Blog
Blog

Najnovšia správa OECD "Education at a Glance 2021 – Pohľad na vzdelávanie dospelých podľa ukazovateľov OECD"

Prieskum ukázal, že jeden z piatich dospelých v rámci OECD nemá stredoškolské vzdelanie.

Education at a Glance 2021 – A focus on Adult Learning from the OECD Indicators

Prieskum ukázal, že jeden z piatich dospelých v rámci OECD nemá stredoškolské vzdelanie. Okrem toho sa nezamestnanosť medzi rokmi 2019 a 2020 zvýšila v dôsledku krízy COVID-19 o 1 až 2 %. Toto sú dve z najkritickejších zistení, ktoré zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej najnovšej správe „Education at Glance 2021“.

V tomto rýchlo sa meniacom svete sa preto celoživotné vzdelávanie dospelých na zvýšenie úrovne zručností a rekvalifikáciu stáva čoraz kritickejšou a naliehavejšou prioritou. Viac ako polovica dospelých sa však v roku 2016 nezúčastnila na žiadnom vzdelávaní dospelých, pričom pandémia príležitosti na ich vzdelávanie ešte viac obmedzila.

V rámci OECD tvoria dospelí narodení v zahraničí v priemere 22 % všetkých dospelých bez vyššieho stredoškolského vzdelania, 14 % dospelých s vyšším stredoškolským a nadstavbovým (nie vysokoškolským) vzdelaním a 18 % dospelých s vysokoškolským vzdelaním.

V roku 2020 tvorili ženy v krajinách OECD v priemere len 45 % dospelých s doktorským titulom. Rovnako je u žien v porovnaní s mužmi menej pravdepodobné, že nastúpia na štúdium vedných odborov STEM (prírodné, technické a lekárske vedy), hoci podľa údajov za obdobie rokov 2013 až 2019 sa vo viac ako polovici krajín OECD podiel žien zvýšil.

Súvislosť medzi vzdelaním a strednou dĺžkou života vo veku 30 rokov je vyššia u mužov ako u žien. Muži s vysokoškolským vzdelaním môžu očakávať, že budú žiť približne o šesť rokov dlhšie než tí, ktorí nemajú vyššie stredoškolské vzdelanie, pričom u žien je to o tri roky viac.

Existuje množstvo dôkazov o tom, že poskytovanie vzdelávania pre dospelých, či už sú zamestnaní alebo si hľadajú prácu, im umožňuje zachovať či zvýšiť si zručnosti, získať spôsobilosti potrebné na presadenie sa na trhu práce a posilniť svoju celkovú odolnosť voči exogénnym otrasom, ako je súčasná pandémia COVID-19.

Výhody vzdelávania dospelých presahujú rámec ukazovateľov v oblasti zamestnanosti a trhu práce. V skutočnosti môže vzdelávanie dospelých prispieť aj k neekonomickým cieľom, akými sú osobné naplnenie, zlepšenie zdravia, občianska participácia a sociálne začlenenie.

Správa OECD ukazuje, že priemerná účasť dospelých s nízkou kvalifikáciou je v zastúpených krajinách o neuveriteľných 40 percent nižšia ako u vysoko kvalifikovaných dospelých. Starší dospelí majú o 25 % menšiu pravdepodobnosť, že sa zapoja do odbornej prípravy, než 25 až 34-roční. Pracovníci, ktorých pracovné miesta sú vystavené vysokému riziku automatizácie, majú o 30 % menšiu pravdepodobnosť, že sa zapoja do vzdelávania dospelých, než ich kolegovia v zamestnaniach, ktoré sú menej ohrozené automatizáciou.

Výskum priniesol aj ďalšie relevantné výsledky:

  • Miera účasti žien na vzdelávaní dospelých (formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave) sa zvýšila takmer vo všetkých krajinách OECD, a to v priemere z 38 % v roku 2007 na 48 % v roku 2016. U mužov sa priemer zvýšil z 37 % v roku 2007 na 47 % v roku 2016.
  • V krajinách OECD sa v priemere 55 % zamestnaných osôb vo veku 25 – 64 rokov zúčastnilo formálneho a/alebo neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy (viac žien ako mužov), v porovnaní s iba 27 % nezamestnaných.
  • V krajinách OECD priemerne 40 % žien uviedlo rodinné povinnosti ako prekážku pre zápis na štúdium, v porovnaní s 25 % mužov.
  • Miera účasti na neformálnom vzdelávaní podľa pohlavia sa príliš nelíši (45 % u žien a 44 % u mužov). Údaje však ukazujú, že muži a ženy majú tendenciu venovať sa odlišným študijným odborom.
  • V porovnaní s rovnakým štvrťrokom roku 2019 počet dospelých, ktorí uvádzajú, že sa za posledný mesiac zúčastnili na formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave, v druhom štvrťroku 2020 výrazne klesol vo všetkých krajinách s dostupnými údajmi.

Aká je situácia v jednotlivých krajinách? 

V priemere asi polovica opýtaných dospelých (vo veku 25 – 64 rokov) sa v roku 2016 zúčastnila na vzdelávaní dospelých (formálne a/alebo neformálne vzdelávanie a odborná príprava). Miera účasti sa značne líšila, od 30 % alebo menej v Grécku, Litve, Poľsku a Turecku až po viac ako 60 % v Holandsku, Švédsku a Švajčiarsku.

V krajinách s vysokou celkovou mierou účasti sa ženy zúčastňujú formálneho vzdelávania viac ako muži. Vo väčšine ostatných krajín sa ženy zúčastňujú viac, ale rozdiely sú porovnateľne menšie. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú malé, aj pokiaľ ide o účasť na neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave a pri miere účasti podľa pohlavia nie je pozorovaný žiadny všeobecný vzorec.

Okrem toho údaje ukazujú, že zamestnané ženy sa v porovnaní so zamestnanými mužmi častejšie zúčastňujú odbornej prípravy. Zároveň v krajinách OECD majú ženy vo veku 25 – 64 rokov tendenciu o niečo viac sa zúčastňovať na vzdelávaní dospelých (formálne a/alebo neformálne vzdelávanie a odborná príprava) v porovnaní s mužmi v rovnakom veku, a to bez ohľadu na ich postavenie na trhu práce.

…a čo najčastejšie dôvody neúčasti na vzdelávaní?  

Údaje najmä naznačujú, že rodinné povinnosti, ako je starostlivosť o deti alebo seniorov v domácnosti, sú pre ženy silnejšou prekážkou účasti na vzdelávaní dospelých (formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave) než pre mužov. V priemere v krajinách OECD uviedlo rodinné povinnosti ako prekážku pri zápise na štúdium 40 % žien v porovnaní s 25 % mužov. Rodové rozdiely sú zjavné najmä v Austrálii, Čile, Českej republike, Nemecku, Grécku, Japonsku, Kórei, Mexiku, na Slovensku a v Turecku. V týchto krajinách je podiel 25 až 64-ročných žien, ktoré uviedli, že sa chcú zúčastniť na vzdelávaní a odbornej príprave, ale nemôžu kvôli rodinným povinnostiam, najmenej o 20 % vyšší ako podiel mužov, ktorí uviedli túto prekážku.

Nedávna správa OECD ukazuje, že podľa určitých predpokladov zablokovanie ekonomických aktivít spôsobené pandémiou COVID-19 znížilo účasť pracovníkov na neformálnom vzdelávaní v priemere o 18 % a na neformálnom vzdelávaní o 25 % (OECD, 2021).

Vidíme, že v porovnaní s rovnakým štvrťrokom v roku 2019 sa počet dospelých, ktorí uvádzajú, že sa zúčastnili na formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave v mesiaci pred prieskumom, v druhom štvrťroku 2020 výrazne znížil. Je to evidentné najmä v Rakúsku, Českej republike, Dánsku, Estónsku, Francúzsku, Lotyšsku, Poľsku, Slovenskej republike, Slovinsku a Švajčiarsku, kde sa počet dospelých, ktorí sa zúčastnili na formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave, znížil medzi druhým štvrťrokom 2019 a druhým štvrťrokom 2020 (t. j. počas vrcholu prvej vlny COVID-19 v Európe) o 30 % a viac pri ženách aj mužoch.

Prudký pokles účasti zaznamenaný medzi druhým štvrťrokom 2019 a druhým štvrťrokom 2020 je s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom rozsiahlych obmedzení vyplývajúcich z lockdownov zavedených počas prvej vlny pandémie. Počas tohto obdobia potrebovali poskytovatelia neformálneho vzdelávania určitý čas, aby sa prispôsobili poskytovaniu kurzov výlučne online.

Väčšina realizovaného vzdelávania a odbornej prípravy dospelých spočíva v neformálnom vzdelávaní a príprave, ktoré sa zvyčajne organizujú mimo formálnych inštitúcií, ako sú jednotlivé stupne škôl a univerzity. V priemere sa v roku 2016 v krajinách OECD zúčastnilo na aktivitách neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy 44 % dospelých vo veku 25 – 64 rokov. Približne polovica z nich (51 %) navštevovala programy neformálneho vzdelávania v oblasti podnikania, administratívy a práva (18 %), zdravia a pohody (14 %), alebo služieb (19 %).

Hoci miera účasti na neformálnom vzdelávaní sa podľa pohlavia príliš nelíši (45 % žien a 44 % mužov), muži a ženy sa obvykle venujú odlišným oblastiam odbornej prípravy. Údaje ukazujú, že v porovnaní so ženami je u mužov pravdepodobnejšie, že sa zúčastnia vzdelávacích iniciatív v oblasti informačných a komunikačných technológií (7 % žien a 10 % mužov), techniky, výroby a stavebníctva (3 % resp. 13 %) a služieb (15 % resp. 23 %).

Na druhej strane sa ženy v porovnaní s mužmi častejšie zúčastňujú na iniciatívach neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti vzdelávania (4 % u mužov a 10 % u žien), umenia a humanitných vied (7 % a 11 %) a zdravia a sociálnej starostlivosti (9 % a 19 %).

A nakoniec, muži a ženy sa s rovnakou pravdepodobnosťou zúčastňujú na programoch neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti spoločenských vied, žurnalistiky a informácií (3 % resp. 4 %) a obchodu, administratívy a práva (18 % mužov aj žien).

Login (15)

Komentár

Pilnīgi pievienojos domai, ka pieaugušo izglītības nozīme ir mērāma plašākā kontekstā nekā nodarbinātība un darba tirgus. Diemžēl daudzi pašvaldību deputāti un iestāžu vadītāji tā neuzskata un pieaugušo izglītība tiek iekļauta dienaskārtībā vienīgi īpašos apstākļos. 

Login (0)

Thank you for sharing! As we can notice, adult learning is crucial. Yet engaging adults in learning programmes is often tricky. The main reason behind this is that we tend to forget that adults learn much differently than children. I'd like to share this article with you that sheds light on five principles that can help increase engagement: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/05/13/fiv…

Login (2)

Thank you for sharing the link. There is one more crucial point Iwould like to add: whatever adults learn , the learn it for the now and here. Children often learn for a future that they do not know and they learn stuff they most likely will never use (or can you remember all the rivers in England, that is what I had to learn;-))) .

But adults learn often with a view that they want to benefit from their learning in real time. Expierence is important (all learning is re-learning, as Dewey said) and all learning will be incorporated in real life (hopefully)..

Heike 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac