European Commission logo
Utwórz konto
Resource Details
ZASÓB

Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia gwarancji umiejętności

W zaleceniu wzywa się państwa członkowskie do opracowania w ciągu jednego roku od jego przyjęcia planu działania dotyczącego wdrażania. Plan ten powinien obejmować rozwiązania koordynacyjne, określenie priorytetowych grup docelowych na szczeblu krajowym i udostępnionych środków finansowych. W niniejszym wniosku zaleca się, aby państwa członkowskie ustanowiły gwarancję umiejętności dającą osobom dorosłym, które porzuciły kształcenie lub szkolenie nie uzyskawszy wykształcenia średniego II stopnia lub kwalifikacji na równoważnym poziomie (EQF 4), i które nie kwalifikują się do programu gwarancji dla młodzieży, dostęp do ścieżek podnoszenia umiejętności umożliwiających im:

· osiągnięcie minimalnego poziomu umiejętności czytania i pisania, umiejętności rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych; lub

· postępy w kierunku uzyskania kwalifikacji na poziomie 4 EQF lub kwalifikacji na równoważnym poziomie, zdobycie szerszego zestawu umiejętności w oparciu o zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Dokument dostępny jest w 23 językach.

Resource Details
Autor materiału
European Commission
Typ zasobów
Polityka krajowa i europejska
Kraj
Europa
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (1)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!