učenie sa tých skupín dospelých, ktoré potrebujú intervenciu štátu, napríklad preto, že čelia rôznym bariéram a tiež systémové prvky, ktoré pomôžu motivovať dospelých k učeniu sa vo všeobecnosti na základe svojich potrieb alebo záujmov formou individuálnych vzdelávacích účtov. Pre organizácie poskytujúce vzdelávanie je to príležitosť na vytvorenie kvalitnej a atraktívnej ponuky pre verejnosť. Pre potreby rozširovania kvalifikácií a flexibilného získavania zručností sa zavedie v slovenskom vzdelávacom systéme možnosť získavania mikrocertifikátov, ktoré budú dokumentovať absolvovanie kvalitného kratšieho vzdelávanie určeného na tieto účely. Tieto nové prvky reflektujú vývoj v Európskej únii, ktorá ich definovala v Európskom programe v oblasti zručností a Akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv, ktorým zároveň nastavila nový cieľ v oblasti vzdelávania pre EÚ - do roku 2030 by sa malo každoročne zúčastňovať na vzdelávaní a odbornej príprave aspoň 60 % všetkých dospelých.

Spomeňme ešte aktuality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Celý apríl je totiž mesiacom kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Pretože ŠIOV plní aj úlohu Národného referenčného miesta pre Európsky referenčný rámec zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave, časť našich aktivít je previazaná s kvalitou odborného vzdelávania a prípravy, ale zároveň tiež vzdelávania dospelých. V našom pracovnom pláne na nadchádzajúce dva roky sme sa rozhodli zaviesť túto aktivitu, aby sme mohli ešte viac propagovať význam zabezpečovania kvality. Mesiac kvality v OVP tvorí rámec pre informácie, školenia a odborné podujatia, počas ktorých sa zaoberáme jej rôznymi aspektmi. Okrem školenia o budovaní kultúry kvality v škole pre pedagógov v Banskobystrickom kraji budeme diskutovať so strednými priemyselnými školami o ich ďalšom rozvoji, ktorý vyplýva z  opatrení Stratégie CŽVaP zameraných na rozvoj kvalitného a atraktívneho odborného vzdelávania. Zástupcov samosprávnych krajov ako zriaďovateľov stredných odborných škôl, ale aj ďalších záujemcov pozveme na výmenu skúseností s tvorbou akčných plánov s kolegami z Českej republiky. Vyvrcholením Mesiaca kvality bude konferencia Excelentnosť odborného vzdelávania a prípravy – výzva do budúcnosti, počas ktorej budeme skúmať koncept excelentnosti a odovzdáme ocenia Národná cena kvality 2022 nominovaných školám a jednotlivcom v štyroch kategóriách – Inaktívnosť OVP, Excelentnosť OVP, Prínos OVP pre komunitu a Osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality. Všetky informácie o Mesiaci kvality v OVP a ďalších našich aktivitách sú prístupné na stránke www.okvalite.sk.

Login (4)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac