Resource Details
RECURSOS

Pro gradu -tutkielma elinikäisen oppimisen kokemuksista

Titta Väätäinen tutki pro gradu -tutkielmassaan Elinikäisen oppimisen kokemuksia muistitietokirjoituksissa (Itä-Suomen yliopisto 2020).

Facebook_91

Kuva: Canva kuvituskuva  

Tutkielmassaan Väätäinen kysyi, millaisia merkityksiä kansalais- ja työväenopiston toimintaan osallistuneet henkilöt liittivät elinikäiseen oppimiseen ja millaisia hyötyjä kansalais- ja työväenopistoissa opiskelu ja elinikäisen oppiminen tuottivat opiskelijalle.

Titta Väätäisen pro gradu -aineistona oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansalaisopistojen liitto KoL:n muistitietokeruun kirjoitukset opiskelusta kansalais- ja työväenopistoissa. Laadullisen analyysin hän toteutti aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tulokset Väätäinen jaotteli sosiaaliseen pääomaan, osaamispääomaan, terveyspääomaan ja identiteettipääomaan (ks. Manninen ym. 2019). Kuviossa 1 näkyvät opiskelun tuottamat hyödyt pääomien mukaan jaoteltuna. Pääomat eivät ole toisistaan irrallisia, vaan toisiaan tukevia ja vahvistavia. Esimerkiksi, jos ihminen saa vahvistettua toimijuuttaan (identiteettipääoma), se voi vaikuttaa myös osaamispääoman ja sosiaalisen pääoman karttumiseen. Vastaavanlaisia kuvioita (hieman eri muodoissa ja sisällöissä) ovat tehneet myös muut aiheesta kirjoittaneet tutkijat.

Lue myös Titta Väätäisen haastattelu täältä.

Resource Details
Autor(es) do recurso
Titta Väätäinen
Tipo de recurso
Estudos e relatórios
País
Suomi
Data de publicação
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!