Resource Details
ZASÓB

Światowy raport nt. edukacji – streszczenie, 2020: Włączanie i edukacja: dla wszystkich, bez wyjątku

Raport UNESCO prezentuje wyniki analiz i badań nad stanem edukacji na świecie, w tym edukacji dorosłych. Zawiera także ocenę stopnia realizacji Celu 4. Agendy dla Zrównoważonego Rozwoju 2030 i towarzyszących mu dziesięciu zadań, jak również innych Celów Agendy powiązanych z edukacją. Szczególny nacisk położony został na edukację włączającą oraz potrzeby grup marginalizowanych i wykluczanych.

Autorzy raportu ostrzegają przed postępującymi nierównościami w dostępie do edukacji i apelują do podmiotów odpowiedzialnych za stan edukacji w poszczególnych krajach do nadania należytej rangi edukacji włączającej. Obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 przyczynia się do dalszego utrwalania różnych form wykluczenia.

Raport zawiera analizę przyczyn niepowodzeń w realizacji niektórych celów edukacyjnych oraz przykłady krajów, którym udało się skutecznie przezwyciężyć trudności. Najczęściej pojawiające się problemy to: brak należytego wsparcia dla nauczycieli, nieodpowiednia infrastruktura, brak danych na temat rozmiarów rzeczywistej skali wykluczenia z systemu edukacji, a także na temat samych osób wykluczonych, różnice w interpretacji pojęcia wykluczenia, brak woli politycznej i środków finansowych do rozwiązania tego problemu, niespójność prawa i nieprzestrzeganie obowiązujących w tej dziedzinie zasad w danym kraju.

Pełna wersja raportu jest dostępna po angielsku, francusku, hiszpańsku i arabsku na stronie UNESCO.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
UNESCO
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!