European Commission logo
Vytvorenie konta
Blog
Blog

Slovensko potrebuje rešpekt a rovnosť

Organizácie RISOTO a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo predstavili kroky k rovnosti a rešpektu pre slovenské školy a aj širokú verejnosť.

Unikátne projekty pod vedením Ľubice Rozborovej a Zuzany Bendíkovej prichádzajú s riešeniami a osvetovými aktivitami v oblasti rovnosti a vzťahovej a sexuálnej výchovy. Oba projekty získali pre svoje aktivity podporu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a svoje ciele prezentovali na konferencii Osvetou a vzdelávaním k rovnosti a rešpektu, ktorú slávnostne otvoril veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku. 

Vďaka tejto podpore môže Spoločnosť pre plánované rodičovstvo lektorovať workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré sú vhodnou primárnou prevenciou pred sexuálnym násilím a obťažovaním a zároveň vedú mládež a ďalších ľudí k rešpektu, rovnosti, zdraviu a bezpečiu. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo sa venuje vzdelávaniu o zodpovednom, zdravom a bezpečnom sexuálnom správaní. Ich workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy sú vekovo primerané, zahŕňajú postupné vzdelávanie o ľudských právach, rodovej rovnosti, vzťahoch, reprodukcii, rizikách sexuálneho správania a prevencii chorôb, to všetko s dôrazom na hodnoty ako rešpekt, inklúzia, nediskriminácia, rovnosť, empatia či zodpovednosť.

Vzťahová a sexuálna výchova_Spoločnosť .

Zľava - Radka Mikšík, Zuzana Bendíková, Ľubica Rozborová, Peter Konečný, zdroj: Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Cieľom projektu RISOTO je zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti prostredníctvom audiovizuálnych prednášok a vzdelávacej mediálnej kampane pre študentov a študentky. Kampaň a prednášky poukážu na negatívne predsudky a stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom a súkromnom živote, v médiách, kinematografii a v reklame. Navyše bude posilnené povedomie o zastúpení žien na rozhodovaní na všetkých spoločenských úrovniach, o spravodlivej mzde a rozdelení povinností v domácnosti. 

Filmy a seriály realitu nielen pomenúvajú, ale ju aj priamo vytvárajú. Zobrazovanie mužov a žien vo filmoch a seriáloch vplýva na naše vnímanie skutočnosti. Ešte aj dnes meno ženskej postavy vo filme často ani nepoznáme, nevieme, kde pracuje alebo akú má povahu. Iba vieme, že to, ako na obrazovke vyzerá, zodpovedá ideálu krásy.

„Faktom zostáva, že ženy v roku 2019 tvorili 34 % všetkých hovoriacich postáv a muži 66 %. V posledný rokoch sa ale kinematografia zásadne posunula a začína intenzívnejšie spracovávať aj témy týkajúce sa prevažne žien,” dodala Ľubica Rozborová, zakladateľka a riaditeľka RISOTO.

Ponúkajú svoje vedomosti a skúsenosti, reagujú na potreby mladých ľudí

Demografia nazýva mladých ľudí narodených po roku 1995 „generáciou Z“. Charakterizuje ich odlišný štýl komunikácie, pretože ide o prvú generáciu, ktorá vyrastala v dobe smart telefónov, sociálnych médií a aplikácií, ktoré sú založené na okamžitých reakciách. Rozpätie pozornosti týchto mladých ľudí kleslo na 8 sekúnd. „Pomocou reklamných spotov, sekvencií z filmov a seriálov spojených s výkladom sa študentom a študentkám otvára svet komplexných informácií o problematike rodovej rovnosti populárne náučnou a neformálnou formou,” uzatvára Ľubica Rozborová.

“Potrebujeme sa pohnúť od mýtov a strachu k nestranným zdrojom a dátam, ktoré jasne hovoria, že kvalitná vzťahová a sexuálna výchova má pozitívny dopad na rôzne oblasti spoločenského života. Pozitívne vplýva na pokles počtu interrupcií, pokles počtu neželaných tehotenstiev u mladistvých, zvyšuje mieru tolerancie, prispieva k budovaniu zdravých vzťahov, k prevencii sexuálneho násilia a obťažovania, k zdravšej, férovejšej a rešpektujúcejšej spoločnosti. Náš projekt je výborným štartom, no potrebujeme, aby bola vzťahová a sexuálna výchova adekvátnou súčasťou školských osnov,” hovorí Radka Mikšík. 

Pre riaditeľky oboch organizácií je odbornosť a profesionalita mimoriadne dôležitá. Vychádzajú z dát a výskumov, ktoré sú pre dané oblasti relevantné. 

“Pre Spoločnosť pre plánované rodičovstvo sú to predovšetkým výstupy UNESCO, Svetovej zdravotníckej organizácie a International Planned Parenthood Federation, ktorej sme členskou organizáciou. Zameriavame  sa na viaceré cieľové skupiny – mládež, učiteľské zbory, firmy, ambulancie, aj na širokú verejnosť vrátane rodičov. Pre každú z týchto skupín pripravujeme workshopy a aktivity, ktoré reflektujú ich potreby,” dodáva výkonná riaditeľka SPR Zuzana Bendíková. 

Panelová diskusia_Mikšík_Bendíková_Pietruchová_Rozborová.JPG.

Zľava: Radka Mikšík, Zuzana Bendíková, Oľga Pietruchová, Ľubica Rozborová, zdroj: Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Organizácia RISOTO („Respectful Inclusion-Social Opportunity-Tolerance“) bola založená s cieľom posilniť postavenie žien na trhu práce. Organizácia spája odborníkov a odborníčky a zainteresované strany z rôznych relevantných oblastí a zároveň využíva inovatívne a jedinečné prístupy a metódy pri zvyšovaní povedomia a vo vzdelávaní v oblasti rodovej rovnosti, ktoré zodpovedajú potrebám mladšej generácie.

Projekty s názvami 3 pre všetkých – Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu  a Spoločne za rovnosť  začali naplno fungovať v septembri 2021. 

 

Zdroj: Tlačová správa Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a organizácie RISOTO

 

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac