Biblioteka materiałów

Biblioteka materiałów

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni

Głównym celem badania była ocena skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz aktualizacja założeń podejmowanych w tym zakresie interwencji w ramach Działań 3.3 i 3.4 III Osi Priorytetowej PO WER z uwzględnieniem regulacji Konstytucji dla Nauki. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 11 miesięcy ago

Empatyzacja szkoleń

Nowe spojrzenie na projektowanie procesów rozwojowych pracowników: empatyzacja szkoleń. E-book udziela odpowiedzi na pytania: • jak polityka szkoleniowa firmy może wpływać na kulturę i klimat funkcjonujący w organizacji? • co jest pierwszym krokiem do strategicznego planowania rozwoju pracowników? • jak w procesie projektowania szkoleń korzystać z narzędzia empatyzacji? • jak wygląda kwestionariusz ułatwiający diagnozę potrzeb szkoleniowych?

Rozpoczęta przez | Opublikowana 1 rok ago

Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie

Celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów, pracujących w momencie udzielania wsparcia.

Wyniki badania pokazały, że poprawa sytuacji zawodowej została zanotowana w odniesieniu do 12,78% uczestników wsparcia. Wśród zmian, jakie dostrzegli w swojej sytuacji zawodowej uczestnicy wsparcia, wymieniano: podwyżkę wynagrodzenia; zmianę pracy na dającą lepsze perspektywy rozwoju zawodowego; zmianę pracy na lepiej dopasowaną do predyspozycji uczestnika; zmianę pracy na wymagającą większych umiejętności lub bardziej odpowiedzialną; kontynuację kształcenia; zwiększenie poziomu pewności siebie, wzrost samooceny; zmianę pracy na bardziej stabilną.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 2 lata ago