Blog
Blog

Kto je Kto vo vzdelávaní dospelých - Akadémia tretieho veku Pezinok

Cieľom Akadémie tretieho veku v Pezinku je rozvoj schopností, rozširovanie vedomostí a vytvorenie priestoru na sebarealizáciu seniorov.

atv pezinok epale1.jpg.

Akadémia tretieho veku v Pezinku vznikla 5. septembra 2007. Autorkou myšlienky poskytovať vzdelávanie v treťom veku bola vedúca oddelenia styku s verejnosťou na Mestskom úrade v Pezinku Ing. Eva Lupová, CSc. Ľudia, ktorí stáli pri zrode myšlienky v začiatkoch realizácie ATV Pezinok mali víziu umožniť seniorom doplniť si vedomosti a zručnosti v oblastiach, v ktorých sa nemohli vzdelávať v mladosti.

Cieľom Akadémie tretieho veku v Pezinku je rozvoj schopností, rozširovanie vedomostí a vytvorenie priestoru na sebarealizáciu seniorov. Človek sa počas celého svojho života usiluje o sebarealizáciu, no v staršom veku dostáva toto úsilie iný rozmer. Seniori sa vstupom do dôchodku dostanú do novej fázy života, v ktorej potrebujú nájsť svoju novú orientáciu. A práve Akadémia tretieho veku im pomáha v novej životnej situácii, keď prestali pracovať a potrebujú nové podnety a spôsoby, ako zmysluplne vyplniť množstvo voľného času.

Vzdelávacie cykly Akadémie tretieho veku v Pezinku majú z obsahového hľadiska niekoľko základných línií, ktoré zahŕňajú oblasť kultúry, histórie, umenia, cudzích jazykov, počítačových zručností, voľnočasových aktivít a oblasť prípravy na starší vek. Svojim širokým tematickým záberom tak vytvárajú záujemcom pestrú ponuku na ďalšie vzdelávanie a zaujímavé i užitočné aktivity.

prednášky v ATV.jpg.

Foto: prednášky v ATV Pezinok

Frekventanti sa v jednotlivých skupinách študijných odborov akadémie stretávajú s rovesníkmi, ktorí majú podobné záujmy a z toho často vznikajú nové priateľstvá. Seniori oceňujú možnosť vzdelávať sa v menších skupinách, ktoré umožňujú nadväzovanie a prehlbovanie sociálnych kontaktov, vzájomné učenie sa a zmysluplné trávenie voľného času v kruhu rovesníkov s rovnakými záujmami. Vedomosti získané počas štúdia seniorom pomáhajú riešiť aj existenčné otázky, nachádzať nové hodnotové systémy a novú filozofiu života. Štúdium tiež zvyšuje ich sociálnu aktivitu, a teda posilňuje sociálne väzby. Všetky spomenuté faktory spoločne prispievajú k zlepšovaniu kvality ich každodenného života.

Prvé promócie Akadémie tretieho veku v Pezinku sa uskutočnili v roku 2009. Pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia Nestarnúci seniori. Táto publikácia obsahuje výber záverečných prác absolventov, ako aj fotografie z rôznych aktivít počas dvojročného štúdia. Vďaka finančnej podpore Malokarpatskej nadácie REVIA vydalo mesto Pezinok v roku 2010 publikáciu Mesto seniorom – seniori mestu. Obsahom tejto publikácie bol výber prác zo študijných odborov Dejiny umenia, Počítače, Environmentalistika a ekológia a postgraduálne štúdium Psychológia. V roku 2011 mesto Pezinok vydalo ďalšiu publikáciu Seniori a zdravie z prírody. Publikácia pozostáva z výberu prác študijného odboru Prírodné liečivá a študijného odboru Počítače. V roku 2012 mesto Pezinok pokračovalo v publikačnej činnosti a vydalo publikáciu Seniori a ich návraty do školských lavíc, ktorá prezentuje práce študijného odboru Anglický jazyk, Biológia, Dejiny hudby, Keramika, Počítače a študijného odboru Základy kresby a maľby.

ATV.jpg.

Foto: promócie ATV Pezinok – vyučujúci (vľavo), prednáška v študijnom kurze Vinárstvo, vinohradníctvo a someliérstvo (vpravo)

Akadémia tretieho veku v Pezinku uzavrela 13. októbra 2021 slávnostnou promóciou svoj ďalší ročník. Po úspešnom absolvovaní každého dvojročného študijného kurzu získa absolvent Akadémie tretieho veku diplom o absolvovaní Akadémie tretieho veku.

V nasledujúcom akademickom roku 2021/2022 ponúka Akadémia tretieho veku v Pezinku vzdelávanie v nasledujúcich študijných kurzoch:

  • Angličtina hrou,
  • Folklórne prejavy malokarpatského regiónu,
  • Výtvarné techniky,
  • Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia,
  • Dejiny Pezinka – vybraté kapitoly z dejín mesta,
  • Prevencia zdravia prostredníctvom prírodnej medicíny a Počítače pre každého.

Mesto Pezinok so svojou Akadémiou tretieho veku sa môžu pochváliť viacerými oceneniami v oblasti vzdelávania dospelých. V roku 2016 bolo mestu Pezinok v súťaži Senior Friendly udelené čestné uznanie za prácu so seniormi a dlhodobú podporu celoživotného vzdelávania. V roku 2020 získalo mesto Pezinok Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD) v Kategórii samospráva za činnosť Akadémiu tretieho veku v oblasti vzdelávania seniorov.

V súčasnosti Akadémia tretieho veku rozvíja spoluprácu s Univerzitou tretieho veku Ekonomickej Univerzity Bratislava. V budúcnosti táto inštitúcia plánuje úspešne pokračovať vo vzdelávaní seniorov Malokarpatského regiónu, taktiež spolupracovať s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých a ďalšími inštitúciami, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní seniorov a dospelých na Slovensku.

 

Kontaktné údaje: Mestský úrad, Oddelenie školstva, Akadémia tretieho veku, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

Kontaktná osoba: PaedDr. Erik Špaňo - vedúci oddelenia školstva, koordinátor ATV, telefón: 033/6901306

e-mail: erik.spano@msupezinok.sk

 

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac