Biblioteka materiałów

Biblioteka materiałów

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

"Brak fizycznej współpracy dotyka edukację dorosłych": Badanie Delphi na temat bezpośrednich i przewidywanych skutków COVID-19

Edukacja dorosłych była i nadal jest poważnie dotknięta restrykcjami nakładanymi przez rządy na całym świecie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Istnieją coraz większe obawy, że wiele organizacji zajmujących się edukacją dorosłych będzie walczyło o przetrwanie. Aby uzyskać pełniejszy obraz skutków tego globalnego kryzysu, ważne jest przyjęcie perspektywy, która wykracza poza lokalne lub krajowe uwarunkowania.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 10 miesięcy ago

Światowy raport nt. edukacji – streszczenie, 2020: Włączanie i edukacja: dla wszystkich, bez wyjątku

Raport UNESCO prezentuje wyniki analiz i badań nad stanem edukacji na świecie, w tym edukacji dorosłych. Zawiera także ocenę stopnia realizacji Celu 4. Agendy dla Zrównoważonego Rozwoju 2030 i towarzyszących mu dziesięciu zadań, jak również innych Celów Agendy powiązanych z edukacją. Szczególny nacisk położony został na edukację włączającą oraz potrzeby grup marginalizowanych i wykluczanych.

Rozpoczęta przez | Opublikowana 11 miesięcy ago