European Commission logo
Vytvorenie konta
Blog
Blog

Otestujte sa: Poznáte svoje digitálne zručnosti?

Donedávna som si myslela, že som celkom „in“, pokiaľ ide o digitálne technológie a ich využívanie. Bola som si vedomá mojich limitov – veľmi sporadické využívanie fcb, neaktívna prítomnosť na Whatsapp no a neznalosť a nevyužívanie milióna rôznych apiek, ktorými žijú moji synovia. Ale aspoň som mala dojem, že tuším, čo je čo a približne, na čo sa to používa. Už si to nemyslím.

Poznáte svoje digitálne kompetencie?

 

Donedávna som si myslela, že som celkom „in“, pokiaľ ide o digitálne technológie a ich využívanie. Bola som si vedomá mojich limitov – veľmi sporadické využívanie fcb, neaktívna prítomnosť na Whatsapp no a neznalosť a nevyužívanie milióna rôznych apiek, ktorými žijú moji synovia. Ale aspoň som mala dojem, že tuším, čo je čo a približne, na čo sa to používa. Už si to nemyslím. Vďaka projektu AXESS (axesslearning.eu), kde som spolupracovala na mapovaní situácie – digitálnych zručností dospelých, strategických dokumentov týkajúcich sa digitálnej agendy a tvorbe kurzov vedúcich k zlepšeniu digitálnych zručností, som zistila, že táto oblasť je už oveľa širšia a hlbšia, ako som si myslela. A keďže digitálne technológie sú v dnešnej dobe pomocníkom aj nástrojom vzdelávania i spolupráce, mali by sme sa im vo vzdelávaní dospelých venovať.

 

Podotýkam, že podľa PIAAC-u je Slovensko spolu s Talianskom, Kóreou a Španielskom krajinou, kde je jedna štvrtina dospelých obyvateľov počítačovo úplne negramotných. Títo ľudia sú v súčasnom svete v podobnej situácii ako boli v polovici minulého storočia, ktorí nevedeli čítať a písať ... Podľa OECD, je tu zreteľná potreba zvýšiť úsilie smerom k podpore vzdelávania v zamestnaní, posilniť základné a digitálne zručnosti a zároveň prijať opatrenia na podporu vzdelávania dospelých.

 

Pre tých, čo si trúfajú, je tu možnosť otestovať si voje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa. V období od  17. mája 2019 do 15. júla 2019 bolo otestovaných 25 624 osôb, a priemerná úspešnosť dosiahla úroveň 51%. 

 

Shutterstock_126150599-copyright_jesus_sanz_small_1

 

Digitálna kompetencia – kľúčová kompetencia pre celoživotné vzdelávanie

 

Digitálna kompetencia je súčasťou 8 kompetencií ako sú definované  v Odporúčaní Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 2018/C 189/01. V prílohe dokumentu sú jednotlivé kompetencie vymenované a popísané – tvoria tzv referenčný rámec.

Hlavným cieľom referenčného rámca je:

a) identifikovať a vymedziť kľúčové kompetencie potrebné z hľadiska zamestnateľnosti, osobného uspokojenia, aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia;

b) poskytnúť európsky referenčný nástroj pre tvorcov politík, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, pedagogických pracovníkov, zamestnávateľov i samotných učiacich sa;

c) podporovať úsilie o posilňovanie rozvoja kompetencií v kontexte celoživotného vzdelávania na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

 

V odporúčaní sa kompetencie vymedzujú ako kombinácia vedomostí, zručností a postojov, pričom:

a) vedomosti sa skladajú z faktov a číselných údajov, konceptov, myšlienok a teórií, ktoré sú už etablované a prispievajú k porozumeniu určitej oblasti alebo témy;

b) zručnosti sa vymedzujú ako schopnosť a spôsobilosť vykonávať procesy a využívať existujúce vedomosti na dosahovanie výsledkov;

c) postoje opisujú charakter a názory, o ktoré sa opiera konanie či reakcie na myšlienky, osoby alebo situácie.

 

Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné uspokojenie a rozvoj, zamestnanosť, spoločenské začlenenie a aktívne občianstvo. Boli vypracované v kontexte celoživotného vzdelávania, od raného detstva počas celého života dospelého človeka, a majú sa nadobúdať pri formálnom a neformálnom vzdelávaní, ako aj informálnom učení sa.

 

Digitálna kompetencia je v Odporúčaní definovaná nasledovne:

Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť (vrátane digitálneho blahobytu a spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti) a riešenie problémov.

 

Základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s touto kompetenciou

Jednotlivci by mali chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii, a mali by vedieť, aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú. Mali by chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. Jednotlivci by mali mať kritický prístup k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi technológiami.

Jednotlivci by mali byť schopní používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo obchodných cieľov. Zručnosti zahŕňajú schopnosť pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť, programovať a zdieľať digitálny obsah. Jednotlivci by mali vedieť riadiť a chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať. Práca s digitálnymi technológiami a digitálnym obsahom si vyžaduje hĺbavý a kritický, ale zároveň zvedavý, otvorený a perspektívny postoj k ich vývoju. Vyžaduje si aj etický, bezpečný a zodpovedný prístup k využívaniu týchto nástrojov.

 

S cieľom lepšie pochopiť charakter tejto kompetencie vypracovala Európska komisia Európsky Rámec digitálnych kompetencií pre občanov - DigComp 2.1 Dnes už existuje aj špeciálny DigCompEdu pre pracovníkov vo vzdelávaní J. Je rozdelený do piatich oblastí a spolu obsahuje 21 čiastkových kompetencií, v rámci ktorých možno stanoviť až 8 úrovní: 

1. Informačná a dátová gramotnosť
1.1 Prezeranie, hľadanie, filtrovanie dát, informácií a digitálnych obsahov

1.2 Vyhodnocovanie dát, informácií a digitálnych obsahov

1.3 Manažovanie dát, informácií a digitálnych obsahov
2. Komunikácia a spolupráca
2.1 Interagovanie pomocou digitálnych technológií

2.2 Zdieľanie pomocou digitálnych technológií

2.3 Zapájanie sa do občianskeho života pomocou digitálnych technológií

2.4 Spolupracovanie pomocou digitálnych technológií 

2.5 Netiketa

2.6 Manažovanie digitálnej identity
3. Tvorba digitálnych obsahov
3.1 Vyvíjanie digitálnych obsahov

3.2 Integrovanie a spracovanie digitálnych obsahov

3.3 Copyright a licencie

3.4 Programovanie
4. Bezpečnosť
4.1 Ochrana prístrojov

4.2 Ochrana osobných dát a súkromia

4.3 Ochrana zdravia a duševnej pohody

4.4 Ochrana životného prostredia 
5. Riešenie problémov
5.1 Riešenie technických problémov

5.2 Zisťovanie potrieb a možnej technologickej pomoci

5.3 Kreatívne používanie digitálnych technológií

5.4 Zisťovanie medzier v digitálnych kompetenciách

 

Taktiež  Europass formát životopisu pomáha vyjadriť úroveň digitálnej kompetencie a môžete si vybrať z tabuľky:

Spracovanie informácií

Komunikácia

Vytváranie obsahu

Bezpečnosť

Riešenie problémov

 

Používateľ základného jazyka

Samostatný používateľ

Skúsený používateľ

 

 

 

Login (0)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac