Blog
Blog

Implicarea partenerilor sociali în învățarea în rândul adulților

Implicarea partenerilor sociali în învățarea în rândul adulților

Dialogul social eficace cu partenerii sociali și consultarea societății civile sunt esențiale pentru a garanta că politicile privind învățarea în rândul adulților sunt concepute și puse în aplicare cu succes. Partenerii sociali joacă un rol vital în definirea nevoilor în materie de competențe și în actualizarea profilurilor calificărilor, întrucât întreprinderile și lucrătorii se confruntă zi de zi cu evoluția locurilor de muncă și a sarcinilor. Întreprinderile și lucrătorii trebuie să se implice pe deplin în elaborarea de strategii în vederea dezvoltării competențelor necesare pentru dubla tranziție digitală și verde a industriilor.

Lansarea împreună cu partenerii sociali campanii de informare și sensibilizare pentru adulții și lucrătorii afectați de tranziția verde și digitală ajută forța de muncă să dobândească competențele necesare. Pot fi organizate evenimente anuale pentru a-i informa și motiva pe adulți cu privire la învățarea în rândul adulților și la continuarea învățării și pentru a sprijini politicile naționale.

Se consideră importantă subsidiaritatea în ce privește politicile din domeniul învățării în rândul adulților, pentru a se respecta rolul partenerilor sociali naționali și sectoriali în identificarea cerințelor în materie de competențe și în gestionarea sistemelor naționale care finanțează și asigură accesul la învățarea în rândul adulților și la formarea angajaților. Punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale ar trebui să garanteze că toate întreprinderile au dreptul și capacitatea de a institui strategii privind competențele care corespund nevoilor în materie de inovare și de a sprijini tranziția justă a lucrătorilor și ucenicii de calitate pentru tineri și pentru adulți în contextul tranziției verzi și al celei digitale. În orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă se face o distincție clară între asigurarea drepturilor la formare și oferirea de conturi personale de învățare pe tot parcursul vieții drept unul dintre posibilele instrumente, permițându-le țărilor să decidă modul în care asigură implementarea acestor drepturi. Conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții sunt instrumente care ar putea asigura dreptul la formare. Toți adulții și lucrătorii ar trebui să aibă dreptul – în conformitate cu acordurile colective și legislațiile naționale – de a avea acces la o formare de calitate a angajaților, la concedii de studii plătite, la calificări, la validarea învățării informale și non-formale și la o orientare și o consiliere de calitate și flexibile. Statele membre ale UE trebuie să instituie mecanisme și instrumente financiare pentru facilitarea accesului adulților – în special al lucrătorilor – la învățare și la formare, cu implicarea partenerilor sociali.

Toți adulții, în special cei care provin din medii socioeconomice defavorizate, trebuie să aibă garanția că au acces egal la o învățare pe tot parcursul vieții care să servească interesele lor în materie de dezvoltare personală sau profesională. Trebuie oferit un sprijin țintit persoanelor care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, migranților și refugiaților, grupurilor dezavantajate și vulnerabile, precum și persoanelor mai în vârstă, pentru a le asigura o îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate.

Guvernanța democratică, în special dialogul social eficace și consultarea semnificativă cu organizațiile societății civile, este esențială pentru sistemele de educație și formare, pentru sprijinirea dezvoltării competențelor tuturor adulților, mai ales ale lucrătorilor și șomerilor, contribuind totodată la îndeplinirea obiectivelor UE în ceea ce privește participarea la învățarea în rândul adulților, astfel cum sunt definite în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, în Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională și în Declarația de la Osnabrück și pentru contribuția la viitoarea Recomandare a Consiliului privind un plan pentru învățarea în rândul adulților.

Dialogul social și interacțiunea dintre sindicate și angajatori sunt esențiale pentru creșterea accesului tuturor la învățarea în rândul adulților, promovând flexibilitatea și orientarea, aliniind formarea la nevoile pieței forței de muncă, asigurând calitatea formării și finanțarea ei.

Toți adulții, în special lucrătorii, trebuie să aibă un acces mai bun la informații actualizate privind procedurile de recunoaștere și de validare.

Asigurând recunoașterea formării, angajatorii și sindicatele pot sprijini creșterea nivelurilor de calificare a lucrătorilor și pot contribui la dezvoltarea carierei acestora și la o tranziție justă pe piața muncii. Implicarea partenerilor sociali în guvernanța învățării în rândul adulților, a formării angajaților și a sistemelor de concedii plătite este esențială, inclusiv promovarea acțiunilor comune în rândul partenerilor sociali.

Perfecționarea și recalificarea sunt deosebit de importante pentru sprijinirea tranziției verzi și a tranziției digitale a industriilor și trebuie considerate drept o responsabilitate socială și economică de a asigura o formare favorabilă incluziunii pentru locuri de muncă de calitate și o tranziție justă pentru toți. Sunt necesare strategii industriale orientate spre viitor, inclusiv politici eficace în materie de competențe, pentru a sprijini perfecționarea și recalificarea forței de muncă. Acestea pot contribui la asigurarea unei tranziții juste și echitabile din punct de vedere social către o economie neutră din punct de vedere climatic, prin echilibrarea pieței muncii care contribuie la digitalizarea favorabilă incluziunii și la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate. Întreprinderile au nevoie de un sprijin eficace pentru a-și consolida și a-și finanța strategiile privind perfecționarea și recalificarea forței lor de muncă, în scopul de a încuraja inovarea. În același timp, ar trebui să se țină seama de interesul economic și social general. Accesul la diferite tipuri de concedii de studii plătite pentru nevoile personale și profesionale ale lucrătorilor ar trebui să fie stabilit prin convenții colective.

O finanțare națională sustenabilă pentru învățarea în rândul adulților, completată de o utilizare eficace a fondurilor UE, inclusiv a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini creșterea economică și o societate rezilientă în contextul tranzițiilor digitale și verzi ale economiei, asigură o învățare în rândul adulților favorabilă incluziunii și de calitate pentru toți, inclusiv pentru șomeri și pentru alte persoane din afara pieței muncii, acordând o atenție deosebită măsurilor prin care formarea angajaților devine disponibilă și accesibilă pentru toți lucrătorii. Aceasta necesită un angajament clar la nivel european și național pentru a aloca o cotă adecvată din resursele disponibile pentru promovarea dezvoltării unor sisteme de învățare în rândul adulților sistematice și coordonate, ca o componentă esențială a planurilor naționale.

Importantă este și asigurarea calității, relevanței, eficacității și incluziunii în domeniul învățării în rândul adulților și al formării. Este important să se îmbunătățească sistemele de asigurare a calității învățării în rândul adulților și să se dezvolte în continuare rețeaua EQAVET a Comisiei Europene, pentru a o aplica învățării în rândul adulților, educației și formării profesionale continue, uceniciilor și formării angajaților. Acest demers ar trebui să ia în considerare transpunerea nevoilor economiei, angajatorilor și lucrătorilor în programe de învățare în rândul adulților și programe de învățământ conexe.

Întreprinderile și sindicatele ar trebui să elaboreze strategii privind dezvoltarea competențelor pentru tranziția digitală și tranziția verde a industriilor. Astfel, conectarea politicilor de mediu la politicile din domeniul educației și stabilirea de strategii naționale privind abilitățile și competențele verzi, ar face ca fiecare adult să devină conștient, ca parte a învățării pe tot parcursul vieții, de schimbările climatice, de responsabilitatea în domeniul mediului și de dezvoltarea durabilă.

Consolidarea politicilor în domeniul învățării în rândul adulților, învățarea incluzivă și de calitate în rândul adulților care să vizeze dobândirea de abilități de viață poate să devină un drept pentru toți adulții, și să atingă și să îmbunătățească obiectivul ca 60% dintre adulți să participe la activități de învățare în fiecare an, prin abordarea neconcordanțelor de competențe, îmbunătățirea guvernanței și a finanțării pentru învățarea în rândul adulților, inclusiv prin formarea angajaților.

 

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE27…

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Discuție EPALE: Inteligența artificială și educația adulților

Rolul IA în educația adulților: este un ajutor sau o piedică pentru cursanții adulți?

Mai multe

Discuție EPALE: învățare transformatoare și abilități de viață

Spuneți-ne dvs. despre învățarea transformatoare și abilitățile de viață!

Mai multe

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe