Mergi la conţinutul principal
Blog
Blog

GRETA – kompetenčný model pre vzdelávateľov dospelých

Projekt GRETA prináša jednotný model kompetencií pre vzdelávateľov dospelých, pri ktorého tvorbe bol kladený veľký dôraz na spätnú väzbu medzi výskumníkmi a odborníkmi z oblasti vzdelávania dospelých.

Projekt GRETA prináša jednotný model kompetencií pre vzdelávateľov dospelých, pri ktorého tvorbe bol kladený veľký dôraz na spätnú väzbu medzi výskumníkmi a odborníkmi z oblasti vzdelávania dospelých.

Autorky projektu Stefanie Lencer a Anne Strauch z Nemeckého inštitútu pre vzdelávanie dospelých tvrdia, že nie je ťažké zostaviť zoznam vlastností dobrého vzdelávateľa dospelých. Problémom je, aby bol tento zoznam zrozumiteľným a akceptovateľným pre všetkých vzdelávateľov v takej širokej oblasti, ako je vzdelávanie dospelých (1). Tento projekt koordinuje Nemecký inštitút pre vzdelávanie dospelých - Centrum pre celoživotné vzdelávanie Leibniz (DIE) a financuje ho Nemecké spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF). Projekt je v súčasnosti v druhej fáze financovania (prebieha od decembra 2018 do novembra 2021) a budú sa v rámci neho hodnotiť nástroje, ktoré boli vyvinuté v rôznych variantoch v praxi.

Profesionalizácia vzdelávateľov dospelých v tomto projekte pozostáva z dvoch rovín. V prvej rovine musí byť vzdelávateľom umožnené zdokumentovať a validovať kompetencie, ktoré už získali neformálnym vzdelávaním a informálnym učením. V druhej rovine sa má vzdelávateľom umožniť ďalšie vzdelávanie vychádzajúce z kompetenčného modelu, čiže ukázať im ďalšie príležitosti na ich profesionálny rast.

Kompetenčný model sa rovnako zameriava na všetky skupiny vzdelávateľov dospelých bez ohľadu na postavenie v zamestnaní (plný úväzok, čiastočný úväzok, platení zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľníci) alebo na inštitucionálny kontext, v ktorom vzdelávatelia pôsobia (verejné, neziskové alebo komerčné spoločnosti a inštitúcie).

Model neposkytuje len prehľad o vedomostiach a zručnostiach, ktoré vzdelávateľ potrebuje pre výkon svojej práce, ale pokrýva aj oblasť postojov, hodnôt a sebareflexie. Umožňuje tak zhodnotiť vlastné kompetencie vzdelávateľa a poskytuje mu základnú orientáciu pre ich rozvíjanie v budúcnosti.

 

Obrázok 1: Kompetenčný model. Zdroj: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Kompetenčný model je rozdelený do troch úrovní (1). Na najvyššej úrovni sú „kompetenčné aspekty“ (vonkajší kruh). Patria sem Odborné vedomosti a zručnosti, Vedomosti o predmete a odbore vzdelávania, Profesijná sebareflexia a nakoniec Hodnoty a a presvedčenia.

Na nižšej úrovni nájdeme „kompetenčné domény“ (vnútorný kruh), ktoré sa ďalej delia na „kompetenčné charakteristiky“ (stredný kruh).

Vedomosti z konkrétnej oblasti poznania, Vedomosti o predmete vzdelávania, sú v tomto modele definované všeobecne vzhľadom na široký tematický rozsah tejto oblasti. Táto časť kompetenčného modelu zahŕňa všetky vedomosti týkajúce sa podmienok vzdelávania, inštitucionálneho rámca, obsahu, cieľov a zásad špecifických pre danú oblasť vrátane cieľovej skupiny.

Nevyhnutnou súčasťou odbornej spôsobilosti sú aj odborné vedomosti a zručnosti z oblasti vzdelávania dospelých. Sem patria kompetenčné domény: Didaktika a metódy, Komunikácia a interakcia, Poradenstvo a usmerňovanie a Organizačné zručnosti. Didaktika a metodika, ako aj Komunikácia a interakcia spolu tvoria Pedagogicko-psychologické vedomosti a zručnosti. Didaktika a metodika zahŕňajú všetky vedomosti a zručnosti súvisiace s plánovaním a realizáciou vyučovacieho procesu. Do domény Komunikácia a interakcia patria vedomosti a zručnosti súvisiace s vedením skupín a kontrolou v oblasti výučby a učenia. Doména Poradenstvo a usmerňovanie zahŕňa vedomosti a zručnosti súvisiace s poradenstvom a podporou počas procesu učenia, ako aj konkrétne vedomosti a zručnosti súvisiace s poradenstvom v oblasti prípravy, realizácie a hodnotenia vzdelávacích procesov. Štvrtou doménou kompetencií sú Organizačné zručnosti. Tie zahŕňajú tímovú prácu, sieťovanie a spoluprácu s klientom.

Kompetenčný aspekt s názvom Profesijné hodnoty a presvedčenia je rozdelený na kompetenčné domény Profesijná etika a Profesijné presvedčenie. Profesijná etika zahŕňa pedagogicky relevantné koncepty morálky. Profesijné presvedčenie je viera vzdelávateľov vo svoje vlastné pedagogické postoje a stotožnenie sa so svojim povolaním.

Posledným kompetenčným aspektom je Profesijné sebareflexia. Patria sem oblasti ako Motivačná orientácia, Sebaregulácia a Profesijná skúsenosť. Motivačná orientácia zahŕňa prvky motivácie špecifickej pre zamestnanie vzdelávateľa dospelých a nadšenia pre predmet a realizáciu vzdelávania. Sebaregulácia sa týka uvedomenia si vlastnej roly vzdelávateľa, ako aj záväzku voči účastníkom vzdelávania, berúc pri tom do úvahy vlastné zdroje a profesionálne limity. Profesijná skúsenosť zahŕňa reflexiu vlastného vedenia vzdelávania a náležité zaobchádzanie so spätnou väzbou, ako aj výsledný nepretržitý profesionálny rozvoj.

Kompetenčný model je určený pre (2):

 • inštruktorov, trénerov, vzdelávateľov, lektorov kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania, ktorí majú záujem o hodnotenie a rozvoj svojich kompetencií,
 • poskytovateľom ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí chcú rozvíjať svoje interdisciplinárne programy pre vzdelávateľov a porovnávať ich s kompetenčným modelom,
 • riadiaci personál, ktorý môže tento model využiť pri nábore vzdelávateľov.

Možnosti využitia tohto kompetečného modelu (1):

 • individuálne plánovanie kariéry a rozvoj kompetencií učiteľov a školiteľov,
 • získavanie objednávok a self-marketing,
 • nábor zamestnancov v inštitúciách,
 • hodnotenie a zdokonaľovanie kompetencií vzdelávateľov v inštitúciách; strategický personálny a organizačný rozvoj,
 • opis požiadaviek na kompetencie v konkrétnych oblastiach,
 • koučovanie,
 • zdokonalenie možností ďalšieho vzdelávania zameraného na kompetencie,
 • cielené hľadanie vhodných možností ďalšieho vzdelávania vzdelávateľov dospelých.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. LENCER, S., - STRACH, A. 2019. GRETA – A Competence Model for Teachers and Trainers. [online]. [cit. 29.01.2020]. Dostupné z: https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/edi…
 2. GRETA - Basics for the Development of a Cross-Provider Recognition Procedure for the Competences of Teachers in Adult and Continuing Education. [online]. [cit. 29.01.2020]. Dostupné z: https://www.die-bonn.de/institut/forschung/professionalitaet/greta.aspx…;

 

Login (2)

Users have already commented on this article

Logați-vă sau înregistrați-vă pentru a posta comentarii

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe