Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Rozhovory EPALE Slovensko: Ľudmila Stašáková

Začítajte sa do našich rozhovorov a inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe! Každý týždeň nový pohľad, cenná skúsenosť a podnety na zamyslenie.

Názory - Skúsenosti – Odporúčania

    Vzdelávanie dospelých a základné zručnosti 

Začítajte sa do našich rozhovorov a inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe! Každý týždeň nový pohľad, cenná skúsenosť, podnety na zamyslenie. 

Ľudmila Stašáková pracuje od roku 2004 ako Odborná garantka  poskytovania sociálnych služieb ETP Slovensko a koordinátorka projektov v lokalitách v ktorých ETP Slovensko pôsobí. V minulosti bola projektovou manažérkou  Sporiaceho a Mikropôžičkového programu. Ako expertka sa venovala Druhošacovému vzdelávaniu. Od roku 2009 koordinuje Mentorský program.

dsa

Vaša organizácia svojím zameraním vo veľkej miere prispieva k podpore rozvoja základných zručností už dlhodobejšie. Prečo si myslíte, že je dobré podporovať rozvoj základných zručností u nízkokvalifikovaných a kto hlavne z toho môže benefitovať?

Jedna z najvážnejších výziev, ktorým čelí nielen región východného Slovenska je integrácia skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. ETP Slovensko dlhodobo pracuje s týmito skupinami, hlavne s deťmi a mládežou. Rozvoj základných zručnosti je jedným z našich hlavných cieľov. Podpora vzdelávania je investíciou do budúcnosti detí a mládeže z týchto chudobných komunít. Rodičia s nízkym vzdelaním väčšinou nemajú kapacity motivovať svoje deti k dlhodobejšiemu vzdelávaniu, preto pracujeme s celou rodinou. Vzdelaný a zamestnaný obyvateľ chudobnej komunity je  pozitívnym príkladom, ktorý motivuje jej ďalších členov a zvyšuje tým jej ekonomický potenciál.

Máte dostatok metodických materiálov v tejto oblasti?

Vzhľadom na oblasti a vekové skupiny ktorým sa venujeme je potrebné množstvo metodických, školiacich materiálov. Radi sa necháme inšpirovať už overenými prístupmi, no väčšinu metodických materiálov si vytvárame sami , aby boli "šité na mieru" našim zámerom. Ako príklad môžem uviesť vytvorenie metodiky Nové Horizonty, ktorej cieľom je podporiť skupinu mladých ľudí v sociálne vylúčených komunitách, ktorí postupne prevezmú do vlastných rúk zodpovednosť za svoju budúcnosť. Pri tvorbe týchto vzdelávacích materiálov sme sa inšpirovali Ezopovými bájkami a sú zamerané na osobnostný rozvoj. Predstavujú osem charakteristík ako byť úspešným. Je to v podstate nácvik základných zručností, ktorými by mal každý úspešný človek disponovať (Nadšenie, Tvrdá práca, Sústredenosť, Vytrvalosť, Vynaliezavosť, Sebazdokonaľovanie, Služba ľudom, Húževnatosť).

Akým spôsobom funguje váš mentorský program?

Mentorský program - Schopné deti realizujeme dvanásty rok a je mojou srdcovou záležitosťou. Bola som pri jeho zrode a koordinujem ho. Jeho súčasťou je lokálny aj online mentoring. Mentoring je proces neformálneho odovzdávania poznatkov a slúži aj ako psychosociálna podpora chránenca v oblasti vzdelania, kariéry ako aj osobného života. Zahŕňa komunikáciu väčšinou tvárou v tvár medzi osobou, ktorá ma väčšie poznanie, múdrosť, skúsenosti a zručnosti (mentor) a druhou osobou (chránenec). Mentoring je dar zo srdca, ktorý dáva mentor chránencovi. Za obdobie jeho realizácie v ňom boli zapojené stovky detí a väčšina z nich si našla svoje miesto v živote. Niekoľkí vyštudovali vysoké školy, zamestnali sa, a čo nás najviac teší pomáhajú svojim komunitám. Mentorované deti a mládež získavajú reálnejší pohľad na život majority, naberajú odvahu púšťať sa do náročnejších projektov, s pomocou mentorov sa učia cudzie jazyky, navštevujú knižnice, kultúrne inštitúcie a rozvíjajú svoje vízie do budúcnosti. Záujem o zapojenie do mentorského programu zo strany detí a mládeže  je vysoký. Zaradenie do programu znamená pre chránencov dosiahnutie určitého statusu. Veľkou motiváciou je aj množstvo zážitkových aktivít, ktoré sa v rámci programu realizujú. Vyjsť zo svojej komunity, zažiť a naučiť sa niečo nové. Pozitívom je aj zvýšený záujem a podpora rodičov pre účasť ich detí v mentorskom programe. Čoraz častejšie sa stretávame s pozitívnymi postojmi rodičov aj k štúdiu detí na stredných školách. Rozšírenie mentorského programu o online mentoring sa nám ukázalo ako správny krok aj v súvislosti s pandémiou COVID-19. V tomto období bola online komunikácia s deťmi mnohokrát jedinou formou, ako si udržiavať kontakt s nimi, podporovať ich v mimoriadnej situácii, vysvetľovať dôležitosť prijatých opatrení, pomáhať s doučovaním. V prípade chránencov zaradených dlhodobo do online mentoringu sa vyprofilovala stála skupinka, ktorí pravidelne a samostatne komunikujú so svojimi online mentormi.

Aké metódy používate na motiváciu tejto cieľovej skupiny, aby sa aktívnejšie zúčastňovala tohto procesu?

Motivovať deti a mládež a ich rodičov je našou veľkou výzvou a vyžaduje si značné úsilie. V prvom rade je to množstvo rozhovorov, vysvetľovaní, zdôvodňovaní prečo by mali na sebe pracovať, pravidelne navštevovať školy ale aj aktivity v komunitnom centre. Dôležitou motiváciou sú tiež pozitívne príklady. Keď komunitné centrum vedie pracovník, ktorý vyrastal v osade a pravidelne navštevoval aktivity v komunitnom centre, je pre mládež jednoduchšie si predstaviť, že aj ich úsilie môže priniesť výsledky. Významnú úlohu v motivácii zahrávajú tiež zážitkové aktivity ako sú napr. výlety mimo domácu komunitu.

Aké miesto v tom zaberá poradenstvo?

Poradenstvo je dôležité hlavne pri práci s dospelými. ETP Slovensko ma rôzne projekty zamerané napr. na bývanie alebo  rómskych seniorov, a v tom to prípade je poradenstvo kľúčové. V prípade programov bývania ide hlavne o finančnú gramotnosť, v prípade rómskych seniorov zdravotné poradenstvo a v podstatnej miere poskytujeme kariérne poradenstvo našej mládeži, ktorá ukončí vzdelávací proces a hľadá si zamestnanie.

Ako funguje v tejto oblasti spolupráca medzi ostatnými organizáciami a úradmi práce?

ETP Slovensko má vytvorené partnerstva a spolupracuje na rôznych úrovniach. Na úrovni samosprávy sú to hlavne obce a vyššie územné celky v ktorých realizujeme projekty. Na miestnej úrovni sú to hlavne základné a stredné školy, úrady práce, miestne organizácie a inštitúcie pôsobiace v sociálnej oblasti, cirkvi, zamestnávatelia. Naše skúsenosti a odporúčania predkladáme príslušným ministerstvám v snahe ovplyvniť aj verejné politiky.

Kde získavate inšpiráciu na inováciu postupov v podpore rozvoja základných zručností?

Inšpiratívne sú pre nás príklady dobrej praxe a rôzne inovatívne metódy zo Slovenska ako aj zahraničia.

Ako komunikujete čo ste už dosiahli v tejto oblasti?

S verejnosťou komunikujme prostredníctvom sociálnych sietí, newsletterov, médií. Naše skúsenosti a výsledky prezentujeme na odborných podujatiach doma aj v zahraničí. Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí je veľmi dôležitá pre online mentoring.

Tento rozhovor bol zrealizovaný v rámci aktivít a zacielení zameraných na zvyšovania povedomia o potrebe vzdelávania dospelých na Slovensku. 

Tím EPALE Slovensko 

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac