Blog
Blog

Hodnotenie zručností: kľúč k poskytovaniu efektívnych a na mieru pripravených vzdelávacích príležitostí vo väzení

Projektový asistent EAEA Georgios Karaiskos o dôležitosti hodnotenia zručností a potrieb väzňov s cieľom zefektívniť vzdelávanie počas výkonu trestu.

Prison education Skills Assessment.

 

Projektový asistent EAEA Georgios Karaiskos o dôležitosti hodnotenia zručností a potrieb väzňov s cieľom zefektívniť vzdelávanie počas výkonu trestu.

 

Rozhodujúci krok k osobnému a profesionálnemu rozvoju

 

V rámci iniciatívy Cesty zvyšovania zručností: nové príležitosti vo vzdelávaní dospelých (Upskilling Pathways), ktorá je súčasťou Nového programu v oblasti zručností pre Európu je hodnotenie zručností prvým rozhodujúcim krokom, ktorým musia dospelí s nízkou úrovňou zručností prejsť, aby získali prístup k širším vzdelávacím príležitostiam.

 

Prison ed Upskilling Pathways.

Hodnotiaca procedúra poskytne dospelým s nízkou kvalifikáciou príležitosť identifikovať ich existujúce zručnosti a potreby zvyšovania kvalifikácie. Tento proces identifikácie poskytne jednotlivcovi cenné vzdelávacie príležitosti prispôsobené individuálnym potrebám a pomôže prejsť do ďalšej úrovne v rámci vyššie uvedeného trojstupňového prístupu. Zručnosti sa považujú za kľúčové prostriedky v osobnom a profesionálnom rozvoji každého človeka, nielen u osôb, ktoré potrebujú zvýšiť kvalifikáciu. Z tohto dôvodu sa hodnotenie zručností považuje za východiskový bod pre dospelých s nízkou kvalifikáciou na ich ceste k lepšej budúcnosti.

Osoby vo výkone trestu sú cieľovou skupinou, ktorá zodpovedá vyššie uvedenému popisu a naliehavo potrebuje hodnotenie zručností a efektívnejšiu ponuku vzdelávania.

 

Pridaná hodnota hodnotenia zručností vo väzenskom vzdelávaní

Štúdia PIAAC o väzňoch  v USA, ktorá je v súčasnosti jedinou porovnateľnou štúdiou na túto tému, potvrdzuje predpoklady, že väzenská populácia má nižšie zručnosti v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti ako všeobecná populácia. Toto zistenie podporuje vyššie spomenutý argument o naliehavej potrebe väčšieho množstva vzdelávacích príležitostí a hodnotenia zručností vo väzniciach.

Odporúčanie rady Európy o vzdelávaní vo väzení z roku 1989 potvrdzuje dôležitosť poskytovania širokej škály vzdelávacích príležitostí vo väzniciach s osobitným dôrazom na oblasť gramotností. Podľa odporúčania by vzdelávanie vo väzení malo byť zamerané na celkový rozvoj osobnosti, berúc do úvahy sociálny, ekonomický a kultúrny kontext. Hodnotenie zručností je silným nástrojom, ktorý môže viesť k poskytovaniu vysoko efektívnych a prispôsobených programov pre osoby vo výkone trestu. 

Podľa Správy GHK o vzdelávaní a odbornej príprave vo väzení v Európe, ktorá bola pre Európsku komisiu vypracovaná v roku 2013, iba 3 - 5 % osôb vo výkone trestu v celej EÚ-27 je kvalifikovaných na absolvovanie vysokoškolského vzdelávania a v mnohých krajinách je vysoké percento väzňov, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku.  Táto skutočnosť ovplyvňuje perspektívu na osobný a profesionálny rozvoj väzňov po ich prepustení. Rozvoj základných zručností (čitateľská a matematická gramotnosť) a odborná príprava môžu reagovať na túto náročnú realitu. Dostupná vzdelávacia ponuka by však mali spĺňať individuálne potreby a zohľadňovať plány väzňov do budúcnostiv súlade s Európskymi väzenskými predpismi:

"Každé väzenie sa musí snažiť poskytnúť všetkým väzňom prístup k vzdelávacím programom, ktoré sú čo najkomplexnejšie a ktoré spĺňajú ich individuálne potreby a berú do úvahy ich plány."

Z tohto hľadiska je zrejmé, že hodnotenie zručností a potrieb pred ponukou vzdelávacích príležitostí vo väzení by sa nemalo považovať za možnosť, ale za nevyhnutnosť.

Plánovanie budúcnosti 

V Európe sa uskutočnili viaceré iniciatívy zamerané na rozvoj hodnotenia zručností vo väzniciach, ale situácia v tejto oblasti sa vyznačuje roztrieštenosťou a nedostatkom kolektívneho prístupu založeného na spoločnom chápaní. Ako sa uvádza v Správe GHK o vzdelávaní a odbornej príprave vo väzení v Európe, krajiny ako Španielsko a Írsko vypracovali štandardizované nástroj hodnotenia a programy s individuálnym prístupom. Správa však tiež uvádza, že počet dospelých väzňov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a odbornej príprave, zostáva vo väčšine krajín nízky. To možno pripísať rôznym faktorom vrátane skutočnosti, že ponúkané kurzy nezodpovedajú záujmom väzňov, čo je zistenie, ktoré opäť poukazuje na potrebu hodnotenia zručností a potrieb medzi väzňami.

Programy EÚ podporili širokú škálu projektov týkajúcich sa vzdelávania a odbornej prípravy vo väzniciach a aktivity zamerané na uľahčenie spolupráce a zdieľanie skúseností a poznatkov. Niektoré z mnohých inovatívnych projektov, ktoré predpokladajú lepšiu budúcnosť vzdelávania a hodnotenia zručností vo väzniciach, sú:

  • Forinercieľom tohto projektu je poskytnúť väzňom pochádzajúcich z krajín mimo EÚ prístup k kvalitným, nízkoprahovým a certifikovaným vzdelávacím príležitostiam.
  • Partnerský projekt v rámci programu Grundtvig Akreditácia predchádzajúceho (zážitkového) učenia sa vo väzení sa zameral na identifikáciu faktorov pre rozvoj akreditácie predchádzajúceho zážitkového vzdelávania vo väzniciach.
  • Skills4freedomtento projekt sa zameriava na rozvoj transverzálnych zručností.
  • SkillHUBSprojekt, ktorého cieľom je pripraviť nadnárodný poradenský a školiaci model pre väzňov s dôrazom na hodnotenie zručností a potrieb.

Zameraním sa na hodnotenie zručností a potrieb kladieme jednotlivca do centra pozornosti a tým maximálne využívame transformačnú silu učenia. Ako zdôraznil Steven Tyrell - víťaz Festivalu vzdelávania 2017 a bývalý väzeň z Veľkej Británie - pri hodnotení svojej skúsenosti so vzdelávaním počas výkonu trestu:

"Veľa som sa venoval učeniu a prehodnotil som svoj život a to, čo od neho chcem."


Georgios Karaiskos  je  projektovým asistentom Európskej asociácie  vzdelávania dospelých (EAEA). Je držiteľom titulu z filozofie a vzdelávania z Aristotelovej Univerzity v Thessalonikách v Grécku a vo vzdelávaní dospelých z Univerzity v Glasgowe. Ako certifikovaný učiteľ má skutočný záujem o inkluzívne vzdelávanie a pevne verí v transformačnú silu učenia.​ 

Login (7)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac

Nadchádzajúce udalosti