Mergi la conţinutul principal
Blog
Blog

Jak můžeme podpořit dospělé studenty, aby se dokázali během učebních procesů sami ohodnotit?

Jak můžeme podpořit dospělé studenty, aby se dokázali během učebních procesů sami ohodnotit?

V informační kanceláři nadace máme možnost potkávat se s lidmi, kteří chtějí informace o tom, jak by mohli prezentovat své kompetence získané díky různým evropským nástrojům (Europass Tools), jako jsou například jazykový pas, životopis, europass - certifikát o mobilitách. Na základě ověřování a aktivit vzdělavatelů dospělých provedených Euroguidance-Zentrums (externí link) v Srbsku je namístě položit si otázku, jak nejlépe dosáhnout toho, aby se dospělým studentům podařilo co nejlépe zhodnotit své kompetence získané při dalším vzdělávání. V další řadě by se vyplatilo zamyslet se nad tím, jaká nabídka konzultací by jim mohla pomoct v tom, aby si své kompetence uvědomili. Podařilo se nám shromáždit celou řadu doporučení, která by vzdělavatelům dospělých při každodenním monitorování rozvoje jejich kompetencí mohla být oporou, se zohledněním specifik vzdělávání dospělých studentů a s ohledem na jejich schopnost evaluace.

 

Shodnout se na společném cíli: Co se chci naučit?

Rozhodující krok při výuce zahrnuje stanovení cílů a očekávaných výsledků. Co studující získají? Jaké schopnosti a kompetence při tom mohou rozvíjet? Zatímco vyučujícím jsou  odpovědi na tyto otázky  většinou jasné, studující sami před sebou obvykle žádný jasný cíl nemají. Abychom se ujistili, že studující i vyučující pracují na stejném cíli, je užitečné, aby se obě strany dohodly na jednotlivých dílčích cílech a potom i na jednotlivých krocích. Vyučující mají za úkol jednotlivé cíle výuky vysvětlit a objasnit vztahy mezi nimi a obsahem. Vše by mělo být studentům předkládáno srozumitelnou a jednoduchou formou. Studující mají za úkol, pokud je to nutné, požádat o vysvětlení, stejně tak i vyjádřit v rámci didaktiky svá očekávání a své osobní cíle. Měli by dát jasně najevo, pokud je pro ně studijní plán nevhodný nebo je rozsah úkolů nad jejich síly. 

Je také možné stanovit si cíle písemnou formu, někteří studující dávají přednost oboustranně podepsané dohodě. Možnosti jsou tady rozličné: dohoda může být individuální nebo skupinová, před začátkem nebo na začátku kurzu nebo formou rozřazovacího testu. Jedním z příkladů takového procesu je utvoření formální či neformální dohody o výuce, které se  potom dá využít například při různých projektech,  jako jsou mobility, europass  Europass-Mobilitätszertifikats atd. Jasné stanovení cíle umožňuje studujícím i vzdělavatelům zpětnou vazbu při posuzování pokroku a stejně umožňuje i rozdělení práce. Každopádně je potom jednodušší při hodnocení dát dohromady zkušenosti a posoudit úspěch na konci výcviku, což předem stanovené body v předchozím ujednání velmi ulehčují. 

Umožnění autoevaluace a sebehodnocení během výcviku

Nalezení rovnováhy mezi očekáváními a cíli na začátku výcviku patří k těm zásadním krokům, které jsou nezbytné k vytvoření prostředí vhodnému k evaluaci. Je třeba mít na zřeteli, že se výcviku účastní studenti z různých prostředí a s různými zkušenostmi. Pravděpodobně někteří ještě nikdy neměli možnost studovat, což může mít při sebereflexi velký vliv a může být velmi důležité. Zásadní je podtrhnout význam sebereflektivní analýzy při učebním nebo pracovním procesu a zařazovat do výcviku takové aktivity, které studujícím umožní sjednotit se na různých metodách sebehodnocení. Jednou z často používaných metod  je vedení deníku studia, do kterého si studující mohou dělat poznámky například o úkolech, které mají plnit, dále si mohou zapisovat své pocity a myšlenky, spojitosti mezi současnými úkoly a již vzdálenějšími zážitky a vyvozovat logické závěry, které budou moct využít i v budoucnosti. Vedení deníku výuky je náročný úkol, který stojí v mnoha případech velké množství  času, což je častokrát více, než mají studující k dispozici. Při tom využité prostředky seberefklektivní analýzy mohou působit inspirativně i pro další fáze výcviku nebo pro jiná zadání úkolů, například při různých praktických cvičeních. Různé techniky evaluace, zpětná vazba pro studenty, jazykové a digitální hodnotící nástroje jako například Europass tool for assessment of language and digital skills a hodnocení cílové skupiny a očekávání ukáží studujícím různé formy evaluace a pomohou jim je využít při každodenním výcviku. Vytvoření prostředí pro sebehodnocení umožňuje podívat se na toto hodnocení z jiné perspektivy, ne jako na závěrečný, konkrétní a stresující moment, ale jako na důležitou součást učebního procesu.

 

Odhadnutí možných rušících faktorů při autoevaluaci studujících

Jako vzdělavatele dospělých nás často napadne, že jsou dospělí při sebehodnocení často moc kritičtí. Různé obavy studujících mohou  působit na proces výuky, a tím následně ovlivnit hodnocení. Příklady toho jsou například strach, že udělám chybu nebo také strach z reakcí ostatních studujících. Studenti se často domnívají, že vlastní ocenění není jejich úkolem, že by měl hodnotit někdo jiný, jestli se něco naučili nebo ne. Vytvoření atmosféry spolupráce a reflektivní analýzy může některým studujícím pomoct čelit různým výzvám, aniž by bylo nutné oslovovat všechny studenty. Tím lze mimo jiné dosáhnout toho, že všichni pochopí, že je od nich očekávána aktivní role v učebním procesu. Jasná a zřetelná zpětná vazba během výcviku může studenty motivovat, aby přehodnotili svá přesvědčení v návaznosti na schopnosti a úspěchy. Přesto je někdy nutné vyjádřit přímou kritiku a poukázat na chyby, kterých se studující dopustili. Při tom by měly být využity techniky neadresné komunikace a aktivního naslouchání. Například: „ Vypadá to, že vaše znalosti nejsou ještě zcela úplné, ačkoliv jste při zkouškách přišel s vynikajícím řešením.“

Jsme přesvědčeni, že jsou si vyučující dospělých těchto doporučení zcela vědomi. Přesto doufáme, že bude tento příspěvek sloužit jako připomínka a zdroj inspirace pro využití různých technik a nástrojů a evaluačních technik. Zkušenosti vzdělavatelů z celé Evropy v oblasti hodnotících kometencí při vzdělávání dospělých  jsou obsaženy ve shrnutí na EPALE z června, a to koordinátorem projektu Markusem Palmenem. Srdečně vás zveme, abyste své zkušenosti a pozitivní příklady ze své praxe sdíleli v komentářích pod článkem.

 

Login (7)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe