chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa

 
 

Sala de imprensa

Stari znaju, a mladi mogu

06/11/2016
Idioma: HR

NVO „Alef” u sa­rad­nji sa Do­mom sta­rih u Bi­je­lom Po­lju i dvije srednje škole, Gim­na­zi­jom „Mi­lo­je Dobrašino­vić” i Sred­njom struč­nom ško­lom, u sle­de­ćih osam mje­se­ci re­a­li­zo­va­će pro­je­kat „Osam mjeseci ak­ti­vi­zma”, ko­ji je po­držan od stra­ne Ame­rič­ke am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci.

To­kom pro­jek­ta, vo­lon­te­ri ovih ško­la dru­ži­će se sa ko­ri­sni­ci­ma Do­ma sta­rih i pri­pre­ma­će sport­ske, kulturne i dru­ge sadržaje u cilju unapređenja života stanara doma, podizanja svijesti zajednice o potrebama starih i širenju volonterizma.

U okviru projektnih aktivnosti realizovaće se trening učenika pod na­zi­vom ,,Vo­lon­te­ri­zam za sve”.

,,Sta­ri zna­ju, a mla­di mo­gu”, biće moto za­vr­šne ma­ni­fe­sta­ci­je koja će bi­ti pred­sta­vlje­na javno­sti, a planirano je i formiranje vo­lon­ter­ske gru­pe ,,Sta­ri i mla­di”.

Članak u cjelini

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn