Blog
Blog

Pilotná fáza medzinárodného výskumu OECD PIAAC je úspešne ukončená

NÚCEM ukončil pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých - Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC).

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ukončil pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých pod názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, ďalej PIAAC), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

,,Naším cieľom bolo osloviť 3 200 náhodne vybratých domácností tvoriacich reprezentatívnu vzorku. Rozhovory s vyškolenými opytovateľmi mohli absolvovať občania vo veku od 16 do 65 rokov. Pre objektívne vyhodnotenie výsledkov sme potrebovali dosiahnuť účasť aspoň 60 % oslovených respondentov. Dnes už vieme, že sa nám to podarilo. Zapojenosť do výskumu presiahla požadovaných 60 %, čím sme náležitosti, ktoré stanovilo konzorcium OECD, úspešne splnili. Oceňujem profesionalitu, tímovú spoluprácu a vysoké pracovné nasadenie celého realizačného tímu počnúc koordinátormi, supervízormi administratívnou a technickou podporou, až po samotných opytovateľov priamo v teréne,“ hovorí Filip Galleé, manažér národného projektu. Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých v bežnom živote a na pracovnom trhu.

Prostredníctvom cieleného dotazníka boli zisťované čitateľské, matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Účasť vo výskume bola finančne motivovaná, zároveň anonymná, t. j. odpovede účastníkov nebolo možné priradiť ku konkrétnym osobám. ,,Aj napriek týmto skutočnostiam sme sa v pilotnom výskume stretli s niektorými negatívnymi reakciami obyvateľov na žiadosť o zapojenie sa do výskumu. Občania opytovateľom vo všeobecnosti nedôverovali a aj napriek finančnej motivácii v podobe darčekových poukážok o rozhovor často neprejavovali záujem. Opytovatelia však vykonali naozaj veľké penzum práce a požadované dáta sa nám podarilo vyzbierať. Pomocnú ruku podali aj starostovia miest a obcí Slovenska. Väčšina z nich na základe našej výzvy poskytovala informácie obyvateľom o priebehu pilotného výskumu, za čo im ďakujeme,“ dopĺňa Galleé.

sdfgvxc

Príprava na hlavnú fázu zberu dát

Ukončenie pilotnej fázy neznamená automatické ukončenie projektových úloh. Aktuálne prebieha čistenie, validácia a kódovanie dát. Všetky potrebné materiály a podklady budú odoslané materskej organizácii OECD. Čakanie na spätnú väzbu a následné školenia budú vyplnené prípravou na hlavnú fázu zberu. Je potrebné dotiahnuť niektoré technické záležitosti, aby mohol hlavný zber, ktorého spustenie je plánované v druhej polovici budúceho roka, plynúť bez problémov.

,,Zjednodušene sa dá povedať, že pilotný zber nám nastavil zrkadlo. Na povrch nám vyplávalo niekoľko nezrovnalostí, ktoré sme museli riešiť v priebehu zberu. Išlo tak o technické problémy týkajúce sa softvérových a hardvérových nastavení, ako aj o ťažkosti s prácou v teréne. Objem dát bude v hlavnom zbere násobne vyšší, ako to bolo v „pilote“, preto je našou úlohou do začiatku hlavnej fázy zberu nastaviť procesy tak, aby sme v medzinárodnom projekte reprezentovali Slovensko úspešne,“ vysvetľuje Galleé. Aj keď nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobila presun pilotného zberu o rok neskôr, začiatok hlavnej fázy je naplánovaný na august 2022 a potrvá do mája 2023, termín je zároveň stanovený pevne a definitívne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie o výskume vedomostí a zručností PIAAC môžete získať na webovej stránke projektu.

fgchm,mndfgsa

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac