European Commission logo
Criar uma conta
News
Notícias

SNAŽNO I RAVNOPRAVNO ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM

Današnje društvo traži odgovor na probleme sa kojima se susreću lica sa invaliditetom, sa uzrokom niske svijesti o značaju zaštite prava lica sa invaliditetom, nedovoljnom informisanošću, predrasudama i stereotipima o licima sa invaliditetom. Očekivano je da svi odgovorni subjekti daju doprinos postizanju potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima društvenog života, sa fokusom na lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, koja teže dopiru do svojih prava i kojima je otežana inkluzija.

Projekat “Snažno i ravnopravno” u ovoj godini daje doprinos oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti time što realizuje aktivnosti u kojima je sadržan odgovor na probleme sa kojima se susreću lica sa invaliditetom.

Projektni ciljevi su definisani kao postizanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima društvenog života, sa fokusom na lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, povećano učešće lica sa invalididteom u političkom i javnom životu, jednako priznanje pred zakonom, pristup pravdi, sloboda izražavanja i mišljenja i pristup informacijama, i kao prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom kroz uvažavanje njihovog dostojanstva i prava na život bez diskriminacije.

Na ovaj način se uspostavlja teren za uspješnu borbu protiv diskirminacije lica sa invaliditetom, uspostavlja se uključenost svih društvenih aktera: državnih organa, organa lokalne samouprave, institucija, organizacija civilnog društva i medija, kao i samih lica sa invaliditetom i organizacija lica sa invaliditetom, za sporovođenje antidiskriminacionih politika na nacionalnom i lokalnom nivou i informisanje i edukaciju građana o svojim pravima i važnosti borbe protiv posredne i neposredne diskriminacije. Suština je da se postignu afirmativne promjene u cjelokupnom društvu, a to znači da se uspostavi viši nivo svijesti o značaju nediskriminacije za cjelokupno društvo, bolji status lica sa invaliditetom, ravnopravnost po svim osnovama.

Od posebnog značaja u projektu je akcenat ispitivanja mogućnosti i djelovanja u pravcu zaštite prava lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, utoliko što su ta lica u zoni segregacije i što su dodatno izložena diskriminaciji po više osnova, što im je u manjoj mjeri dostupno zalaganje za prava, što su u većini slučajeva manje informisani, bez uključenja u formalna i nefomralna udruženja koja se zalažu za prava lica sa invaliditetom i što veoma često ne prepoznaju mnoge oblike diskriminacije, pa čak i nasilja.

Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom uređuje se zabrana i zaštita od diskriminacije, kao i promocija jednakosti sa drugima. Diskriminacija po osnovu invaliditeta je svako pravno ili faktičko, neposredno ili posredno, namjerno ili nenamjerno pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na lice sa invaliditetom, zbog kojeg se licu sa invaliditetom otežava ili negira priznavanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, sportskom, građanskom i drugim oblastima javnog i privatnog života.

Projekat “Snažno i ravnopravno” realizuje NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore podrškom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u 2021. godini. Dio projekta je i istoimeni dokomentarno-umjetnički film koji će biti emitovan u septembru ove godine, sa obuhvatom detalja već realizovanih projektnih aktivnosti.

Login (0)

Quer escrever um artigo?

Não hesite em fazê-lo!

Clique na ligação abaixo e comece a publicar um novo artigo!

Discussões mais recentes

Focos temáticos 2021 da EPALE. Vamos começar!

Convidamo-lo(a) a enriquecer o que definimos para que este seja um ano intenso, contando com os seus contributos e experiência! Vamos começar por participar nesta discussão online. A discussão terá lugar a 9 de março de 2021, terça-feira, entre as 10:00 e as 16:00 CET (9:00 / 15:00 Lisboa). A discussão escrita será precedida por uma transmissão ao vivo com uma introdução aos focos temáticos de 2021 e será apresentada por Gina Ebner e Aleksandra Kozyra, da Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA), em representação do Conselho Editorial da EPALE.

Mais

Debate da EPALE: o futuro da educação de adultos

A 8 de julho de 2020 (quarta-feira), com início às 10 horas e encerramento às 16 horas (CEST), a EPALE irá promover um debate online sobre o futuro da educação de adultos. Vamos discutir sobre o futuro do setor da educação de adultos, os novos desafios e oportunidades. O debate será moderado pela especialista da EPALE Gina Ebner, secretária-geral da EAEA.

 

Mais

Comunidade EPALE: partilhe os seus exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da educação para a cidadania

No âmbito do foco temático na Educação para a Cidadania, queremos ouvi-lo(a) a si – membro da comunidade EPALE – sobre exemplos de boas práticas e de projetos bem-sucedidos no âmbito da Educação para a Cidadania para adultos.

Mais