Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Rozhovory EPALE Slovensko: Jaroslav Grygar

Začítajte sa do našich rozhovorov a inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe! Každý týždeň nový pohľad, cenná skúsenosť a podnety na zamyslenie.

Názory - Skúsenosti – Odporúčania

    Vzdelávanie dospelých a základné zručnosti 

Začítajte sa do našich rozhovorov a inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe! Každý týždeň nový pohľad, cenná skúsenosť, podnety na zamyslenie. 

Jaroslav Grygar je odborníkom v oblasti riadenia ľudských zdrojov, rozvoja zamestnancov (L&D), tvorby firemných hodnôt, leadershipu, people manažmentu, zodpovedného podnikania, lean manažmentu, vyjednávania, ako aj v transfere zahraničných spoločností a investícií na Slovensko. Od novembra 2014 je Senior HR špecialistom v spoločnosti Whirlpool Slovensko.

asdfas

Aké možnosti v oblasti tréningu môžu využiť záujemcovia o prácu s nízkou kvalifikáciou?

Počiatočný zámer našej spoločnosti pri vytváraní tréningového a rekvalifikačného centra bol získať viac kvalifikovaných pracovníkov už v procese výberového konania, znížiť počet predčasných skončení pracovných pomerov z dôvodu, že práca zamestnancovi nevyhovovala kvôli nedostatočnej, fyzickej, gramotnej alebo inej predispozície, prípadne  nedostatočného zaškolenia. V tom čase zároveň vzrástol záujem o prácu zo strany budúcich pracovníkov  hlavne z prostredia marginalizovaných skupín, sociálne slabších, znevýhodnených občanov, ako aj ľudí so základným vzdelaním a v snahe vyhovieť  zámeru firmy zamestnávať čo najviac ľudí z regiónu, vytvoriť  kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí, ako aj  pod tlakom dopytu a sezónality vyvstala požiadavka, čo najefektívnejšie preveriť, zaškoliť a zaradiť kandidáta do pracovného procesu výroby a pracovného prostredia. Riešením bolo práve vybudovanie tréningového a rekvalifikačného centra.

Aké je v súčasnosti využitie tréningového centra?

Aktuálne slúži centrum aj ako prostriedok na overenie schopností a predispozícií pre prácu vo výrobe a následné pridelenie vhodnej pracovnej pozície. Zámerom centra je poskytovať uvedené služby výrobným spoločnostiam v regióne, pre vykonávanie odbornej praxe študentmi škôl, pre Úrad práce či ďalšie organizácie,  ktorých cieľom je vzdelávanie a inklúzia v pracovnom prostredí. 

Pri tvorbe projektu sme sa opierali predovšetkým o interné požiadavky, vedomosti a skúsenosti našich zamestnancov. Priamo z radov zamestnancov sme vybrali a vyškolili  interných trénerov, pripravili postupy pri zaškoľovaní,  metódy na overovanie, podklady pre začlenenie.

Hlavnou aktivitou centra je zaškolenie zamestnancov s cieľom okamžitého zapojenia sa do pracovného procesu. Centrum má za cieľ zvýšiť tak zamestnanosť  v regióne, pripraviť a zaškoliť  tak, aby aj dlhodobo nezamestnaní, či ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia boli schopní adaptovať sa do komunity pracujúcich vo výrobnom sektore a to bez rozdielu pohlaví, vzdelania či rasy.  Ďalším cieľom je preškolenie interných zamestnancov podľa požiadaviek výroby, zvýšenie zručnosti zamestnancov a ich rozšírenie obzorov pre prípadne ďalšie možné pracovné príležitosti.

K merateľným cieľom projektu patrí úspešné zapojenie uchádzačov do pracovného procesu prakticky ihneď po náborových konaniach, 60% dlhodobo nezamestnaných  je po vyškolení/rekvalifikácií v tréningovom centre schopných sa hneď  zapojiť do pracovného procesu v akejkoľvek výrobnej spoločnosti.

Ďalším merateľným cieľom je zvýšenie matice zručností, počet tréningov zrealizovaných priamo v centre, priestor pre edukáciu mládeže a rozvoj študentov - spolupracujeme s viacerými SŠ a VŠ, záujem vidieť ako funguje práca vo výrobe majú aj študenti ZŠ a MŠ.

V čom vidíte hlavný dopad fungovania tréningového centra?

Spustením Whirlpool rekvalifikačného a tréningového centra sme zaznamenali prakticky okamžité zvýšenie kvality a pripravenosti zamestnancov, adaptácie nielen do pracovného procesu ale aj do samotného kolektívu a dennej rutiny výrobného závodu. Čas potrebný pre zaškolenie na pracovisku sa práve individuálnym prístupom skrátil. Za minulý rok sa nám v rámci nášho procesu rekvalifikovalo takmer 300 osôb z radov dlhodobo nezamestnaných alebo pochádzajúcich zo soc. znevýhodneného prostredia Sprievodný efekt rekvalifikácie môžeme pozorovať na znížení fluktuácie našich zamestnancov a zvýšení počtu pracovníkov z radov rodinných príslušníkov, zlepšení vzťahov na pracovisku a zvýšení angažovanosti a celkovej spokojnosti zamestnancov, čo sme namerali cez interný prieskum spokojnosti zamestnancov.

Dlhodobo nezamestnaní si zapadnutím do komunity opäť osvojili pracovné návyky a záujem o vzdelanie, čím sa automaticky rozšíril ich priestor aj pre budúce uplatnenie sa na trhu práce. Ponukou pre znevýhodnených UoZ zo sociálne znevýhodneného prostredia vzrástla ich odborná  a praktická zručnosť  v danej profesii. Vzdelávanie mládeže a zvýšenie ich povedomia zvýšil záujem o technické práce, výrobné procesy, vývoj.  Dôkazom je samotné zistenie vyplývajúce z našej skúsenosti, že až 60% v našom tréningovom centre overených dlhodobo nezamestnaných  je po vyškolení/rekvalifikácií v tréningovom centre schopných sa hneď  zapojiť do pracovného procesu v akejkoľvek výrobnej spoločnosti.

Prostredníctvom rekvalifikačného a náborového programu sa nám darí vychovávať a učiť ľudí čo a ako je potrebné robiť, čím sa nám podarilo zvýšiť kvalitu výrobkov v priemere o 3%.

V čom vidíte hlavné bariéry pri začleňovaní nízkokvalifikovaných do pracovného prostredia?

Predsudky pri zamestnávaní  soc. znevýhodnených, dlhodobo nezamestnaných, či skupín vylúčených z pracovného prostredia je v našom regióne žiaľ jednou z hlavných bariér pri adaptačnom procese a začlenení ľudí do pracovného prostredia. Rekvalifikáciou a zaškolením priamo v centre, v priestore našej spoločnosti, sa nám úspešne darí efektívne začleniť ľudí z rôznych komunít  do kolektívu a obnoviť ich pracovné návyky.  Centrum je akýmsi nástrojom pre uplatnenie diverzity a inklúzie v praxi, čo odzrkadľuje zlepšenie vzťahov na pracovisku, zníženiu koeficientu absenteismu a fluktuácie v rámci firmy a prvo-líniové zvýšenie vzdelanostnej úrovne v regióne. 

Tento rozhovor bol zrealizovaný v rámci aktivít a zacielení zameraných na zvyšovania povedomia o potrebe vzdelávania dospelých na Slovensku. 

Tím EPALE Slovensko 

 

Kontakty: 

Jaroslav Grygar

jaroslav_grygar@whirlpool.com

+421918935813

www.whirlpoolpoprad.sk

www.whirlpool.sk

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac