Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Poznámky z konferencie Age management

Dňa 24.10.2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Age management, ktorú organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia mala za cieľ najmä oboznámiť verejnosť s výstupmi projektu Age Management Uptake.

Dňa 24.10.2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Age management, ktorú organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia mala za cieľ najmä oboznámiť verejnosť s výstupmi projektu Age Management Uptake.

Prvý príspevok konferencie prezentoval Uwe Gartenschlaeger, prezident Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých a hovoril o úlohe vzdelávania dospelých v 21. storočí. Pred vzdelávaním dospelých stoja podľa neho aktuálne tri veľké výzvy: svet práce, spoločnosť a životné prostredie. Zdôraznil, že v rámci 17 cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030), konkrétne v cieľoch pre kvalitné vzdelanie (SDG 4) sa nikde explicitne neuvádza vzdelávanie dospelých. Podľa neho sa vzdelávanie dospelých "stráca" pod pojmom celoživotné vzdelávania, a preto mu nie je venovaná dostatočná pozornosť. Kritizoval aj nedostatočné financovanie vzdelávania dospelých v treťom veku a taktiež aj jeho slabú propagáciu na európskej úrovni. Na záver svojej prezentácie predstavil niekoľko zaujímavých kľúčových myšlienok k tejto téme: "Každý z nás by mal mať právo a príležitosti na kvalitné vzdelávanie v dospelom veku. Vzdelávanie dospelých je prospešné nielen pre jednotlivcov ale aj pre celú spoločnosť, pretože nemení len život jednotlivcov, ale mení aj celú spoločnosť. Už nestačí, aby vzdelávanie reagovalo na meniaci sa svet, ale je potrebné, aby vzdelávanie začalo svet meniť."

O problémoch a možnostiach celoživotného vzdelávania súvisiace so starnutím populácie hovoril John Paul Martin z UCD Geary Institute for Public Policy. Medzi jeden z najdôležitejších problémov v súčasnosti radí starnutie populácie. Žiť dlhšie, znamená pracovať dlhšie a preto je nevyhnutné aj dlhšie sa vzdelávať. V oblasti vzdelávania dospelých je podľa neho nutné znižovať percento populácie s nízkym vzdelaním. Zdôraznil potrebu kariérneho poradenstva pre dospelých vrátane poradenstva, ktoré im zabezpečí prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. K zefektívneniu systému poskytovania vzdelávania dospelých by prispela aj užšia spolupráca medzi zamestnávateľmi a zamestneckými zväzmi. Je potrebné zistiť na základe vedeckých výskumov, ktoré aktuálne spoločenské problémy je možné riešiť vzdelávaním dospelej populácie a následne sa podľa týchto výsledkov riadiť pri zostavovaní dlhodobých cieľov v tejto oblasti.

Ilona Štorová z AIVD ČR sa vo svojom príspevku zamerala konkrétnejšie na tému age management a hovorila o jeho vývoji a súčasnom stave v Európe, kde spomenula aj aktivity v tejto oblasti na Slovensku a Českej republike. Age management je podľa jej slov "riadenie s ohľadom na vek a schopnosti zamestnancov, ktoré zahŕňa všetky faktory pracovnej schopnosti (zdravie, kompetencie, motiváciu, pracovné podmienky)." Príkladom úspešnej aktívnej politiky starnutia je Fínsko, ktoré svoj prístup postavilo na štyroch hlavných pilieroch. Prvým je financovanie a podpora age managementu, ktoré vychádzajú z verejnej politiky, ďalej je to podpora výskumu a implementácia jeho výsledkoch v praxi, aktívna spolupráca na úrovni tripartity (vláda, odbory, zamestnávatelia) a efektívna propagácia. Z takéhoto prístupu pri implementácii age managementu profitujú zamestnanci, firmy aj celá spoločnosť.

Ďalšia časť konferencie bola venovaná projektu Age Management Uptake, ktorý bližšie predstavil Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR. Cieľom projektu je "poskytnúť odborníkom v oblasti vzdelávania, osobám pôsobiacim v oblasti riadenia ľudských zdrojov a tvorcom politík kurikulum vekového manažmentu, vďaka ktorému získajú relevantné vedomosti a zručnosti, ktoré rozšíria a rozvinú ich kompetencie, aby sa stali poradcami v oblasti vekového manažmentu." Medzi výstupy projektu patria odborná rešerš: Čo sa osvedčilo vo vekovom manažmente, kurikulum pre vekový manažment, študijné materiály pre kombinované vzdelávanie (blended learning), kvalifikačný štandard Poradca vekového manažmentu, akreditácia kurzu vzdelávania dospelých v krajinách strednej a východnej Európy a pokyny pre implementáciu kurikula vekového manažmentu. Podrobnejšie o jednotlivých výstupoch projektu informovali Michal Šerák (Univerzita Karlova v Prahe), Anita Brünner (IL3, Rakúsko), Grazyna Busse (HIP, Poľsko), Oliver Šimko (AIVD, Slovensko).

Michal Šerák predstavil kurikulum vekového manažmentu, ktoré je určené pre kurz Poradca vekového manažmentu. "Kurz bude určený najmä pre personalistov a pracovníkov manažmentu, ktorí majú skúsenosti s riadením ľudských zdrojov a majú záujem sa zoznámiť so špecifikami a možnosťami implementácie riadenia štruktúry pracovníkov podľa veku. Medzi minimálne požiadavky pre účastníka vzdelávania boli zaradené: vek 18 rokov, minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore humanitných a spoločenských vied (andragogika, personálna práca, management, pedagogika, sociálna práca, psychológia apod.), predchádzajúca prax v personalistike, základná znalosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálnych procesov, vzdelávania dospelých a psychológie práce."

Oliver Šimko z AIVD SR predstavil webovú platformu invisiblewave.eu, ktorá ponúka e-learning v oblasti age managementu. Na základe jednoduchých otázok ponúka základné informácie "šité na mieru" účastníka vzdelávania. Na webe sa nachádza aj záložka "Age management metódy", kde je možné nájsť články, ktoré popisujú konkrétne metódy age managementu, pričom je ich možné filtrovať podľa toho, komu sú tieto články určené: vzdelávateľom dospelých, personalistom alebo vysokoškolským študentom/vysokoškolským učiteľom. Web ponúka aj tzv. "Akčné karty", ktoré motivujú k premýšľaniu alebo k diskusii o age managemente v organizácii, v ktorej používateľ týchto kariet pracuje.

Záver konferencie bol venovaný panelovej diskusii. Zúčastnili sa jej vyššie spomenutí odborníci, ku ktorým sa pripojila Anna Füssyová, manažérka kultúry zdravia a zdravia v práci v DM Drogerie Markt s.r.o., ktorá si pred niekoľkými dňami prevzala Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania za rok 2019 v kategórii Age management. V diskusii odznelo veľa zaujímavých názorov a podnetov. Uwe Gartenschlaeger zdôraznil, že jednou z úloh formálneho vzdelávania je meniť postoj populácie k vzdelávaniu v dospelom veku. Často sa stáva, že pre mladých ľudí prestáva byť formálne vzdelávanie atraktívne (obsah, metódy a formy vzdelávania) a preto si vo všeobecnosti vytvárajú negatívny postoj k vzdelávaniu, čo rovnako negatívne ovplyvňuje ich postoj k ďalšiemu vzdelávaniu. Klaudius Šilhár uviedol, že vo Fínsku sa mení celkový pohľad na edukáciu. Pojem edukácia začínajú nahrádzať slovným spojením "vytváranie individuálnych podmienok pre učenie". V tejto súvislosti poukázal na spôsob vzdelávania nízkokvalifikovaných osôb u nás, kde je nevyhnutné uplatňovať individuálny prístup, pretože skupinové rekvalifikácie sa ukázali byť neefektívne. Na túto myšlienku nadviazala Ilona Štorová, ktorá uviedla príklad vzdelávania nízkokvalifikovaných žien nad päťdesiat rokov v ČR, ktoré absolvovali vzdelávanie v digitálnej gramotnosti a rekvalifikačné kurzy, pričom bol využitý individuálny prístup vo vzdelávaní. V diskusii o vekovom manažmente bolo spomenuté, že nie je potrebné vytvárať nové koncepty alebo metódy, stačí prebrať a prispôsobiť skúsenosti z tejto oblasti z iných štátov ( napr. z Fínska, Veľkej Británie alebo Číny). Anna Füssyová v súvislosti s vekovým manažmentom zdôraznila, že v súčasnosti už nestačí, aby sa firmy zaujímali len o pracovný výkon svojich zamestnancov, ale brali do úvahy všetky podmienky, ktoré ich výkon priamo alebo nepriamo determinujú a prispôsobili ich tak, aby zamestnanci pociťovali spokojnosť a naplnenie vo svojej práci.

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac