chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Blog

Rodová citlivosť a vzdelávanie dospelých

22/09/2020
od Peter Maľa
Jazyk: SK

Európska komisia v Stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 uvádza, že ženy a muži, dievčatá a chlapci v celej svojej rozmanitosti by mali slobodne vyjadrovať svoje názory a pocity a realizovať svoje zvolené vzdelávacie a profesionálne smery bez obmedzujúcich stereotypných rodových noriem. Príčinou rodovej nerovnosti sú rodové stereotypy, ktoré zasahujú do všetkých oblastí našej spoločnosti. Sú to očakávania, ktoré vychádzajú zo zavedených noriem pre ženy a mužov, dievčatá a chlapcov a následne obmedzujú ich slobodu rozhodovania. Rodové stereotypy sú skombinované s inými stereotypmi, ako sú stereotypy založené na rase alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, zdravotnom znevýhodnení, veku alebo sexuálnej orientácii, čo môže ešte viac posilniť ich negatívny dopad.

Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých (EAEA) sa tejto téme venuje vo svojej novej publikácii Adult learning and gender, v ktorej skúma problematiku rodovej citlivosti v súvislosti so vzdelávaním dospelých. Ponúka v nej osvedčené postupy, prostredníctvom ktorých je možné búrať rodové stereotypy a vytvárať tak rodovo citlivú spoločnosť.

Podľa autorky publikácie Agathy Devlin je rod ako sociálny konštrukt úzko spojený s vytváraním identity, so sociálnymi očakávaniami a so sociálnymi rolami. Rod je kategória, ktorú možno pochopiť v súvislosti s mocenskými vzťahmi: sociálne (nerovné) vzťahy, ich vytváranie a pretváranie. Rodová citlivosť vo vzdelávaní a učení dospelých nie je len o snahe vylepšiť cielené informačné (osvetové) programy pre mužov a ženy, ktorí „prepadajú“ súčasnou štruktúrou vzdelávania dospelých. Poskytovaním príležitostí na vzdelávanie zohľadňujúce rodovú rovnosť je pravdepodobnejšie, že sa ľudia nielen zapoja do vzdelávania, ale aj že z neho pre seba vyťažia maximum.

 

Nízka účasť mužov na vzdelávaní

V publikácii sa uvádza, že podľa viacerých štúdií sa ženy podieľajú menej na vzdelávaní dospelých v Európe ako muži. Do určitej miery je to spôsobené aj chýbajúcou osvetou vo vzdelávaní dospelých cielenou na mužov. AONTAS, Írska národná organizácia pre vzdelávanie dospelých, ktorá je členom EAEA, vydala výskumnú správu, v ktorej sa uvádza, že muži zúčastnení na štúdii odmietali spoločné vzdelávacie priestory viac ako ženy. Napriek tomuto zisteniu lektori uviedli, že táto averzia platila rovnako pre mužov aj ženy. 

Najmä starší muži považujú záujmové vzdelávanie dospelých za zženštilé, čo len posilňuje ich presvedčenie, že vzdelávanie dospelých nie je pre mužov, alebo účasť na ňom pripúšťa u nich možnosť nedostatku vedomostí. Ak sa predsa len muži zúčastnia vzdelávania dospelých, je to najmä profesijné vzdelávanie. Muži od vzdelávania očakávajú kariérny postup alebo ekonomický benefit. Z uvedeného dôvodu je ich záujem o záujmové vzdelávanie veľmi nízky. Najefektívnejšie vzdelávanie určené pre väčšinu mužov je také, ktoré je neformálne, realizované lokálne v komunite a vychádza z toho, čo muži už vedia, čo môžu robiť a o čo sa zaujímajú.

Fotografia: Clay Banks na Unsplash

 

Rodovo citlivá zdravotná výchova dospelých

Jednou z oblastí vzdelávania dospelých, ktorá si vyžaduje rodovo citlivý prístup, je zdravotná výchova. Publikácia v rámci zdravotnej výchovy uvádza sexuálnu výchovu (sexuálnu výchovu dievčat a mladých žien na tému menštruácia, sexuálnu výchovu zdravotne znevýhodnených ľudí, sexuálnu výchovu pre LGBT+ ľudí), výchovu o materstve a plánovanom rodičovstve a vzdelávanie obetí rodovo motivovaného násilia. Pri sexuálnej výchove mladej generácie hrajú dôležitú úlohu ich rodičia. Problém nastáva vtedy, keď rodiča (najmä tí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku) majú nedostatočné vedomosti v tejto oblasti. Riešením sú cielené vzdelávacie aktivity s rodovo citlivým prístupom.

Sexuálna výchova v rámci formálneho vzdelávania pre mladých ľudí len zriedka poskytuje primeranú podporu, informácie alebo príležitosti na vzdelávanie pre tých, ktorí nie sú heterosexuálni alebo nezodpovedajú zavedeným rodovým normám. Potrebné je preto poskytovať príležitosti na neformálne vzdelávanie pre dospelých tejto cieľovej skupiny, ktoré naplní ich vzdelávacie potreby v záujme ich vlastného psychického, fyzického a sexuálneho zdravia a zdravia ich partnerov.

 

Občianske vzdelávanie žien

Publikácia uvádza, že podľa štúdie AONTAS o rodovej rovnosti a vzdelávaní sa ženy oveľa viac zaujímajú o občianske vzdelávanie. To malo priamy vplyv na ich angažovanosť v politike na miestnej a národnej úrovni a povzbudilo ich to k ďalšiemu zapojeniu sa do tohto vzdelávania. Občianske vzdelávanie dospelých sa takto stáva nástrojom na zlepšenie celkového podielu zastúpenia žien vo vláde (na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni). Muži v štúdii mali naopak pocit, že občianske vzdelávanie je stratou času, a prejavili o neho veľmi malý záujem. Pri projektovaní a plánovaní vzdelávania je preto potrebné si uvedomiť, že aj rod ako jeden z mnohých faktorov má vplyv na záujmy alebo ciele účastníka vzdelávania. 

Občianske vzdelávanie dospelých je aj efektívny nástroj zmeny vnímania a zbavenia sa predsudkov spoločnosti voči transľuďom. Poskytovanie príležitosti dospelým rozvíjať ústretovejšie a tolerantnejšie pohľady na transľudí aj prostredníctvom vzdelávania, by malo byť pilierom európskeho občianstva.

 

Finančné vzdelávanie

Ženy v priemere zarábajú počas celého života menej ako muži, pracujú menej rokov, pričom sa dožívajú vyššieho veku a v starobe sú vystavené väčšiemu riziku finančných ťažkostí ako muži. Ďalším problémom je rodový rozdiel v dôchodkoch, ktorý vychádza z rozdielov v príjmoch počas celého pracovného života mužov a žien. Muži sú na druhej strane ochotnejší v oblasti financií viac riskovať a sú viac motivovaní finančným ziskom. Z tohto dôvodu by sa mala finančná gramotnosť integrovať do všetkých oblastí vzdelávania dospelých, ako je napríklad občianske vzdelávanie. Za efektívny spôsob vzdelávania v oblasti finančej gramotnosti sa pokladá rovesnícke učenie, ktoré dokáže vytvoriť bezpečnú atmosféru, v ktorej možno otvorene diskutovať o otázkach finančných opatrení a finančného plánovania.

 

Vzdelávanie matiek vracajúcich sa na trh práce

Nielen v Európe ale na celom svete je to tak, že ženy prevezmú väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o deti a spoločnú domácnosť  ako muži. Ak sa následne rozhodnú vrátiť na trh práce, zistia, že ich kvalifikácia je už nedostatočná. Podpora formou kariérneho poradenstva a vzdelávania im môže prechod na pracovný trh zjednodušiť. V tejto oblasti vzdelávania sa odporúča zamerať sa na pomoc matkám pri potvrdzovaní a uznávaní už získaných zručností a vedomostí, v rámci osvety tohto vzdelávania využiť inštitúcie, ktoré dobre poznajú a sú s nimi v kontakte (napríklad základné školy) a počas účasti na takomto vzdelávaní zabezpečiť starostlivosť o ich deti.

 

Vzdelávanie migrantiek a utečeniek

Ženy v rodinách migrantov (najmä matky) sú klasickým príkladom „dvojitého znevýhodnenia“. Ich jazyková úroveň je v priemere nižšia ako u mužov, majú problém zamestnať sa (čo tiež prispieva k sociálnemu vylúčeniu) a často sú akceptované vzdelávacími alebo integračnými inštitúciami len ako matky a ich ostatné sociálne roly sú prehliadané.

U mužov a žien z radov utečencov sú rozdiely ešte extrémnejšie: ženy - utečenky majú často oveľa horšie fyzické a duševné zdravie ako muži. Je menšia pravdepodobnosť, že predtým, ako utiekli zo svojej krajiny, dostali primerané vzdelanie. Je tiež nízka pravdepodobnosť, že budú ovládať jazyk svojej cieľovej krajiny. Utečenky sa okrem svojich osobných potrieb starajú aj o svoje deti. Je preto nevyhnutné, aby mali ženy k dispozícii primeranú vzdelávaciu podporu pri riešení svojich znevýhodnení: nielen ako ženy, ale aj ako migrantky alebo ako utečenky.

 

Vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti v SR

Na to, aby vzdelávatelia dospelých boli schopní projektovať a realizovať rodovo citlivé vzdelávanie dospelých, musia byť vybavení kompetenciami v tejto oblasti. Akreditované vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku realizuje občianske združenie Možnosť voľby, ktoré sa už od roku 2001 svojimi aktivitami zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a presadzovanie rodovej rovnosti. Do obsahu tohto vzdelávania patrí napríklad osvojenie si základných pojmov ako je rod/pohlavie, rodová rovnosť, diskriminácia žien, rodová citlivosť, identifikácia a odbúravanie rodových stereotypov, ľudské práva žien vo svetle vývoja feministického hnutia a feministického myslenia, výskumné údaje k téme rodová rovnosť a ľudské práva žien, medzinárodné dokumenty o ľudských právach žien a rodovej rovnosti a ich využitie v praxi, rodová rovnosť v podmienkach EÚ a v podmienkach SR, rodové nerovnosti na trhu práce a v súkromnom živote, materstvo/otcovstvo – koncepty, násilie páchané na ženách v kontexte ľudských práv žien, sexuálne a reprodukčné práva, práva LGBT ľudí v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv, rodovo citlivá výchova a vzdelávanie a rodovo citlivý/korektný jazyk. Toto vzdelávanie, ktoré využíva najmä interaktívne metódy, je určené pre všetkých, ktorí následne získané vedomosti a zručnosti použijú pri implementácii rodovo citlivého prístupu pri výkone svojej profesie. 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email