Passar para o conteúdo principal
Blog
Blog

Verslag werkbezoek Dublin in het kader van Erasmus Plus Ka1

In het kader van het Erasmus+ project Extending The Literacy Houses Approach heeft er een werkbezoek plaatsgevonden in Ierland van  zondag 9 tot en met woensdag 12 april 2017.

In het kader van het Erasmus+ project Extending The Literacy Houses Approach heeft er een werkbezoek plaatsgevonden in Ierland van  zondag 9 tot en met woensdag 12 april 2017.

Het onderwerp van dit Erasmus project is het verrijken van de Taalhuizen met best practices rondom drie thema’s, namelijk: migranten, beleid en non-formeel & formeel leren. Voor het thema beleid hebben we een bezoek gebracht aan Dublin in Ierland.

De groep deelnemers bestond uit tien medewerkers van verschillende organisaties uit het West-Brabantse netwerk rondom Taalhuizen. Zij zijn meer dan warm ontvangen door de medewerkers van AONTAS, NALA en SOLAS; organisaties die zich in Ierland op verschillende niveaus en wijze bezig houden met volwasseneneducatie.Dublin is de hoofdstad van Ierland en heeft ruim een half miljoen inwoners (stad), en ruim 1,1 miljoen inwoners in de agglomeratie van Dublin.

 

AONTAS

AONTAS, www.aontas.com, is de National Adult Learning Organisation in Ierland en wordt gefinancierd door SOLAS, de Further Education and Training Authority van het Ministerie van Eduction and Skills in Ierland.

Het strategisch programma van AONTAS heeft twee kerndoelen:

 1. Advocating and lobbying for the development of a quality service for adult learners
 2. Promoting the value and benefits of adult learning

Ad 1 – Advocacy (pleiten en lobbyen)

In 2016 heeft AONTAS samen met haar leden een aantal documenten opgesteld met betrekking tot het overheidsbeleid, waaronder:

 • een pre‐election manifesto (input voor verkiezingsprogramma) die zich focust op de belangrijkste onderwerpen, waarmee de leden te maken hebben;
 • een verkiezingsbriefkaart (voor de leden om in te zetten voor de verkiezingen);
 • reactie op het verkiezingsprogramma (voor de overheid);
 • input aan het Department of Education and Skills (DES) inzake Statement of Strategy 2016‐2018.

 

European Agenda for Adult Learning

Daarnaast is AONTAS de landelijke coördinator van de European Agenda for Adult Learning (EAAL): ‘Learning Today for a Better Tomorrow’ project, met financiële steun van het Europese Erasmus Plus programma en het ministerie van Education and Skills via SOLAS.

De Europese Agenda voor Volwassenenonderwijs (EAAL) richt zich op Europese samenwerking in het volwasseneneducatiebeleid. Het EAAL onderstreept de noodzaak om deelname aan volwassen leren (formeel, non-formeel en informeel leren) te vergroten, ter verwerving van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor werk, voor actief burgerschap, of voor persoonlijke ontwikkeling.

Een netwerk van nationale coördinatoren, georganiseerd door de Europese Commissie, is belast met het bevorderen van volwassen leren in hun eigen landen, het verstrekken van beleidsadvies en ondersteuning en het verzamelen en verspreiden van best practices.

 

Learning Today for a Better Tomorrow, 2015 – 2017

Onder leiding van AONTAS en ondersteund door de Project Advisory Group, bouwt dit project aan het versterken van de stem van de leerling en aan verbreding van het netwerk van belanghebbenden.

Activiteiten van het project:

 • oprichting van een Project Advisory Group (zie hierna);
 • hosting van seminars met partners (NALA, Skills for Work, EPALE);
 • ontwikkelen en uitrollen van virtuele seminars aan Community Education Network Practitioners;
 • verder ontwikkelen van OneStepUp.ie en de gratis telefoonlijn;
 • leerlingen als rolmodel profileren;
 • bijdragen aan EPALE;
 • investeren in een brede promotiecampagne om bevindingen en diensten te verspreiden;
 • delen van best practices via webinars.

 

Learner Story Campaign

AONTAS laat graag de cursist aan het woord. Ze zijn ervan overtuigd dat het delen van inspirerende cursistverhalen het beste laat zien hoe leren als volwassene levens kan veranderen. AONTAS voert daarom een Learner Story Campaign, waarin gestreefd wordt de ervaringen van degenen die zijn teruggekeerd naar het leren te delen. Deze verhalen sluiten aan bij verschillende doelgroepen en kunnen anderen aanmoedigen om hun eigen opleidingsbehoefte en opleidingsopties te overwegen.

 

Maandagochtend 10 april

Project Advisory Group meeting

Op maandagochtend worden we welkom geheten bij de vierde PAG-meeting in het Ashling Hotel in Dublin. Op de agenda vandaag (onder andere) Martina Ni Cheallaigh (Policy Officer van de Europese Commissie) en Yvonne van den Berg van Skill for Life West-Brabant.

 

Martina Ni Cheallaigh – Europa

Martina praat ons bij over de ontwikkelingen op Europees niveau. In heel Europa kampen mensen met onvoldoende (basis)vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Zeker wanneer levens- of werkomstandigheden veranderen. Er is politieke bereidheid om dit aan te pakken. Maar de cijfers liegen er niet om: in Europa zijn 64 miljoen mensen laag gekwalificeerd, daarvan zijn er 23,3 miljoen inactief.

De meeste programma’s met betrekking tot het verbeteren van basisvaardigheden (up en re-skill) zijn gericht op het verbeteren van kansen op de arbeidsmarkt. Deze programma’s hebben ook aandacht voor de al bestaande competenties van mensen; er moet sprake zijn van maatwerk (learning pathway) per individu.

Martina promoot het Europese EaSI programma, dat gericht is op het ontwerpen van upskilling pathways door:

 • relevante stakeholders te mobiliseren;
 • bewustwording van de problematiek te vergroten;
 • Het in kaart brengen van de doelgroep.

In de discussie na de presentatie van Martina is veel aandacht voor (praktische) knelpunten:

 • Hoe neem je barrières voor potentiele deelnemers weg? Zijn mensen wel klaar voor de arbeidsmarkt?
 • De programma’s gericht op de arbeidsmarkt zijn korte termijn; zouden de programma’s niet meer gericht moeten zijn op werk in de toekomst (”…learning for future work…”)?
 • De verschillende stakeholders hebben soms tegengestelde belangen en/of opdrachten (bijvoorbeeld partners in welzijn hebben een andere opdracht dan werk-gerelateerde partijen).
 • Maatwerk is nodig, maar ook complex en duur.
 • Hoe betrekken we werkgevers?

Overeenstemming bestaat er over de doelen naar de toekomst:

 • Veel aandacht voor digitale vaardigheden.
 • Kansen voor werkenden verbeteren: second change while @ work.
 • Flexibele programma’s.
 • Maar bovenal: ondersteun een leven lang leren!

 

Yvonne van den Berg - West-Brabant

Na de pauze neemt Yvonne het woord. Zij informeert de vergadering over de aanpak in West-Brabant. Naast de vele overeenkomsten met de voorbeelden uit Ierland (netwerkaanpak, leven lang leren, het vergroten van bewustwording en het activeren van stakeholders en andere partijen) valt op dat de West-Brabantse aanpak pragmatisch is en dat de bibliotheken en de samenwerking met het roc er een grote rol in speelt. Vooral dat laatste wordt als zowel logisch als nuttig ervaren door onze Ierse gastheren.

 

Maandagmiddag 10 april

In de middag werden we verwelkomd op het kantoor van AONTAS om meer achtergrond over de organisatie te krijgen en een beeld te vormen van hun activiteiten.

 

Karen Williams - Learner Supports Officer

Karen is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie voor de ondersteuning van cursisten. Hierin moet zij ervoor zorgen dat de stem en de wensen van de volwassen cursisten duidelijk overkomt op beleidsmakers en andere relevante partijen. Karen ondersteunt bij de planning en implementatie van het ‘National Adult Learner Forum’ en is daarnaast verantwoordelijk voor alle promotie.

Karen begint haar presentatie met het volgende citaat: “Learner voice is about empowering learners by providing appropriate ways of listening to their concerns, interests and needs in order to develop educational experiences better suited to those individuals” (Walker en Logan, 2008).

Het gaat er binnen haar werk om dat ze een leven lang leren en de voordelen hiervan op een goede manier onder de aandacht weet te brengen. Wat levert het je precies op? Zij is altijd op zoek naar innovatieve manieren om cursisten actief te betrekken.

Een paar voorbeelden uit de praktijk:

 • #mondaymotivation #imanadultlearner

Verhalen van volwassen cursisten onder de aandacht brengen (in een boekje gepubliceerd); dit geeft hen een identiteit, een gezicht én een stem. Er zijn in totaal zo’n 40 verhalen, waarvan er 20-25 in het boekje opgenomen zijn.

Andere cursisten inspireren en motiveren om ook aan de slag te gaan, maar ook bedoeld om andere stakeholders tot denken én actie aan te zetten.

 • Campagne bestond uit 3 fases:

Fase 1: #mondaymotivationFase 2: informatiecampagneFase 3: creatie en lancering boekje

Website wordt doorontwikkeld, waarbij een grote focus staat op de toegankelijkheid van de website (eenvoudig Engels, groter font, meer videomateriaal, meer afbeeldingen, etc.).

 • National FET Learner Forum

FET: Further Education and Training.

Inspelen op wensen en behoeften van cursisten, hen op nationaal niveau een stem geven.

Samenwerking tussen AONTAS en SOLAS. Deze twee partijen kunnen niet alles wat uit het forum naar voren komt zelf oppakken. Het is daarom belangrijk dat er ook andere organisaties aansluiten en praktische zaken op pakken.

Belangrijke rol voor ETBI (Education and Training Boards) binnen het forum:

 • Er zijn 16 ETB’s in Ierland, allemaal op hun eigen manier georganiseerd. AONTAS heeft binnen de ETB’s met zogenaamde Adult Education Officers contact.
 • Elke ETB nomineert een aantal cursisten vanuit verschillende (opleidings)programma’s. Verschillende leeftijden, mannen en vrouwen, landelijk en stedelijk, et cetera.
 • In 2016 namen 70 cursisten deel, in 2017 90 cursisten.
 • Dit jaar worden er ook regionale fora georganiseerd, naast het landelijke forum. 
 • Adult learners' festival
 • Landelijk gepromoot, lokaal uitgevoerd.
 • Het is nooit te laat om te leren en je kunt hier veel kracht en geluk uithalen; tijdens dit festival wil men dit laten zien. 
 • Star awards
 • Aansprekende voorbeelden kunnen hiervoor genomineerd worden (de shortlist is terug te vinden op de website van AONTAS).
 • Focus op teamwork.
 • Onafhankelijke jury die de winnaar selecteert.
 • Feitelijk wint iedereen, dus iedereen krijgt zijn tijd in de spotlight.

De afgelopen elf jaar zijn er zo’n 5.000 events georganiseerd, dit is gemiddeld zo’n 300 per jaar. Dit blijkt in de praktijk een erg goede manier te zijn om mensen te bereiken, te betrekken en te activeren.

Aanvullende vragen kunnen via de mail aan Karen gesteld worden: kwilliams@aontas.com

 

Bríd Greenan - Information Officer

Bríd is verantwoordelijk voor de planning, de uitvoering en de evaluatie/rapportage van de ‘Information Referral Service’. Zij houdt zich verder bezig met de ontwikkeling van de 'One Step Up' website (www.onestepup.ie) waar onder meer de Freephone Helpline en de online activiteitenkalender terug te vinden zijn. Tot slot gaat Bríd actief in gesprek met belangrijke stakeholders over volwasseneducatie en -training, beleid en de internationale Erasmus+ projecten.

One Step up (www.onestepup.ie)

 • Website die als doel heeft om volwassen cursisten door te verwijzen naar de juiste plek voor informatie over de manier van leren die bij hun wensen, behoeften en specifieke vragen aansluit.
 • AONTAS is moderator van de website.
 • Advies, ondersteuning en evenementen.
 • Activiteitenkalender: wordt in de toekomst nog verder uitgebreid, bijvoorbeeld met workshops.
 • Activiteiten moeten gratis en vrij toegankelijk zijn.
 • De verhalen van cursisten (zie onder Karen Williams) komen ook hier terug.
 • Freephone Helpline krijgt ca. 600 telefoontjes per jaar; AONTAS beantwoordt deze gesprekken.
 • Het eenvoudige formulier op de website is inmiddels zo’n 20.000 keer ingevuld; er worden per jaar zo’n 10.000 profielen aangemaakt.
 • De website wordt onder de aandacht gebracht via direct e-mail, e-bulletins, social media, Google Adwords, posters, flyers en tijdens evenementen (ook die van partners). Dit alles om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
 • Activiteiten worden actief opgevolgd (telefonisch of via e-mail): Heb je inderdaad de cursus gevonden die je zocht? Hoe is dit verlopen? Tegen welke barrières loop/liep je aan? Et cetera.
 • Bibliotheken zullen in de toekomst meer aandacht krijgen op de website.
 • Verdere doorontwikkeling:
 • Meer mogelijke ‘routes’ beschikbaar stellen op de website.
 • Meer video’s en beeldmateriaal.
 • Nog eens kritisch kijken naar de gebruikte slogan (‘Get yourself back on track’). Mogelijk enigszins negatief?

Aanvullende vragen kunnen via de mail aan Bríd gesteld worden: bgreenan@aontas.com.

Meer informatie: Strategisch Plan AONTAS 2015-2018

 

Dinsdagochtend 11 april

NALA National Adult Learning Agency, Dublin, Ireland. 

NALA is enigszins vergelijkbaar met de Stichting Lezen en Schrijven. NALA is centraal georganiseerd en werkt samen met organisaties door heel Ierland. Dat is dus anders dan bij Stichting Lezen en Schrijven. Ze richten zich vooral op de docenten.NALA vraagt aandacht voor geletterdheid, via onder meer onderzoek, training en awareness-campagnes. NALA organiseert ook bijeenkomsten op het gebied van rekenvaardigheid, gezondheidsvaardigheden en financiële vaardigheden. Een organisatie of een individuele docent kan voor een klein bedrag  lid worden van NALA. 

Algemene indruk: NALA komt over als een gedreven organisatie die onderzoek koppelt aan praktische toepassingen. NALA staat in nauw contact met de doelgroepen die zij bedienen, met name docenten op het gebied van adult learning en mensen die (aspirant) adult learners doorverwijzen.

NALA wordt volledig gefinancierd door SOLAS, wat op haar beurt weer gefinancierd wordt door het ministerie van Onderwijs.

NB Nog ongeveer 100.000 Ieren hebben Gaelic als moedertaal. Iedereen in Ierland krijgt  onderwijs in het Gaelic.

 

Fergos Dolan - Literacies Development Worker

Fergos organiseert trainingen voor leraren en bijeenkomsten op het gebied van volwasseneneducatie. Dit zijn tamelijk specialistische bijeenkomsten en trainingen, bijvoorbeeld over de taalvalkuilen van mensen die nieuw zijn in Ierland.Bijeenkomsten hebben vaak vaste thema's, elke maand wordt een bijeenkomst georganiseerd. Zo’n bijeenkomst trekt ongeveer 120 docenten uit heel Ierland aan. Thema's voor de bijeenkomsten komen dus regelmatig terug, maar worden ook aangevuld op basis van onderzoek en actuele ontwikkelingen.

NALA organiseert ook bijeenkomsten voor studenten en cursisten.

ESOL, English For Speakers of Other Languages.Er is ook aandacht voor het doorverwijzen naar de juiste organisatie. Leraren Engels zijn zeer dienstverlenend en behulpzaam, waardoor het regelmatig voorkomt dat zij niet doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties en/of docenten maar zelf adviezen en aanbevelingen gaan geven. NALA stuurt er actief op dat zij kwalitatief gaan doorverwijzen. Onder meer door Literacy Awareness Training – “…don't advice if you don’t know…”, ken je eigen grenzen!

Family Learning ProjectIs gericht op samenwerking tussen ouder en kind om de taalvaardigheid te vergroten. Hierin is aandacht voor verhalen vertellen, in samenwerking met bibliotheken en onderwijsorganisaties. De grootste uitdaging is om mensen naar hierop gerichte activiteiten te krijgen. De mensen uit de beoogde doelgroep zijn over het algemeen moeilijk te bereiken. Hoe krijg je bijvoorbeeld de vaders binnen? Creativiteit stimuleren, onder meer via tekenen en andere creatieve werkvormen.

Verschillende websites voor meer informatie:

 • www.helpmykidlearn.ie (tips en buitenschoolse activiteiten voor ouders en kind, gericht op onder meer lees- en rekenvaardigheid)
 • www.leslla.org (internationale organisatie op het gebied van taalontwikkeling bij NT2ers. Is ook actief in Nederland en België)
 • www.writeon.ie (website voor laaggeletterdheid en lage rekenvaardigheden, gemixed qua opzet, kunnen gebruikers accreditaties mee halen)

 

Tina Borne, Onderzoeker bij NALA

Tina komt uit het jongerenwerk en richt zich op de doelgroep jonge kinderen.

Het gaat niet om academisch onderzoek, maar de onderzoeken zijn vooral gericht op praktische toepassingen binnen het onderwijs. Alle onderzoeken zijn te downloaden via www.nala.ie

NALA doet onder meer onderzoek naar de behoeften van leraren. Welke vaardigheden missen zij om op de juiste manier te kunnen onderwijzen, met name op het gebied van rekenen. Het onderzoek is vooral gericht op de praktische stappen die daarna komen. Dit wordt onder meer vormgegeven in tips in het onderzoeksverslag en best practices via video's op de website van NALA. Onderzoeken worden vrijwel altijd voorzien van punten van opvolging en case studies, gericht op praktische toepassingen.

NALA onderzoekt ook hoe je mensen uit verschillende doelgroepen motiveert. Hoe bereik je mensen die niet willen, die het niet nodig vinden om zich bij te laten scholen? NALA zoekt dan een ingang, waarmee deze mensen zich kunnen identificeren. Tina gaf als voorbeeld dat “het beter kunnen invullen van je gokformulier” een ingang zou kunnen zijn.

Het onderzoek van NALA richt zich meestal op de impact van Family Literacy Programmes. Eén van de grootste barrières is dat mensen vaak slechte ervaringen hebben met onderwijs in het verleden en daardoor wantrouwend zijn ten opzichte van programma's gericht op volwasseneneducatie.

Blathniad Ni Chinnéide - hoofdverantwoordelijk voor integratie van taalvaardigheid in het curriculum en in buitenschoolse activiteiten.

Blathniad onderzoekt hoe je de drempels verlaagd voor taalvaardigheid. Hoe creëer je zoveel mogelijk kansen om aan taalvaardigheid te doen? Alles is gericht op interactie met scholieren en studenten, van receptionist en schoonmaker tot docent en directie. Vaak gericht op kleine, eenvoudige methoden, bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het makkelijker maken van informatie door middel van het toepassen van symbolen (die dan weer in de handvaardigheidsles worden gemaakt). 

 

De rol van NALA is hier gericht op het ondersteunen van docenten op het terrein van taalvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan het ervoor zorgen dat de kookdocent de leerlingen kan helpen met het lezen van recepten en het afwegen van de juiste hoeveelheden. Of denk aan het laten opmeten van de juiste maten bij bijvoorbeeld een cursus houtbewerking. Op die manier wordt taal- en rekenvaardigheid een integraal onderdeel van andere lessen.

NALA heeft een partnership met Maynooth University, net buiten Dublin. Er wordt nog weinig gedaan aan ondersteuning van lerarenopleidingen en pabo's, om toekomstige leraren de vaardigheden eigen te maken. De inspanningen zijn op dit moment hoofdzakelijk gericht op docenten in de volwasseneneducatie. NALA ondersteunt met lesmethodes en toelichting/uitleg daarop.

De dienstverlening van NALA richt zich ook op lokale overheden. Ze bieden speciale programma's aan voor ambtenaren, gericht op bewustwording, herkennen en doorverwijzen. Plus gericht op gezondheids- en welzijnsvaardigheden voor ouderen: samenwerking tussen lokale onderwijsinstellingen en de lokale overheid, zodat synergie ontstaat en een model dat landelijk toepasbaar is. South Dublin is de eerste 'Literacy Friendly Council' in Ierland. De ambassadeursrol hierin kan nog sterker worden genomen, of sterker worden gestimuleerd door NALA.

NALA werkt ook samen met de drie grootste organisaties op het gebied van daklozen. Hier maken ze cursussen op maat voor. Dit type projecten wordt ook geëvalueerd. 

 

Dinsdagmiddag 11 april

SOLAS (Dublin Ierland)

In de middag staat een werkbezoek naar SOLAS op het programma. We kregen een presentatie van de werkzaamheden van SOLAS en hun organisatie binnen Ierland van Barry Ryan: Barry.Ryan@solas.ie

SOLAS (www.solas.ie) is een verlengstuk van diverse ministeries en geeft richting aan de ontwikkeling die educatie voor volwassenen zou moeten doormaken.Elke vijf jaar wordt er een strategische plan gemaakt (huidige planperiode: 2014-2019). SOLAS baseert zich daarbij op een aantal geformuleerde doelen.De belangrijkste zijn:

 • vaardigheden die de economische ontwikkelingen ten goede komen;
 • bevorderen van sociale inclusie;
 • kwaliteitsbevordering.

De volgende bronnen worden geraadpleegd om educatieactiviteiten af te stemmen op de ontwikkelingen van onder meer de arbeidsmarkt (recources):

 • skills en labour market research unit;
 • FET (Further Education and Training Authority);
 • regionale skills and FET data;
 • et cetera.

SOLAS structureert de educatie; zij beschikken daarvoor onder meer over zestien training centra (ETB's = Education and Training Boards). Jaarlijks wordt er een serviceplan gemaakt, te vinden op de website van SOLAS.

SOLAS valt onder de Rijksoverheid, het ministerie van Onderwijs en vaardigheden. SOLAS maakt deel uit van een groot netwerk van vakbonden, Rijksoverheid et cetera. Het aanbod van Solas is erg breed: van bestrijding van laaggeletterdheid en schooluitvallers tot post initieel onderwijs. Er wordt onder meer gewerkt aan sociale inclusie certificering.Er is een formeel deel (ETB's) en daarnaast een vrijwilligers deel die beide actief zijn.

Op een totaal budget  van € 634,-- mln wordt € 25,-- mln besteed aan het beperken van laaggeletterdheid. De doelgroep omvat ca. 40.000 autochtonen deelnemers en ca. 20.000 vluchtelingen.

Formele taken van SOLAS

 • Nationale strategie voor educatie
 • Samenwerking tussen uitvoerders bevorderen
 • Ontwikkelen programma's bevorderen
 • Opleiders ondersteunen inhoudelijk
 • Bevorderen en ondersteunen veranderingen
 • Advies aan de minister

Wat doen ze bij SOLAS

 • Coördinatie en strategiebepaling voor FET
 • Bevorderen van hooggekwalificeerde arbeidsmarkt
 • Sterke data-infrastructuur161.000 educatie-trajecten werden gevolgd in 2015
 • Implementeren FET-strategie, bijvoorbeeld door middel van het uitzetten van pilots en bijbehorende evaluatie

SOLAS let hierbij erg op lokale/regionale behoeften van werkgevers als gevolg van economische herstructurering.

 

Wat ons is opgevallen en bijgebleven

Tot zover een kort verslag en indruk van een inspirerend werkbezoek aan Dublin in Ierland. Als we terugkijken valt ons het volgende op:

 • Ierland heeft een sterk beleidsveld als waar het gaat om volwasseneducatie, met korte onderlinge lijnen tussen de verschillende organisaties.
 • Ierland is voor de uitvoering van de volwasseneducatie onderverdeeld in zestien districten met zestien Education and Training Boards, die in direct contact staan met de landelijke organisaties en het beleid direct passend bij de lokale situatie kunnen doorvertalen en toepassen.
 • Het inzetten van vrijwilligers bij educatie is ingebed in samenleving/cultuur.
 • Het heeft voordelen om een sterke organisatie op nationaal niveau te hebben, die invloed kan uitoefenen op volwasseneneducatie. In Ierland vervult AONTAS die rol.
 • Er is relatief weinig aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid bij autochtonen.
 • Het vergroten van basisvaardigheden wordt breed ingezet. Het gaat niet alleen om taal, maar heel duidelijk ook om rekenen en digitale vaardigheden.
 • Er is een duidelijke preventieve lijn in de activiteiten richting ouders van - met name jonge - kinderen (vergroten van ouderbetrokkenheid: kinderen helpen te leren, te lezen, te rekenen et cetera).

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais