chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa

Recurso

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025

Idioma: SK

Publicado por Peter Maľa

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety reaguje na aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s využitím inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja.

Naplnenie hlavného cieľa RK EVVO bude realizované prostredníctvom čiastkových cieľov, ich opatrení a aktivít, ktoré sú koncipované na troch základných pilieroch: environmentálna výchova, environmentálne vzdelávanie a osveta v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

 • Environmentálna výchova – vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
 • Environmentálne vzdelávanie – v najširšom slova zmysle predstavuje inštitucionalizovaný spôsob odovzdávania poznatkov o životnom prostredí. Formuje celkovú mozaiku vzťahov medzi človekom, spoločnosťou a prírodou
 • Osveta – obsahuje najrôznejšie vzdelávacie a výchovné aktivity zamerané na najširšie vrstvy populácie alebo vybrané cieľové skupiny s cieľom sústavného pôsobenia.

Environmentálna politika pre oblasť výchovy, vzdelávania a osvety v SR vychádzala od jej vzniku zo Stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky schválenej uznesením NR SR č. 339/1993 Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 11 a uznesením vlády SR č. 619/1993, č. 849/1993 a č. 531/1994 s cieľom vybudovania uceleného školského a mimoškolského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania a environmentálnej osvety.

 

Cieľové skupiny environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety:

 1. Deti v materských školách (3 – 6 rokov). Cieľom je oboznámenie sa s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjať si estetické cítenie a formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia, formovať hodnotovú orientáciu, postoje a správanie.
 2. Žiaci základných škôl – I. stupeň. Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou výchovou. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.
 3. Žiaci základných škôl – II. stupeň. Environmentálna výchova na II. stupni je prierezová téma, prelína sa najmä s biológiou, chémiou, geografiou.  Cieľom  je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.
 4. Študenti stredných škôl. Cieľom je vytvorenie základu prírodovednej a environmentálnej gramotnosti a vedieť získať vedomosti a zručnosti na úspešné riešenie problémov, uvedomiť si vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu aj ako spotrebiteľa a výrobcu.o nich, zdôvodňovať svoje názory a stanoviská.
 5. Študenti vysokých škôl. Študenti si vyberajú oblasť – environmentalistika, ekológia a príbuzné odbory na viacerých fakultách vysokých škôl v SR. Jedným zo spôsobov širšieho zapojenia absolventov do neformálnej environmentálnej výchovy je napríklad absolventská prax, alebo dobrovoľnícka činnosť.
 6. Pedagogickí a odborní zamestnanci. Jedná sa o kontinuálne vzdelávanie , ktoré tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti.
 7. Verejná správa. Sú tozamestnanci okresných úradov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie a ktorí musia spĺňať osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie.
 8. Prokuratúra a súdy. Prokuratúra a súdy majú nezastupiteľnú úlohu pri vymáhaní práva v oblasti životného prostredia, colné orgány majú hlavnú úlohu pri kontrole dovozu/vývozu ohrozených druhov v súčinnosti s veterinárnymi a fytosanitárnymi orgánmi.
 9. Podnikateľský sektor a subjekty vo vybraných odvetviach. Podnikateľské subjekty, ktoré prostredníctvom svojich nadácií alebo fondov podporujú oblasť životného prostredia, podnikateľské subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k ochrane životného prostredia, prípadne svojou výrobnou / pracovnou činnosťou znečisťujú jednotlivé zložky životného prostredia.
 10. Subjekty vo vybraných odvetviach: priemysel, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, lesníctvo, cestovný ruch.
 11. Široká verejnosť. Táto cieľová skupina zahŕňa všetkých obyvateľov SR, odbornú verejnosť, profesné združenia a siete, žurnalistov a médiá, laickú verejnosť. Všeobecná environmentálna osveta by sa z dlhodobého hľadiska mala zameriavať na aktuálne témy orientované na lepšiu informovanosť a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. V zmysle Aarhuského dohovoru by sa mal umožniť verejnosti prístup k informáciám, účasť na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Rovnako s touto cieľovou skupinou súvisí aj podpora aktívneho dobrovoľníctva a zvyšovanie záujmu o veci verejné.
 12. Marginalizované skupiny. Cieľová skupina predstavuje marginalizovanú, sociálne a mentálne znevýhodnenú skupinu obyvateľstva, ktorá sa vyznačuje úplným sociálnym vylúčením (exklúziou) v dôsledku pôsobenia faktorov, ako napr.: zdravotné a mentálne postihnutie, strata bydliska, dlhodobá nezamestnanosť, závislosť od drog, nedostatočná sociálna prispôsobivosť, príslušnosť k určitej etnickej skupine v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Cieľom environmentálnej výchovy je oboznámiť marginalizované skupiny so základnými princípmi fungovania prírodných procesov a vštepovať im základné vedomosti o starostlivosti a správaní sa človeka k životnému prostrediu.

 

Autor(es) do recurso: 
Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortné organizácie
Data de publicação:
Sábado, 31 de janeiro de, 2015
Língua do documento
Tipo de recurso: 
Nacional e política
País:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn